Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments de la Fiscalitat

Codi de l'assignatura: 363697

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Jofre Monseny

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

(Excepte el grup GIE.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

40

(Excepte el grup GIE.)

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana cursar aquesta assignatura abans de matricular-se de Fiscalitat de l’Empresa i de les assignatures de fiscalitat de la menció Comptabilitat i Fiscalitat.


Altres recomanacions

Per obtenir una visió completa de la fiscalitat es recomana cursar les assignatures següents: Fonaments de la Fiscalitat (obligatòria), Fiscalitat de l’Empresa (obligatòria) i les assignatures de la menció de Comptabilitat i Fiscalitat (Fiscalitat de l’Empresa Avançada i Fiscalitat Internacional).

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de fer liquidacions dels principals impostos per adoptar decisions empresarials en matèria tributària.

   -

Capacitat de prendre decisions econòmiques i empresarials tenint en compte la situació econòmica actual.

   -

Capacitat d'identificar els agents econòmics que configuren una economia, d'entendre com s'interrelacionen per poder prendre decisions econòmiques i conèixer-ne tots els efectes.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els conceptes i mètodes de l’anàlisi econòmica del sector públic.

— Entendre i interpretar el pressupost públic i conèixer els indicadors d’avaluació de l’activitat financera del sector públic.

— Conèixer els principis impositius i saber-los aplicar en el disseny i en la valoració d’un sistema fiscal.

— Identificar els elements que configuren l’estructura de les principals figures impositives que graven la renda, la riquesa i el consum.

— Conèixer l’estructura del sistema impositiu espanyol en el context de descentralització fiscal vigent.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber aplicar les eines de la teoria econòmica per a l’anàlisi de la intervenció del sector públic.

— Entendre el funcionament del procediment de la liquidació dels impostos i saber-lo aplicar.

— Ser capaç d’aplicar els principis impositius per valorar diferents mesures fiscals.

 

 

Blocs temàtics

 

I. Economia i sector públic

Tema 1. El sector públic: definició i funcions

Tema 2. El sector públic: pressupost, dimensió i components

II. Teoria general de la imposició

Tema 3. Ingressos públics

Tema 4. Equitat i incidència impositiva

Tema 5. Eficiència impositiva

III. Teoria especial de la imposició

Tema 6. La imposició sobre la renda personal

Tema 7. La imposició sobre societats

Tema 8. La imposició sobre el consum

Tema 9. La imposició sobre la riquesa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En aquesta assignatura s’apliquen dues metodologies docents ben diferenciades, ja que hi ha temes de l’assignatura en què s’aplica la metodologia docent pròpia del projecte docent de la Facultat RIMDA-JITT. La relació de temes en que s’aplica cadascuna de les dues metodologies docents s’estableix en el programa de l’assignatura a principi de curs.

1. Temes en què NO s’aplica la metodologia RIMDA-JITT

En aquests temes, la metodologia docent de l’assignatura es basa en classes magistrals teoricopràctiques que es complementen amb classes pràctiques de problemes, en què l’alumnat ha de ser capaç d’aplicar la teoria a casos pràctics i reals.

2. Temes en què NO s’aplica la metodologia RIMDA-JITT

En aquests temes, el professor no explica de forma sistemàtica els continguts de la matèria. El professorat prepara activitats (preguntes i problemes a resoldre) que els estudiants han de resoldre a classe en equips. A fi i efecte de poder resoldre amb èxit les activitats proposades, la metodologia requereix que l’estudiant es prepari amb anterioritat el tema a partir dels materials proposats pel professorat. Ex post, el professorat posa èmfasi a aclarir els coneixements que l’alumnat no ha adquirit correctament.   

El grup GIE té una metodologia especial, atès que es tracta d’un grup d’estudiants que ja han cursat l’assignatura. La docència s’imparteix dues hores a la setmana en l’horari establert pel Consell d’Estudis i s’hi expliquen els punts clau de cadascun dels temes tant a nivell teòric com a nivell de pràctiques. La metodologia docent s’especifica de manera detallada en el seu programa.

Els grups en què la docència és en anglès també segueixen una metodologia docent diferent i s’especifica en el programa específic del grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Proves avaluables al llarg del curs

— Les activitats realitzades en horari de classe i que s’emmarquen dins del projecte RIMDA-JITT de la Facultat. El nombre de proves i les dates es proporcionen en el programa de l’assignatura a principi de curs.


