Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Informàtica

Codi de l'assignatura: 363735

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Maria Gomez Cama

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

La participació a classe es considera bàsica, ja que la discussió dels conceptes que es presenten permet entendre millor els continguts. A més, l’assistència a pràctiques és fonamental, ja que únicament la posada en pràctica amb l’ordinador del que s’ha presentat a teoria permet aconseguir uns resultats satisfactoris.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Capacitat de dissenyar dispositius i sistemes adreçats a cobrir les necessitats en tecnologia de la informació en un entorn clínic. Capacitat d'establir metodologies de gestió dels sistemes esmentats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el funcionament d’un ordinador i distingir-ne els components principals.

 

— Poder valorar tècnicament les prestacions d’un ordinador.

 

— Conèixer les funcions d’un sistema operatiu i les diferències principals entre els més utilitzats.

 

— Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics de programació.

 

— Adquirir recursos per trobar i corregir els errors de programació.

 

Referits a habilitats, destreses

— Davant d’un problema de dificultat elemental, trobar un algorisme que el solucioni. Saber codificar-lo amb un conjunt d’instruccions bàsiques d’un determinat llenguatge.

 

— Utilitzar eines d’edició, de compilació i d’execució per desenvolupar programes.

 

— Redactar programes amb un bon estil, documentació i especificacions.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Maquinari

1.1. Components d’un ordinador

1.2. Conceptes generals de sistemes operatius

2. Programació

2.1. Introducció

2.2. Tipus de dades

2.3. Variables

2.4. Operadors

2.5. Comentaris

2.6. Flux d’execució bàsic

2.7. Biblioteca Turtle

2.8. Funcions

2.9. Control de flux d’execució

2.10. Conjunts de dades

2.11. Biblioteca NumPy

2.12. Biblioteca SymPy

2.13. Fitxers

2.14. Conversió de guió a un programa

2.15. Entrada i sortida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A les classes de teoria s’imparteixen els coneixements bàsics dels elements de programació i mètodes numèrics. Aquests coneixements serveixen de base per dur a terme d’una manera adequada les pràctiques. La classe de teoria és participativa. Es disposa, a priori, del text guia de l’assignatura i de la còpia de les transparències emprades a classe. S’ha d’assistir a classe havent estudiat el tema per desenvolupar i, per tant, la classe esdevé més una classe de discussió que una classe magistral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

45 % pràctiques + 45 % prova de síntesi + 10 % problemes a classe

S’han de tenir aprovades les pràctiques i la prova de síntesi per poder fer la mitjana.
 

Reavaluació

Qui faci reavaluació renuncia implícitament a l’avaluació continuada. Es fa de manera equivalent a l’avaluació única.

 

Avaluació única


50 % pràctiques + 50 % prova de síntesi

S’han de tenir aprovades les dues parts per poder fer la mitjana.


Reavaluació

100 % prova de síntesi. La nota màxima de reavaluació és 6.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Alteracions en l’avaluacióLa re-avaluació es farà en dos passos. El dia 21 de Maig es penjarà al Campus Virtual un enunciat per fer de forma individual a casa. El codi amb la solució s’haurà de penjar el dia 29 de Juny abans de les 12h del migdia. El dia 2 de Juliol es revisarà el codi amb l’alumne per vídeo trucada, i es verificarà amb ell la solució proposada per tal de poder establir l’autoria. Aquesta verificació es farà en torns d’un màxim de 10 minuts i s’enregistrarà com a prova d’avaluació. Es penjarà un llistat el dia 1 de Juliol amb els torns, i es demanarà als alumnes que estiguin disponible 20 minuts abans. En cas que algun alumne no tingui medis o disponibilitat per a la connexió es buscaran mecanismes alternatius per realitzar aquesta avaluació del treball.

La resta de la normativa publicada al pla docent seguirà vigent.