Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia i Empresa

Codi de l'assignatura: 363737

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Santiago Sempere Compte

Departament: Departament d'Empresa

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

35

Aprenentatge aut˛nom

55

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'analitzar, valorar i prendre decisions tecnol˛giques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, impacte social, sostenibilitat, temps i respecte dels principis Ŕtics de la professiˇ (instrumental).

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnol˛giques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis Ŕtics de la professiˇ (instrumental).

   -

Capacitat d'organitzar i de gestionar (instrumental).

   -

Capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i lideratge (sistŔmica).

   -

Comprensiˇ de la interacciˇ de l'enginyeria amb altres Órees de coneixement (medicina, biologia, biotecnologia, farmÓcia, veterinÓria, etc.) i capacitat de colĚlaborar eficašment en equips multidisciplinaris, coneixent els principis de les tecnologies amb quŔ es complementa.

   -

Capacitat de comprometre's socialment amb el desenvolupament i progrÚs tŔcnic i sanitari del paÝs.

   -

Capacitat de conŔixer i aplicar elements bÓsics d'economia, necessitats de l'empresa i dels sistemes de salut, principis d'activitat empresarial i de recursos humans i de gestiˇ dels sistemes sanitaris.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és analitzar l’empresa en el món actual. Els alumnes han de saber reconèixer i identificar les diferents àrees funcionals d’una organització, la relació que hi ha entre elles i els problemes de gestió d’una organització per poder proposar millores.

 

Referits a habilitats, destreses

Els alumnes, al final, han de ser capaços d’analitzar la situació d’una organització, conèixer com funciona internament i externament, i proposar millores per mantenir la competitivitat empresarial, aplicant les tècniques i metodologies apreses.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Introducciˇ general

*  1. Definició d’empresa           

1.1. L’empresa com a realitat econòmica. L’empresa com a sistema

1.2. L’empresa i el seu entorn. Responsabilitat social de l’empresa

1.3. Concepte i classes d’empresa. Explotació, societat mercantil i empresa. Les empreses i la propietat del capital

 

2. Emprenedoria

2.1. Descripció i exemple

2.2. Pla de negoci

2.2.1. Guió general

2.2.2. Un exercici pràctic

2. └rea de gestiˇ

*  2.1. La funció directiva

2.1.1. La presa de decisions

— Matrius de decisió

— Decisions seqüencials, arbres de decisió

 

2.2. Sistemes de planificació i control

2.2.1. El procés pressupostari

2.2.2. El pressupost de tresoreria

3. └rea funcional de finances

*  3.1. La funció financera de l’empresa. La dimensió de l’empresa. Mètodes de mesura. Llindar de rendibilitat o punt mort

 

3.2. Estructura econòmica i estructura financera de l’empresa

3.2.1. Els cicles interns de l’empresa i el període de maduració

3.2.2. Els fons de maniobra. Anàlisi financera. Ràtios

 

3.3. Les inversions a l’empresa

3.3.1. Concepte i classes d’inversió

3.3.2. Elements bàsics en la selecció d’inversions

3.3.3. El procés temporal de la inversió     

 

3.4. Una primera aproximació als models de selecció d’inversions

3.4.1. Mètodes estàtics de selecció d’inversions            

3.4.2. Mètodes dinàmics

— El mètode del valor actual net

— El mètode de la taxa interna de rendibilitat

3.4.3. Adequació dels criteris de selecció d’inversions a la realitat. Inflació, risc, fiscalitat

 

3.5. El finançament propi

 

3.6. El finançament aliè

4. └rea de producciˇ

*  4.1. La producció a l’empresa

4.1.1. Concepte i classificació de les activitats productives

4.1.2. Objectius del sistema productiu

4.1.3. Les decisions del sistema productiu

 

4.2. Sistema de planificació i control PERT

4.2.1. El graf PERT

4.2.2. El PERT cost

 

4.3. La planificació de la producció

4.3.1. Consideracions generals sobre la programació lineal

4.3.2. El mètode símplex

4.3.3. Anàlisi de sensibilitat

 

