Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Experimentació al Laboratori

Codi de l'assignatura: 363503

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Dolores Barron Bueno

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

18

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

4

 

(Seminaris en grups reduïts)

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

32

Treball tutelat/dirigit

46

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

És recomanable que els alumnes:

— Hagin cursat les assignatures de les orientacions naturalesa i ciències de la salut o ciències i enginyeria en el batxillerat o matèries similars a la formació professional.

— Tinguin coneixements bàsics d’anglès i de les eines habituals en informàtica.
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu bàsic de l’assignatura Experimentació al Laboratori és aconseguir que l’estudiant adquireixi les habilitats i la capacitació necessària per desenvolupar tècniques experimentals, tant en laboratoris químics com biològics. La familiarització amb el material i els equips bàsics de tots dos tipus de laboratoris, així com el coneixement de les normatives i hàbits correctes, li permetran dur a terme treballs rigorosos i obtenir resultats satisfactoris.

 

En finalitzar l’assignatura l’alumnat ha d’haver adquirit els coneixements següents:

— Iniciar-se en els aspectes més rellevants de la gestió de la qualitat en un laboratori químic i biològic.

— Conèixer les normes de comportament i els elements generals de seguretat d’un laboratori (higiene, protecció personal, instruments de protecció).

— Conèixer la normativa de seguretat pel que fa a la manipulació de productes químics i mostres biològiques emprats al laboratori (identificació, etiquetatge, fitxes de seguretat).

— Conèixer com s’han de gestionar els residus: eliminació, reutilització, reciclatge i reducció.

— Descriure l’utillatge bàsic de laboratori i les seves característiques.

— Conèixer aparells i instruments bàsics de laboratori (balances, pH-metre, espectrofotòmetre, microscopi i estereomicroscopi òptics).

— Conèixer les unitats habituals per expressar la concentració d’una dissolució.

— Reconèixer les xifres significatives, l’ordre de magnitud i l’escala de treball d’una operació.

— Reconèixer l’error experimental associat a l’ús del material de laboratori, dels aparells i els instruments.

 

Referits a habilitats, destreses

— Utilitzar correctament l’utillatge, productes i equips bàsics dels laboratoris químics i biològics, així com manipular adequadament les mostres, en un entorn de qualitat i seguretat.

— Expressar els resultats de les mesures experimentals de manera correcta.

— Gestionar adequadament els residus generats.

— Utilitzar la terminologia científica apropiada adequadament.

— Estructurar i organitzar la llibreta de laboratori.

— Adquirir els hàbits correctes de treball que permetin dur a terme treballs rigorosos i obtenir resultats satisfactoris.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Demostrar responsabilitat al laboratori d’acord amb els principis de qualitat, seguretat i medi ambient.

— Valorar la necessitat de fer un ús responsable dels equipaments i materials i tenir en compte el seu possible estalvi, reutilització i reciclatge.

— Tenir responsabilitat davant l’assistència, la puntualitat i l’actitud.

— Analitzar els coneixements i procediments d’una manera crítica.

— Tenir una actitud positiva envers el treball en grup i una participació activa.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Treball en el laboratori

Classes teoricopràctiques

1.1 Qüestions generals del treball al laboratori. Llibreta de laboratori. Normes de seguretat, elements de seguretat i la seva correcta utilització

1.2 Protocols de recepció i registre de mostres químiques i biològiques. Preservació i manipulació de mostres. Etiquetatge i pictogrames

Sessions experimentals

1.1 Elements de seguretat en un laboratori químic. Reconeixement de l’utillatge bàsic. Manipulació de sòlids i líquids. Gestió de residus químics. Neteja

1.2 Elements de seguretat en un laboratori biològic. Gestió de residus biològics. Fonament i ús del microscopi òptic i l’estereomicroscopi

2. Treball en el laboratori químic

Sessions experimentals

2.1 Pesada i manipulació de sòlids i líquids. Pesada, mesura de volums, xifres significatives, exactitud i precisió

2.2 Preparació de dissolucions i dilucions. Pesada, dissolució, preparació de dilucions seriades a partir d’una dissolució mare, determinació de la concentració d’un problema (erioglaucina) per espectrofotometria

2.3 Determinació del pH. Ús del paper indicador, calibratge del pH-metre (ús d’un PNT), precisió de la mesura, mesura del pH de diverses dissolucions (suc de poma, vinagre de diversos tipus, dissolució aquosa de bicarbonat sòdic, etc.)

