Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de Màrqueting

Codi de l'assignatura: 363660

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Francisco Javier Arroyo Cañada

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials, viables i factibles, segons el tipus d'organització.

   -

Capacitat d'analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn per identificar-ne els aspectes clau.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les activitats de màrqueting d’empreses i institucions en relació amb el seu entorn.

— Conèixer els fonaments de màrqueting i la seva aplicació a l’empresa moderna.

— Identificar les variables fonamentals que s’utilitzen per dissenyar el pla de màrqueting de les empreses.

— Ser capaç de diferenciar els conceptes fonamentals de les accions del màrqueting empresarial.

— Conèixer i analitzar l’entorn i la demanda.

— Ser capaç de buscar, seleccionar i analitzar informació empresarial de diferents fonts per resoldre casos i problemes plantejats. Aprendre les fonts d’informació i les dades necessàries per analitzar els coneixements d’aquesta matèria.

— Aprendre a treballar en equip, així com comunicar, argumentar, negociar i interactuar amb altres persones i prendre decisions en situacions amb major i menor grau d’informació, i estimular actituds que permetin orientar l’activitat professional, l’esperit crític, la capacitat creativa i proactiva.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Conceptes fonamentals del màrqueting

*  Objectius del bloc:
— Conèixer els conceptes bàsics del màrqueting.
— Conèixer i comprendre la definició moderna de màrqueting.
— Conèixer el paper del màrqueting dintre de l’organització empresarial.
— Distingir la utilització del màrqueting en els diferents sectors.

Continguts:

1.1. El màrqueting com a disciplina i filosofia de gestió

1.2. Conceptes bàsics del màrqueting

1.2.1. Necessitat, desig, demanda
1.2.2. Intercanvi
1.2.3. Segmentació, públic objectiu i posicionament

1.3. Les orientacions del màrqueting

1.4. El màrqueting en l’empresa i el sistema econòmic

1.5. El màrqueting sectorial: industrial, serveis, no lucratiu i internacional

2. Anàlisi del mercat

*  Objectius del bloc:
— Conèixer les influències de l’entorn en l’activitat comercial.
— Conèixer i interpretar les interrelacions en el mercat i els processos de decisió de compra dels consumidors.
— Conèixer les diferents categories de mercats i les teories de segmentació de mercats.
— Conèixer els principals mètodes de previsió de la demanda.
— Interpretar les influències externes i internes que actuen sobre el procés de compra del consumidor individual i de les organitzacions.

Continguts:

2.1. Anàlisi del microentorn

2.1.1. Empresa
2.1.2. Proveïdors
2.1.3. Intermediaris
2.1.4. Clients
2.1.5. Competidors
2.1.6. Públic
2.1.7. Institucions

2.2. Anàlisi del macroentorn (PESTEL)

2.2.1. Factors polítics
2.2.2. Factors econòmics
2.2.3. Factors socioculturals
2.2.4. Factors tecnològics
2.2.5. Factors de l’entorn natural
2.2.6. Factors legals

2.3. El mercat

2.3.1. Concepte
2.3.2. Classificació
2.3.3. Determinants de l’atractiu del mercat

2.4. La demanda

2.4.1. L’anàlisi de la demanda
2.4.2. Mètodes de previsió

2.5. La competència

2.5.1. Identificació de la competència (rivalitat ampliada de Porter)
2.5.2. Factors determinants de la intensitat competitiva
2.5.3. Situacions competitives

2.6. El comportament del consumidor

2.6.1. L’estudi del comportament del consumidor (econòmic, psicosocial i modelització)
2.6.2. Factors interns i externs que influencien el comportament del consumidor
2.6.3. El procés de decisió de compra
2.6.4. La compra a les organitzacions

3. El màrqueting mix

*  Objectius del bloc:

— Conèixer els instruments d’actuació en màrqueting, les seves característiques i els diferents mètodes d’utilització de cadascun.
— Conèixer els conceptes bàsics de la política de producte (identificació, diferenciació, posicionament i cicle de vida) i la seva utilització en diferents situacions de l’acció comercial.
— Conèixer els conceptes bàsics de la fixació de preus dels productes i la seva utilització en diferents situacions de l’acció comercial.
— Conèixer l’estructura bàsica del sistema de distribució comercial, les característiques dels diferents agents i les diferents modalitats de distribució.
— Conèixer els diferents instruments de comunicació comercial a l’abast de les empreses i la seva utilització combinada en un mix de comunicació.