Prova final de síntesi

Aquesta prova consta de dues parts:
— Primera part: 4 preguntes curtes. 
— Segona part: 2 exercicis semblants als desenvolupats a les sessions de pràctiques. 

La qualificació final de l’assignatura s’obté de la manera següent:

• Si la nota de la prova de síntesi és superior o igual a 4 punts sobre 10, la qualificació final de l’assignatura és la nota més alta de les dues següents:
— mitjana ponderada de la prova de síntesi (60 %) i les proves avaluables (40 %);
— la prova de síntesi.

• Si la nota de la prova de síntesi és inferior a 4 punts sobre 10, la qualificació final és de suspens amb la nota de la prova de síntesi.

Reavaluació

Els alumnes que no superin l’assignatura en la convocatòria ordinària (incloent-hi els no presentats) poden optar a la reavaluació, en la data fixada pel Consell d’Estudis. La reavaluació consisteix en una prova final de síntesi que té la mateixa estructura que la de la convocatòria ordinària. Per tant, en la reavaluació no es té en compte la nota de les proves avaluables fetes al llarg del curs i la nota es determina exclusivament a partir de la prova final de síntesi.

Grups específics

Els estudiants del grup GIE i dels grup que s’imparteixen en anglès, tenen un procediment d’avaluació continuada diferent, que s’especifica en el programa de l’assignatura corresponent

 

Avaluació única

Qui opti pel procés d’avaluació única ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, que té la mateixa estructura que la prova de síntesi de l’avaluació continuada.

Reavaluació

Els estudiants que no superin l’assignatura poden presentar-se a l’examen de reavaluació en la data que fixi el Consell d’Estudis. La prova de reavaluació i la seva valoració té les mateixes característiques que la de la convocatòria ordinària.

Grups específics

Els estudiants dels grups que s’imparteixen en anglès, tenen un procediment d’avaluació única diferent, que s’especifica en el programa de l’assignatura corresponent.
 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBI, Emilio; GONZÁLEZ-PÁRAMO José Mª; ZUBIRI, Ignacio. Economía pública I i II. Barcelona : Ariel, 2009

  Manual complementari.

Catàleg UB  Enllaç

ESTELLER MORÉ, Alejandro (coord.) Economía de los impuestos. Madrid: McGraw-Hill, 2014

  Manual bàsic de l’assignatura.

Catàleg UB  Enllaç

STIGLITZ, Joseph E. La economía del sector público. 4ª ed. Barcelona: Antoni Bosch, 2016

  Manual complementari.

Catàleg UB  Enllaç

GRUBER, Jonathan. Public finance and public policy. 5ª Ed. Worth Publishers. New Yord, 2016

Catàleg UB  Enllaç

ROSEN, H. S. Hacienda pública. McGrawHill : Madrid, 2008

  Manual complementari.

Catàleg UB  Enllaç

ROSEN, Harvey S; GAYER, Ted. Public finance. New York. McGraw Hill, 2010

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

http://campusvirtual.ub.edu/

  Guies d’estudi per a cadascun dels temes tractats.

Pàgina web  Enllaç

Gobierno de España. Agencia Tributaria [en línea]. Madrid [Consulta: 12de juny 2017]. Disponible a: http://www.aeat.es  Enllaç

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. [en línea] Madrid [Consulta: 12 de juny 2017]. Disponible a: http://www.minhap.gob.es  Enllaç

Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. [en línea] Barcelona [Consulta: 12 de juny 2017]. Disponible a: http://www20.gencat.cat/portal/site/economia  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Blocs Temàtics:
No hi ha canvis

Metodologia i activitats formatives alternatives:


- Es complementen els materials corresponents a classes teòrico-pràctiques amb àudios adjunts a les diapositives de cada tema.

- En varis temes s’ha penjat també material addicional en forma de resums.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada

L’estructura de l’avaluació continuada (nombre d’evidències i pes de cada prova) es manté inalterat. Les activitats d’avaluació continuada es realitzen en les dates i horaris programats a través de la plataforma Socrative. L’únic canvi és que aquestes activitats es realitzen de forma individual en comptes de fer-se en grup. Per tenir en compte aquesta circumstància s’han adaptat aquestes proves donant més temps als alumnes per a realitzar les activitats.

Avaluació única

Es realitzarà un examen online on s’avaluaran tants els aprenentages tèorics com els pràctics. 

Re-avaluació

Es realitzarà un examen online on s’avaluaran tants els aprenentages tèorics com els pràctics. 

Fonts d’informació bàsica: 

No n’hi ha de nous