2.4 Filtració i evaporació. Determinació de greixos pel mètode Folch. Preparació d’un extracte per maceració, filtració, evaporació, càlcul percentual

Classes teoricopràctiques

Es fan diferents classes relacionades amb el contingut de les sessions experimentals, com ara xifres significatives, criteris d’arrodoniment de resultats, càlcul de concentracions i dilucions, càlcul del pH, introducció al full de càlcul de l’Excel

3. Treball en el laboratori biològic

Sessions experimentals

3.1 Manipulació de mostres biològiques. Concentració d’elements biològics per centrifugació. Preparacions extemporànies i permanents. Fixació i tinció de frotis

3.2 Identificació i quantificació d’elements biològics al microscopi òptic. Micrometria: calibratge del microscopi òptic i mesures d’estructures microscòpiques

3.3 Manipulació, tinció i observació de cèl·lules, estructures i orgànuls vegetals

 

Classes teoricopràctiques

Es duen a terme a l’aula una sèrie de seminaris per aprofundir en alguns aspectes de les sessions experimentals com ara la seguretat biològica, la classificació dels agents biològics i els nivells de contenció, les tincions, etc.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura té una estructura de classes teoricopràctiques desenvolupades a l’aula, que es van desenvolupant durant tot el semestre, i pràctiques al laboratori, que es desenvolupen en dues setmanes.

Activitats presencials

Cada sessió pràctica consta de 4 hores. S’inicia amb una explicació del professorat sobre els criteris i les pautes que l’alumnat ha de seguir per poder fer millor la pràctica. També, si escau, es comenten les normes de seguretat adients i la manera d’eliminar els residus generats en la pràctica corresponent. A continuació, es passa a l’experimentació pràctica de l’alumnat amb l’ajut d’un protocol. Abans de finalitzar la pràctica, es dedica un temps a discutir sobre les qüestions i els dubtes generats.

Alhora, l’alumnat escriu a la llibreta o diari de laboratori el desenvolupament i les observacions que vagi fent, així com els resultats de l’experiment. A la llibreta també s’hi han de fer constar les respostes a les qüestions proposades al final dels diferents protocols.

En les classes teoricopràctiques es tracten aspectes bàsics fonamentals en el treball de laboratori que són necessaris tant per al desenvolupament de les pràctiques com per al posterior exercici professional de l’alumnat.

Aprenentatge tutelat i autònom

L’alumnat ha de preparar amb antelació les sessions pràctiques seguint el guió que hi ha al Campus Virtual de l’assignatura. També cal que faci els exercicis proposats pels professors en les classes teoricopràctiques.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura és d’avaluació continuada i no es preveu la possibilitat d’avaluació única.

Es preveuen les evidències d’avaluació següents:

El diari o llibreta de laboratori, en què es valora el treball fet per l’alumnat en el dia a dia de les sessions pràctiques, la puntualitat i l’actitud en el desenvolupament de les pràctiques, tenint molt en compte l’interès i la capacitat de superació que l’alumne demostri al llarg de les sessions. Representa el 50 % de la qualificació total.

Una prova escrita al final de cada una de les dues setmanes de pràctiques per avaluar les habilitats i coneixements que hagi adquirit l’alumnat al laboratori. El valor d’aquestes proves és del 30 % de la qualificació total.

— La realització de diversos qüestionaris en línia sobre diferents aspectes de les classes teoricopràctiques i l’entrega d’exercicis durant el curs. La qualificació d’aquesta prova representa un 20 % de la qualificació total.

Per aprovar l’assignatura cal l’assistència obligatòria a totes les sessions experimentals i a totes les proves de l’avaluació. A les classes teoricopràctiques hi pot haver control d’assistència.

 

Reavaluació

Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes suspesos que hagin obtingut una qualificació mínima de 3 en les proves reavaluables fetes al final de les setmanes de pràctiques i les corresponents a l’avaluació dels seminaris. La nova prova global, tipus test, té lloc en la data que fixa el Consell d’Estudis i representa el 50 % de la qualificació de l’assignatura.