Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Física i Fisicoquímica

Codi de l'assignatura: 363504

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Francisco Javier Luque Garriga

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat l’assignatura de 1r semestre Química General i Inorgànica.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CT2 - Capacitat d'analitzar, de sintetitzar, i d'aplicar els coneixements a la pràctica.

   -

CE32 - Capacitat per adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

(Coneixement dels fonaments físics i químics d’aplicació en nutrició humana i dietètica, desenvolupant les habilitats necessàries per a la seva aplicació en els àmbits científic, tecnològic i professional.)

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Distingir els diferents estats de la matèria i identificar-ne propietats rellevants per als aliments (textura, viscositat).

— Conèixer els mecanismes i els factors que determinen la velocitat de les transformacions químiques.

— Estudiar els processos de transport de massa (difusió) i energia (conducció tèrmica)

— Conèixer les condicions termodinàmiques d’equilibri.

— Conèixer les propietats de dissolucions.

— Conèixer les característiques de la matèria lligada a interfícies i dels processos quimicofísics a què dona lloc.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les variables quimicofísiques implicades en la matèria i en les seves transformacions.
— Aplicar els fonaments teòrics a la resolució de situacions reals.
— Ser capaç de comunicar, oralment i per escrit, el raonament emprat per resoldre problemes numèrics o conceptuals.
— Ser capaç d’elaborar informes referents a activitats experimentals.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc I

1.1. Introducció

Naturalesa de la fisicoquímica. Importància en els estudis de les ciències de l’alimentació

1.2. Forces intermoleculars

Interaccions moleculars. Enllaç iònic. Interacció dipol-dipol, ió-dipol, i ió-dipol induït. Forces de dispersió. Propietats físiques relacionades: punts d’ebullició i solubilitat

1.3. Forces intermoleculars i macromolècules biològiques

Pèptids i proteïnes: nivells d’estructura. Estabilitat de proteïnes: temperatura de fusió. Complexos lligand-proteïna i proteïna-proteïna. Àcids nucleics. Membranes lipídiques

2. Bloc II

2.1. Estat gasós

Mescles de gasos. Llei de Dalton de les pressions parcials. Gasos reals. Equació de Van der Waals. Condensació i estat crític

2.2. Estat sòlid

Estructura. Propietats físiques i quimicofísiques

2.3. Estat líquid

Estructura i propietats. Viscositat. Nombre de Reynolds

3. Bloc III

3.1. Cinètica física

Mecanismes de transport: transport passiu i actiu. Moviment brownià: difusió. Transport de soluts i biodistribució

3.2. Mecanismes de reaccions químiques

Reaccions paral·leles. Reaccions reversibles. Reaccions consecutives. Metabolisme

3.3. Catàlisi

Concepte de catàlisi. Catàlisi homogènia. Catàlisi enzimàtica: mecanisme general. Inhibidors

4. Bloc IV

4.1. Calor i temperatura

Calor: conceptes fonamentals. Intercanvi de calor. Transport de calor i mecanismes de transport

4.2. Equilibri termodinàmic

Potencial químic i energia lliure. Condicions d’equilibri. Aplicació a transformacions quimicofísiques

5. Bloc V

5.1. Dissolucions no electrolítiques

Dissolucions: conceptes generals. Activitat i coeficient d’activitat. Propietats col·ligatives. Pressió osmòtica

5.2. Dissolucions d’electròlits

Electròlit. Activitat iònica: Teoria de Debye-Hückel. Propietats col·ligatives. Equilibri de Donnan. 

6. Bloc VI

6.1. Fenòmens superficials i col·loides

Tensió superficial. Tensioactius i tensioiònics. Adsorció en superfícies líquides: isoterma de Gibbs. Sistemes col·loidals: classificació i característiques. Estabilitat macromolecular

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent pretén mantenir un equilibri entre els conceptes quimicofísics, el seu suport matemàtic i l’aplicació en processos rellevants de nutrició. Amb aquesta finalitat, la metodologia comprèn:

Classes presencials magistrals dedicades a la presentació dels conceptes fonamentals del programa que l’estudiant pot complementar amb treball autònom o tutoritzat.

Classes de seminaris tutoritzades. Es resolen i discuteixen temes proposats pel professorat amb anterioritat a la classe per desenvolupar l’esperit crític dels estudiants.

— Classes de problemes. Són un complement bàsic de les classes teòriques que permet aprofundir en els conceptes essencials de l’assignatura i adquirir habilitats en l’aplicació de les eines matemàtiques necessàries per resoldre casos pràctics.