Continguts:

3.1. El producte

3.1.1. Definició del producte i les seves dimensions
3.1.2. Classificació dels productes: consum i industrials
3.1.3. El procés de desenvolupament de nous productes
3.1.4. Cicle de vida del producte
3.1.5. El procés d’adopció i difusió
3.1.6. Identificació del producte i construcció de marca (branding)

3.2. El preu

3.2.1. Importància del preu
3.2.2. Condicionants en la fixació del preu
3.2.3. Anàlisi de la política de preus
3.2.4. El procés de fixació del preu
3.2.5. Mètodes de fixació de preus
3.2.6. Alternatives al moviment de preus

3.3. La distribució

3.3.1. Importància de la distribució
3.3.2. Funcions de la distribució
3.3.3. Anàlisi dels canals de distribució
3.3.4. Longitud del canal de distribució
3.3.4.1. Tipus d’intermediaris
3.3.4.2. Factors determinants de la longitud de la cadena de distribució
3.3.5. Modalitats de distribució
3.3.6. La logística

3.4. La comunicació comercial

3.4.1. El procés de comunicació comercial
3.4.2. Objectius de comunicació
3.4.3. Canals i mitjans de comunicació comercial
3.4.4. Mix de comunicació comercial
3.4.4.1. Publicitat
3.4.4.2. Venda personal (força de vendes)
3.4.4.3. Relacions públiques
3.4.4.4. Màrqueting directe
3.4.4.5. Promocions de vendes
3.4.4.6. Marxandatge
3.4.4.7. Fires i exposicions 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència d’aquesta matèria es desenvolupa combinant classes presencials teòriques, en què s’explica el contingut teòric de l’assignatura, amb exemples il·lustratius i casos pràctics explicatius. També es resolen problemes que ajuden a consolidar els diferents conceptes introduïts.

També es fan sessions semipresencials dedicades a la realització de la part pràctica del curs i a la tutorització dels treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada comprèn:

— Dues pràctiques obligatòries, detallades durant el curs. La primera és individual i s’avalua mitjançant un test de 30 preguntes, equivalent al 30 % de la nota final. La segona és grupal i permet dur a terme una anàlisi de la situació (interna/externa) de l’empresa, equivalent al 30 % de la nota final. 

— Un examen, en la data oficial, que consta de 40 preguntes de tipus test, equivalent al 40 % de la nota final. L’examen s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). 

Per aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada, cal obtenir, com a mínim, una nota de 5 sobre 10, resultant de la mitjana ponderada de les qualificacions de les dues pràctiques, test individual i treball grupal, i l’examen.

Per acollir-se a l’avaluació continuada cal fer una sol·licitud per escrit durant els primers 15 dies hàbils del curs, un mínim del 80 % d’assistència a les sessions, haver participat en les activitats d’avaluació i haver lliurat, en la data prevista, els treballs del curs.

En la reavaluació, es fa un examen de tipus test en la data oficial, que constitueix el 100 % de la nota. L’examen s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). 

 

Avaluació única

L’avaluació única comprèn un examen de tipus test (en la data oficial), que consta de 40 preguntes i equival al 100 % de la nota de l’assignatura. L’examen s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). 

Per aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació única, cal obtenir, com a mínim, una nota de 5 sobre 10 en l’examen de tipus test.

En la reavaluació, es fa un examen de tipus test, que constitueix el 100 % de la nota. L’examen s’aprova amb una nota de 5 sobre 10 en aquesta prova, tenint en compte les penalitzacions de les respostes incorrectes (25 % de la puntuació de la pregunta). 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

KOTLER, Philip. Dirección de marketing.15ª ed.  Madrid: Pearson educación, 2016

  Manual bàsic de màrqueting.

Catàleg UB  Enllaç

SANTESMASES MESTRE, Miguel. Marketing : conceptos y estrategias. Madrid : Pirámide, 2012

Catàleg UB  Enllaç