Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fonaments d'Electromagnetisme, Òptica i Física Atòmica

Codi de l'assignatura: 363732

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Manuel Varela Fernandez

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

   -

Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l'enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina.

   -

Coneixements bàsics sobre els fonaments físics d'interacció de les radiacions amb l'organisme humà i de les tècniques utilitzades en radioteràpia i en el diagnòstic per la imatge.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els conceptes fonamentals de l’electromagnetisme, l’òptica i la física atòmica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat d’anàlisi, síntesi i adaptació a noves situacions.

 

— Comprendre els fenòmens elèctrics, òptics i atòmics.

 

— Mostrar destresa en la resolució de problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Camp elèctric

1.1. Càrrega elèctrica

1.2. Interacció elèctrica: llei de Coulomb

1.3. Camp elèctric

1.4. Flux del camp: teorema de Gauss

1.5. Circulació del camp

1.6. Acció d’un camp sobre un dipol

2. Potencial elèctric

2.1. Potencial i diferència de potencial

2.2. Treball del camp i potencial. Energia potencial

2.3. Gradient del potencial i camp

2.4. Energia d’un sistema de càrregues

3. Conductors

3.1. Conductor en equilibri electroestàtic: propietats

3.2. Influència electroestàtica

3.3. Condensador. Associació de condensadors

3.4. Energia d’un condensador. Densitat d’energia

4. Corrent elèctric

4.1. Corrent elèctric: densitat i intensitat de corrent

4.2. Equació de continuïtat. Corrents estacionaris

4.3. Corrents de conducció. Llei d’Ohm local i integral

4.4. Resistència. Associació de resistències

4.5. Energia d’un corrent: efecte Joule

4.6. Generadors: força electromotriu, llei d’Ohm

4.7. Anàlisi de circuits: regles de Kirchhoff

5. Camp magnètic

5.1. Interacció magnètica: llei d’Ampère

5.2. Camp magnètic: lleis de Biot-Savart i de Laplace

5.3. Flux del camp

5.4. Circulació del camp: teorema d’Ampère

5.5. Força de Lorentz: moviment d’una càrrega en un camp

5.6. Acció d’un camp sobre una espira: moment magnètic

6. Inducció electromagnètica

6.1. Inducció electromagnètica: llei de Faraday, llei de Lenz

6.2. Camp elèctric d’inducció

6.3. Autoinducció i inducció mútua

6.4. Circuit RL

6.5. Energia magnètica d’un corrent i densitat d’energia

7. Corrent altern

7.1. Corrent altern. Equació fonamental del circuit RLC

7.2. Llei d’Ohm: impedància. Associació d’impedàncies

7.3. Potència i factor de potència

7.4. Ressonància

7.5. Transformador

8. Equacions de Maxwell

8.1. Corrent de desplaçament

8.2. Equacions de Maxwell

8.3. Camp electromagnètic i ones electromagnètiques

8.4. Espectre electromagnètic

9. Reflexió i refracció de la llum

9.1. Naturalesa de la llum i òptica geomètrica

9.2. Índex de refracció. Principi de Fermat

9.3. Lleis de la reflexió i la refracció

9.4. Reflexió total. Fibra òptica

10. Miralls, diòptries i lents

10.1. Miralls plans

10.2. Miralls esfèrics: equacions, diagrames de raigs

10.3. Dioptres: equacions

10.4. Lents primes: equacions, diagrames de raigs

10.5. Associació de lents. Aberracions

11. Física atòmica i nuclear

11.1. Àtom d’hidrogen: model de Bohr. Nivells d’energia

11.2. Teoria quàntica dels àtoms

11.3. Espectres òptics i de raigs X

11.4. Propietats dels nuclis atòmics

11.5. Radioactivitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals amb l’exposició dels continguts bàsics de l’assignatura (3 hores/setmana).

— Classes de problemes tipus on es resolen problemes relatius al temari de l’assignatura (1 hora/setmana).

— Classes on l’alumnat distribuït en grups reduïts resol problemes sota el guiatge d’un professor (1 hora/setmana).

