Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Química

Codi de l'assignatura: 363739

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Cristina Malagelada Grau

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

74

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial

 

20

 

-  Taller experimental

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

46

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, creativitat i presa de decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat, seguretat, sostenibilitat, temps i respecte dels principis ètics de la professió (instrumental).

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

(Capacitat per analitzar i sintetitzar la informació.

Capacitat d’organització i planificació.

Capacitat de conèixer les eines informàtiques relatives a l’àmbit de l’assignatura.

Capacitat de conèixer els principis del mètode científic.

Capacitat d’analitzar críticament la informació biomèdica.

Capacitat de formular hipòtesis de treball i aplicar models teòrics per resoldre problemes.

Capacitat per interpretar gràfics.

Capacitat per treballar en equip.

Capacitat per utilitzar les eines i el llenguatge adequat quan convingui.

Capacitat d’escoltar i participar ordenadament en una discussió respectant el torn de paraula.

Capacitat de d’incorporar el caràcter dinàmic de coneixement científic i la necessitat d’actualització permanent.

)

   -

Coneixement de la composició i estructura dels elements, les seves propietats i com poden interaccionar en la formació de molècules. Coneixement de la nomenclatura i característiques dels composts inorgànics i orgànics de la matèria viva. Coneixement dels principals tipus de reaccions.

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer i comprendre l’estructura de les biomolècules, entendre les propietats determinants de la seva funció biològica, en el context cel·lular, a fi de poder, més endavant, comprendre la fisiologia a nivell molecular.

— Conèixer i comprendre els fonaments bioquímics del metabolisme energètic cel·lular i els mecanismes químics de les vies metabòliques principals. Aplicar els mètodes d’anàlisi i raonament químic a la resolució de problemes relacionats amb la biologia molecular de la cèl·lula, la fisiologia cel·lular i la fisiopatologia cel·lular.

— Conèixer i comprendre l’estructura de les membranes biològiques i els mecanismes moleculars bàsics de transport de molècules a les cèl·lules. Aplicar els mètodes d’anàlisi i raonament molecular a la resolució de problemes relacionats amb la química de la cèl·lula i la fisiologia cel·lular.

 

Referits a habilitats, destreses

— Adquirir i utilitzar la informació química pertinent per resoldre problemes senzills en l’àmbit de la biomedicina.

— Conèixer de forma bàsica, teòrica i pràctica les principals metodologies i tècniques d’investigació de les biomolècules, del seu funcionament i de les seves possibilitats i limitacions.

— Adquirir un mínim d’hàbit de treball al laboratori de química biològica.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Utilitzar l’enfocament químic en l’estudi de les funcions cel·lulars que permeti la comprensió dels mecanismes moleculars de la fisiologia i l’actualització permanent dels coneixements.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Aigua, sistemes amortidors i biomolècules

1.1. Introducció. El nivell molecular en biologia i en medicina

1.2. Bioelements i biomolècules

1.3. Aigua

1.4. Ions inorgànics i sistemes amortidors inorgànics

1.5. Glícids

1.7. Àcids grassos i triacilglicèrids. Fosfoglicèrids i esfingolípids

2. Estructura i funcions de les proteïnes

2.1. Aminoàcids

2.2. Enllaç peptídic

2.3. Estructura de les proteïnes

2.4. Funcions de les proteïnes

2.5. Enzims i biocatàlisi

2.6. Cinètica de les reaccions enzimàtiques

2.7. Regulació de l’activitat enzimàtica

2.8. Vitamines

3. Metabolisme energètic

*  Descripció de les principals vies metabòliques productores d’energia

3.1. Generalitats del metabolisme energètic cel·lular

3.2. Oxidació dels glícids: glicòlisi i via de les pentoses

3.3. Oxidació dels lípids: oxidació β i cetogènesi

3.4. Cicle dels àcids tricarboxílics

3.5. Fosforilació oxidativa

3.6. Formació dels radicals lliures

4. Funcions de les membranes

*  Relacions de les cèl·lules amb l’entorn. Intercanvis entre cèl·lules i teixits

4.1. Estructura de les membranes biològiques

4.2. Síntesi de fosfoglicèrids

4.3. Mecanismes de transport a través de les membranes biològiques

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix totalment en català. No obstant això, els recursos d’informació com ara totes les bases de dades, portals d’informació química i articles científics, així com gran part de la bibliografia rellevant estan en llengua anglesa. 