Totes aquestes activitats tenen una durada aproximada de 55 minuts.

— Classes de pràctiques, d’assistència obligatòria on s’aprofundeix en determinats continguts de l’assignatura. Combinen una part expositiva seguida d’un treball pràctic que ha de recopilar les dades obtingudes per poder elaborar un informe posterior sobre la pràctica.

Es desenvolupen en 4 sessions de 3 hores.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació consta de:

— Una prova acreditativa (1r parcial), que comprèn previsiblement els 3 primers blocs i elimina matèria, cap a mitjans de curs, que consisteix en qüestions i problemes amb una valoració màxima de 36 punts (36 % de la nota final).

— Una prova acreditativa (2n parcial), que inclou la resta de blocs temàtics, segons el dia assignat pel Consell d’Estudis, que consisteix en qüestions i problemes amb una valoració màxima de 42 punts (42 % de la nota final).

— Realització de les pràctiques i entrega dels informes corresponents, amb una valoració de 22 punts (22 % de la nota final).

Per superar l’assignatura cal un mínim de 50 punts, 28 dels quals com a mínim han de provenir de les proves acreditatives.

Les evidències avaluatives mínimes per ser qualificat són les pràctiques o la presentació a les dues proves acreditatives.

Reavaluació

Només poden acollir-se a la reavaluació els estudiants que, després de l’avaluació continuada, no hagin superat l’assignatura amb una nota final superior o igual a 3. El procés de reavaluació consisteix a fer una prova acreditativa corresponent al 100 % de la nota de la part teòrica de l’assignatura; per tant, no hi ha elements de l’avaluació continuada que siguin reavaluables.

 

Avaluació única

Consisteix en:

— Realització de les pràctiques i entrega dels informes corresponents, amb una valoració de 22 punts (22 % de la nota final).

— Una única prova acreditativa de la part teòrica a final de curs, segons el dia assignat pel Consell d’Estudis, que consisteix en qüestions i problemes amb una valoració màxima de 78 punts (78 % de la nota final).

Per superar l’assignatura cal obtenir un mínim de 50 punts.

Les evidències avaluatives mínimes per ser qualificat són les pràctiques i la presentació a la prova acreditativa final.

La data límit per acollir-se a la modalitat d’avaluació única és la que indiqui el Consell d’Estudis.

Reavaluació

Només poden acollir-se a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura amb una nota final superior o igual a 3. El procés de reavaluació consisteix a fer una prova acreditativa corresponent al 100 % de la nota final de l’assignatura.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

BLOCS TEMÀTICS
El temari no ha sofert cap modificació respecte al que es descriu al Pla docent.

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

La docència es fa en línia, fent servir Collaborate i/o Skype. Es combinen explicacions teòriques i es resolen exercicis aplicats aprofitant les opcions d’aquestes eines informàtiques. Així es poden aclarir dubtes i/o qüestions fetes a través del xat, o es resolen directament els exercicis. També es comenten diversos articles seleccionats tractats com material de suport que siguin representatius pel contingut que s’explica.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA

— Avaluació continuada. Es mantindrà el procés d’avaluació descrit al Pla docent, tot i que es farà en la modalitat en línia. Per tant, es faran dues proves avaluatives, que comprendran els mateixos blocs temàtics descrits al Pla docent (1a prova: blocs 1, 2 i 3; 2a prova: blocs 4, 5 i 6), i  amb els mateixos pesos de cara a la nota final. No obstant, la primera prova es farà en dues parts, que comprendran respectivament els blocs 1 i 2 d’una banda, i el bloc 3 de l’altra.


El contingut de la prova es penjarà al Campus Virtual. L’alumne haurà de respondre les qüestions plantejades i enviar les respostes en un document electrònic a través de la tasca corresponent habilitada al Campus. S’adequaran tant el tipus de preguntes incloses en la prova com la seva durada a la situació de no presencialitat.

L’estudiant té l’opció de sol·licitar l’avaluació única fins que finalitzi el període de docència.


— Avaluació única. S’aplicarà el procediment descrit a l’avaluació continuada, si bé englobarà el contingut complet de l’assignatura.

— Reavaluació. S’aplicarà el procediment descrit a l’avaluació continuada, englobant el contingut complet de l’assignatura. En aquesta situació d’excepcionalitat, NO es limitarà el requeriment de “qualificació mínima” per poder presentar-se ni es posarà com a condició haver fet l’avaluació prèvia (sigui continuada o única).

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

No hi ha modificacions respecte al descrit en el Pla docent.