— Sessions de tutoria per atendre l’alumnat i respondre les preguntes relatives a l’assignatura d’acord amb el procediment establert a l’inici de curs.

Les classes s’imparteixen en castellà amb el material de suport (presentacions) en anglès. El material docent se subministra en català (apunts) i anglès (transparències).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en una sèrie de proves durant el curs (qüestionaris, proves presencials, etc.) i una prova final que consta d’una part de problemes (50 %) i una part de qüestions de tipus test (50 %). La qualificació final s’obté mitjançant una mitjana ponderada de la qualificació de la prova final (60 %) i la qualificació de les activitats del curs (40 %), sempre que la qualificació final obtinguda sigui superior a la de la prova final. La qualificació mínima de la prova final, per fer mitjana, ha de ser de 4 punts sobre 10. En cas que la mitjana sigui inferior a la qualificació de la prova final, la qualificació final és la corresponent a aquesta.


Reavaluació

La reavaluació consisteix en una prova final de problemes (50 % de la qualificació final) i una prova final de qüestions de tipus test (50 % de la qualificació final). Només es poden reavaluar els alumnes que s’hagin presentat a la prova final d’avaluació


Avaluació de competències

— Competència «Capacitat d’anàlisi i síntesi». La qualificació és la de la prova final de problemes.

— Competència «Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l’enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina». La qualificació és la qualificació final de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final que consta d’una part de problemes (50 %) i una part de qüestions de tipus test (50 %). La qualificació final és la de la prova final.


Reavaluació

La reavaluació consisteix en un prova final de problemes (50 % de la qualificació final) i una prova final de qüestions de tipus test (50 % de la qualificació final). Només es poden reavaluar els alumnes que s’hagin presentat a la prova final d’avaluació


Avaluació de competències

— Competència «Capacitat d’anàlisi i síntesi». La qualificació és la de la prova final de problemes.

— Competència «Coneixement dels fonaments matemàtics, físics i de l’enginyeria necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics aplicats a la biologia i la medicina». La qualificació és la qualificació final de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

P.A.Tipler, G.Mosca. Física para la ciencia y la tecnología, vol. 2 (6ª ed.) Ed. Reverté, Barcelona, 2010.

P.A.Tipler, G.Mosca. Física para la ciencia y la tecnología  Enllaç

R.A.Serway, J.W.Jewett, Physics for scientists and engineers, vol. 2 (8ª ed.), Thomson-Brooks/Cole, Belmont CA, 2009.

R.A.Serway, J.W.Jewett, Physics for scientists and engineers  Enllaç

F.W.Sears et al.; Física universitaria, (11ª ed.), Pearson Educación, México, 2004.

F.W.Sears et al.; Física universitaria  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

Ensenyament: Enginyeria Biomèdica

Nom de l ’assignatura: Fonaments d’Electromagnetisme, Òptica i Física Atòmica

Codi de l’assignatura: 363732

Coordinador: Manuel Varela Fernández

 

Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


 

Els continguts de l’assignatura es veuen afectats de la manera següent:

S’elimina el bloc 11 : 11. Física atòmica i nuclear

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


 

Les referències a docència presencial queden anul·lades.

Les sessions de teoria o problemes queden substituïdes per presentacions amb comentaris de veu i per sessions de docència no presencial mitjançant eines de participació a distància a través del Campus Virtual de l’assignatura (Collaborate, chat)

 

 

Alteracions en l ’avaluació


 

El professor adaptarà l’avaluació contínua a la docència no presencial, i ho comunicarà als alumnes a través del campus virtual.

Les proves d’avaluació continua presencials queden suspeses. Aquestes proves poden ser substituïdes per altres de tipus no presencial. L’examen final es realitzarà el mateix dia i hora en que està programat. Si la suspensió de la docència presencial es manté per a la data de l’examen, aquest es realitzarà en forma no presencial amb les eines disponibles al Campus Virtual.

Constarà de una part de qüestions i una altre de problemes, amb les modificacions necessàries imposades per el format no presencial.

El pes, en la qualificació final de l’assignatura, de les diferents activitats no es ve alterat.