Les activitats que estructuren l’assignatura són:


Classes teòriques (36 sessions d’una hora)

1. Introducció. El nivell molecular en biologia i en medicina

2-4. Aigua, bioelements i biomolècules. Ions inorgànics i sistemes amortidors

5-6. Monoglícids, oligoglícids i poliglícids

7-9. Àcids grassos i triacilglicèrids. Fosfoglicèrids i esfingolípids. Esteroides, isoprenoides i icosanoides

10-13. Aminoàcids, enllaç peptídic, pèptids i proteïnes. Estructura de les proteïnes

14-16. Enzims, biocatàlisi i cinètica de les reaccions enzimàtiques

17. Regulació de l’activitat enzimàtica

18. Principis del metabolisme energètic

19-21. Glicòlisi i via de les pentoses-fosfat

22-23. Oxidació dels àcids grassos

24-26. Cicle oxidatiu tricarboxílic

27-30. Cadena respiratòria mitocondrial i fosforilació oxidativa

31. Radicals lliures

32. Integració del metabolisme

33-35. Components i metabolisme de les biomembranes. Transport a través de membranes

36. Localització intracel·lular de les vies metabòliques. Motors moleculars i flux de substrats i productes entre diferents compartiments


Seminaris

— Nou seminaris de dos tipus diferents: anàlisi i discussió d’articles i documents que presentin tècniques i resultats de laboratori de bioquímica per resoldre problemes biomèdics, i anàlisi, resolució i discussió de les bases bioquímiques dels processos biològics i resolució de problemes biomèdics senzills.

— Un seminari sobre eines diagnòstiques en bioquímica clínica.

— Un seminari sobre les bases bioquímiques de la patologia a partir de l’estudi de casos clínics senzills.


Pràctiques

Pràctiques de laboratori de quatre hores en què s’ha de resoldre un problema biomèdic senzill. Metodològicament, les pràctiques consisteixen en la determinació de l’activitat d’un enzim en diferents condicions de pH, temperatura i concentració de substrat i la determinació de la glicèmia en situació de dejú i d’alimentació.

Una pràctica d’exposició oral d’un treball autònom. L’activitat està dedicada a l’anàlisi en grups petits (tres alumnes) de les característiques químiques d’una patologia concreta. La pràctica consisteix en tres activitats:

• Seminari de conformació de grups, presentació del cas, estructuració i formulació dels objectius de treball.
• Seminari de seguiment i resolució de dubtes i problemes que puguin aparèixer durant l’execució de l’activitat.
• Sessió de presentació oral i discussió dels casos entre els alumnes.


Sortida de camp

Consisteix en una visita guiada al CORE de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Totes aquestes activitats es reforcen amb recursos a l’abast de l’alumne i activitats no presencials proposades al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada recopila dades a partir de les activitats següents:

— Un qüestionari d’avaluació de l’adquisició i ús dels coneixements específics.
— Els seminaris d’anàlisi i discussió de tècniques i problemes biomèdics senzills.
— La resolució del cas analitzat a la pràctica de laboratori.
— La presentació oral del cas analitzat al treball autònom.
— Una prova de síntesi dissenyada per reflectir la integració i l’ús de coneixements i habilitats de l’alumne.

 

Sistema de puntuació i ponderació relativa

La qualificació final es determina per la qualificació obtinguda en les activitats d’avaluació de les pràctiques, el treball autònom i la prova de síntesi, amb la ponderació següent:

— Resolució del cas: 20 %
— Resolució de les pràctiques: 10 %
— Qüestionari d’avaluació: 10 %
— Prova de síntesi: 60 %

A partir d’aquesta puntuació final s’emet una qualificació final que s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.

 

Reavaluació

Els alumnes que no aprovin l’assignatura poden acollir-se a una reavaluació, que s’ajusta en procediment i criteris a allò que determina el reglament d’avaluació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

 

Avaluació única

Per a l’avaluació única l’estudiant ha de seguir la reglamentació que estableix la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Per a les qualificacions, l’estudiant ha d’acreditar a final del període docent l’assoliment de les competències establertes en aquest pla docent. Per això s’apliquen els mateixos criteris i sistema de puntuació i ponderació relatives que els establerts per a l’avaluació continuada.

A partir d’aquesta puntuació s’emet una qualificació final que s’ajusta a allò que determina la normativa de la UB sobre l’avaluació i qualificació dels aprenentatges.