4.4. La gestió dels inventaris

4.4.1. El problema de l’aprovisionament a l’empresa

4.4.2. El model de Wilson

4.4.3. Mètodes moderns de gestió: MRP i just a temps (just in time, JIT)         

5. └rea funcional de mÓrqueting i comercial

*  5.1. Conceptes bàsics de màrqueting

 

5.2. Les quatre p i les decisions estratègiques

5.2.1. Producte

— Definició i classificació dels productes

— Atributs del producte. La marca

— Llançament del producte i cicle de vida

— Posicionament i cartera de productes                 

5.2.2. Preu

— Concepte de preu

— Condicions i mètodes de fixació de preus

— Estratègia sobre preus

5.2.3. Distribució

— Definicions i funcions

— Canals de distribució. Definició i tipus

— Estratègies de distribució. Canals alternatius de distribució

— L’impacte de les noves tecnologies. El màrqueting digital

5.2.4. Comunicació

— La publicitat

— El marxandatge  

 

5.3. La nova aproximació del màrqueting, les quatre c

6. └rea de gestiˇ dels recursos humans

*  6.1. L’estructura orgànica de l’empresa

6.1.1. L’organigrama de l’empresa

6.1.2. Models i estils d’organitzacions

6.1.3. Estils tradicionals d’organització i noves tendències a l’organització

 

6.2. La gestió dels recursos humans

6.2.1. Reclutament i selecció de personal

6.2.2. Formació de personal

6.2.3. Valoracions dels llocs de treball

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia aplicada es basa en classes magistrals complementades amb la resolució i la correcció d’exercicis a classe, el comentari de casos pràctics, etc. S’intenta combinar teoria i pràctica comptant amb la participació de l’alumnat.

Les principals característiques de la metodologia són:

— Ensenyament-aprenentatge presencial:

• Exposició del professor
• Treball en grup amb la proposició de problemes i casos, de forma que l’estudiant els pugui discutir i resoldre amb els seus companys sota la supervisió del professor
•  Exposició de l’estudiant: els problemes es resolen posteriorment a l’aula
• Examen: part de l’assignatura que s’avalua amb un examen presencial

— Ensenyament-aprenentatge dirigit:

• Treballs d’equip: al llarg del curs el professor proposa entre tres i cinc casos pràctics que els alumnes han de resoldre en grups reduïts fora de l’aula i que han d’entregar en un termini fixat
• Tutories presencials i virtuals
• Participació en fòrums virtuals

— Ensenyament-aprenentatge autònom:

• Lectures
• Tests en línia
• Estudi personal
• Exàmens, organització dels apunts i/o material
• Cerca d’informació

La llengua vehicular és indistintament català o castellà. Algunes de les pràctiques es poden fer en anglès, sense superar el 20 % de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és una opció que implica el seguiment de la matèria i consisteix en el lliurament de diferents activitats al llarg del semestre, en què l’estudiant obté diverses puntuacions relacionades amb mostres avaluables.

Per completar el procés d’avaluació continuada, l’estudiant ha d’examinar-se de tota l’assignatura en un examen final, la data del qual el Consell d’Estudis dictamina oportunament.

— Prova final (a l’aula), 50 %. Examen de caràcter pràctic i teòric. Mínim de 3/10 a cadascuna de les parts.

— Prova parcial no eliminatòria, 20 %.

— Casos pràctics presencials, de tipus test amb remot o pràctiques (individuals o en grups de màxim tres persones) (fora de l’aula): 20 %.

— Activitats de diferents tipus, com ara resolució d’exercicis, discussió, lliurament de treballs, presència a classe, participació etc., que es fan a classe sense previ avís a l’aula, o a presentar. S’avalua la participació més que les qualificacions, 10 %.

 

Com pren, l’estudiant, la decisió d’escollir l’avaluació continuada?

El lliurament de la primera, o qualsevol, de les activitats proposades d’avaluació continuada implica que l’estudiant ha escollit aquesta opció d’avaluació, per la qual cosa l’examen final té, en qualsevol cas, un pes del 50 % de la nota final de l’assignatura.

L’examen final corresponent a l’opció d’avaluació continuada i d’avaluació única es fa el mateix dia i hora, però la ponderació és diferent.

 

Reavaluació

S’aplica la normativa de l’ensenyament del grau.

 

Avaluaciˇ ˙nica

La nota de l’assignatura és la qualificació obtinguda a l’examen final.

L’avaluació única consisteix en un examen final, que correspon al 100 % de la nota. Aquest examen té dues parts amb una ponderació del 50 % cadascuna: 

• Una de teòrica (preguntes obertes).

• Una de més pràctica (formada per problemes numèrics o casos per solucionar).

Per poder fer la mitjana entre la part teòrica i la pràctica cal tenir un mínim de 3 punts sobre 10 en cadascuna de les parts.

 

Reavaluació

S’aplica la normativa de l’ensenyament del grau.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Texto guia de fundamentos de economia de la empresa (Teoría y ejercicios). Ma. Pilar López-Jurado González (coordinadora); Ma. Carmen Gracia Ramos, Mariano Yagüez Insa, José Ma. Merigó Lindahl, Miguel Àngel Navarro Brión.

 

  Guia prÓctica que desenvolupa els diferents temes de les Órees de l’economia de l’empresa continguts en el programa de l’assignatura.

Guía Práctica de Economía de la Empresa II: Áreas de gestión y producción. (Teoría y Ejercicios). MºCarmen Gracia Ramos (Coordinadora), Mariano Yagüez Insa, Pilar López-Jurado González, Montserrat Casanovas Ramon.

  Guia prÓctica que desenvolupa els diferents temes de les Órees de l’economia de l’empresa continguts en el programa de l’assignatura.

Economía de la empresa: análisis de las decisiones empresariales. Buenos Campos, E.; Cruz Roche, I.; Duran Herrera, J. (1982). Madrid:  Pirámide.

  Literatura especialitzada en els temes empresarials, que aporta una visiˇ global dels principals problemes que se susciten en cadascuna de les Órees de la realitat de l’economia de l’empresa.

 

  Estudi rigorˇs de l’empresa des del vessant financer.

 

  Curs bÓsic de direcciˇ financera sobre anÓlisi i selecciˇ de projectes d’inversiˇ.

Problemas de economía de la empresa. Guitart Tarrés, L.; Nuñez Carballosa, A. (2006). Barcelona: Universitat de Barcelona.

  Llibre d’exercicis resolts dedicats a l’estudi dels principals instruments i criteris de decisiˇ. á

 Dirección financiera de la empresa. Blanco Ramos, F.; Ferrando Bolado, M. (1996) Madrid: Pirámide.

  Curs bÓsic de direcciˇ financera sobre anÓlisi i selecciˇ de projectes d’inversiˇ.

Marketing para el nuevo milenio. Gil Lafuente, J. (1997) Madrid: Pirámide.

  Manual de suport que tÚ un clar contingut prÓctic i toca diferents aspectes del subsistema de comercialitzaciˇ.

Marketing estratégico. Lambin, J. J. (1995) Madrid: McGraw-Hill

  Manual te˛ric amb exemples prÓctics que s’ajusta, grÓcies a la seva amplitud, al desenvolupament de les diferents variables del mÓrqueting.

Marketing. Conceptos y estrategias. Santesmases Mestre, M. (2004) Madrid: Pirámide.    

  Manual te˛ric amb exemples prÓctics que s’ajusta, grÓcies a la seva amplitud, al desenvolupament de les diferents variables del mÓrqueting

 Dirección de marketing. Kotler, P. (1995) Madrid: Prentice Hall.    

 

  Manual te˛ric amb exemples prÓctics que s’ajusta, grÓcies a la seva amplitud, al desenvolupament de les diferents variables del mÓrqueting. TambÚ es disposa de l’ediciˇ de l’any 2006 de l’editorial Pearson Educaciˇn.