Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura i Funció dels Sistemes Cardiocirculatori, Respiratori, Renal i Locomotor

Codi de l'assignatura: 363743

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Daniel Navajas Navarro

Departament: Departament de Biomedicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

72

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

63

 

 

Recomanacions

 

Per a un seguiment òptim de l’assignatura es recomana tenir superats els crèdits de les assignatures de Bioquímica, Biologia Cel·lular i Biofísica de primer curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'analitzar i de sintetitzar (instrumental).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Coneixement dels equips i instruments que estiguin establerts per al diagnòstic, el tractament, la prevenció i la investigació de la malaltia.

   -

Coneixement de l'etiologia i la fisiopatologia de les malalties més importants dels diversos sistemes i aparells.

   -

Coneixement dels conceptes i el llenguatge biomèdic.

   -

Capacitat per conèixer i aplicar els conceptes de l'enginyeria en l'estudi dels processos biològics i de les funcions de l'organisme humà. Coneixement dels fenòmens i mecanismes físics a nivell atòmic, molecular, cel·lular i orgànic que intervenen en els estats de salut i malaltia.

   -

Coneixement de l'estructura i funció normal dels diferents aparells i sistemes, dels seus mecanismes homeostàtics i de regulació, i comprensió de les bases de l'adaptació a l'entorn.

   -

Coneixement de les causes i els mecanismes pels quals es desenvolupa la malaltia.

   -

Capacitat d'usar amb autonomia els sistemes de recerca i recuperació de la informació biomèdica i els procediments de documentació clínica, sabent entendre i interpretar críticament textos científics i les seves fonts.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els diferents tipus d’ossos de l’aparell locomotor.
— Entendre el funcionament de les articulacions de l’aparell locomotor.
— Conèixer els diferents tipus de músculs de l’aparell locomotor.
— Conèixer les estructures anatòmiques de l’aparell locomotor i entendre’n la disposició anatòmica.
— Entendre la relació entre ossos i músculs de l’aparell locomotor.
— Entendre les bases biomecàniques de les articulacions de l’aparell locomotor.
— Conèixer els nervis perifèrics de les extremitats.
— Entendre el funcionament muscular de les extremitats.
— Entendre les lleis físiques que governen la circulació de la sang en el circuit cardiovascular.
— Conèixer les propietats elàstiques dels vasos i entendre l’efecte que tenen en la circulació de la sang.
— Entendre la relació entre les propietats mecàniques del circuit hemodinàmic i la distribució regional de cabals.
— Entendre les bases mecàniques de la funció vascular.
— Entendre els principis del funcionament i de la interpretació de les proves d’exploració funcional cardiovascular.
— Conèixer les propietats elàstiques de l’aparell respiratori i entendre l’efecte que tenen en la ventilació pulmonar.
— Conèixer les propietats resistives dels pulmons i entendre l’efecte que tenen en la ventilació pulmonar.
— Entendre la dinàmica del cicle respiratori.
— Conèixer les lleis físiques dels gasos i entendre el comportament dels gasos en la ventilació i en l’intercanvi alveolocapil·lar.
— Entendre els mecanismes que governen la relació entre la ventilació, la producció i consum de gasos, i les seves pressions alveolars.
— Entendre els principis del funcionament i de la interpretació de les proves d’exploració funcional respiratòries.
— Entendre els principis de funcionament de la ventilació assistida.
— Entendre la funció del sistema cardiocirculatori en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme i les seves implicacions en la fisiopatologia.
— Conèixer els mecanismes intrínsecs, neurals i endocrins que regulen l’activitat cardíaca.
— Conèixer els mecanismes intrínsecs, neurals i endocrins que regulen la pressió arterial.
— Conèixer els mecanismes que controlen l’angiogènesi i la vasculogènesi.
— Conèixer els mecanismes que regulen el volum per minut als diferents teixits de l’organisme.
— Entendre la funció del sistema respiratori en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme i les seves implicacions en la fisiopatologia.
— Conèixer els principals mecanismes de control de la ventilació.
— Conèixer els principals mecanismes que regulen el transport de gasos i el pH del plasma.
— Entendre la funció del sistema renal en el manteniment de l’homeòstasi de l’organisme i les seves implicacions en la fisiopatologia.
— Conèixer els principals mecanismes de regulació de la taxa de filtració glomerular.
— Conèixer els sistemes principals que regulen el balanç hidroelectrolític a través de la funció renal.

 

Referits a habilitats, destreses

— Representar i interpretar gràfiques i esquemes referents als continguts de l’apartat anterior.
— Cercar informació científica utilitzant les diverses fonts actualment assequibles.
— Analitzar críticament, elaborar, integrar i sintetitzar la informació recollida.
— Iniciar-se en l’estudi de les estructures anatòmiques a la sala de dissecció.
— Identificar les estructures anatòmiques del cos humà.
— Elaborar i seguir correctament un protocol experimental, utilitzant els procediments i l’instrumental més corrents de la bioquímica, la biologia molecular i la biofísica.
— Analitzar, interpretar i presentar correctament els resultats experimentals.
— Iniciar-se en l’aplicació dels coneixements de l’apartat anterior a la fisiopatologia.
— Utilitzar correctament les eines informàtiques en tots els procediments esmentats.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Seguir les instruccions donades pel professorat per al desenvolupament adequat del procés d’ensenyament o aprenentatge.
— Seguir les normes de seguretat i tenir cura en la utilització de l’instrumental a l’hora de fer treballs a la sala de dissecció.
— Planificar i dur a terme activitats compartides a la sala de dissecció mitjançant la integració en un equip de treball.
— Seguir les normes de seguretat i tenir cura en la utilització de l’instrumental a l’hora de fer treballs de laboratori.
— Planificar i dur a terme activitats compartides i amb distribució equitativa de l’esforç mitjançant la integració en un equip de treball.
— Valorar les limitacions dels procediments experimentals i les fonts d’error del procés d’adquisició de dades.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anatomia de l’aparell locomotor

*  1.1. Posició anatòmica
1.2. Plans anatòmics
1.3. Classificació dels ossos
1.4. Classificació de les articulacions
1.5. Classificació dels músculs
1.6. Aparell circulatori
1.7. Sistema nerviós
1.8. Anatomia de l’extremitat superior
1.9. Anatomia de l’extremitat inferior

2. Biomecànica de l’aparell locomotor

*  2.1. Biomecànica de l’os
2.2. Biomecànica del cartílag articular
2.3. Biomecànica dels tendons i lligaments
2.4. Biomecànica del múscul
2.5. Biomecànica de les articulacions

3. Biofísica cardiovascular

*  3.1. Estructura mecànica del sistema cardiovascular
3.2. Propietats elèctriques del cor. Electrocardiograma
3.4. Comportament mecànic del cor
3.5. Mecànica del circuit vascular
3.6. Acoblament mecànic entre el cor i el circuit vascular

4. Biofísica respiratòria

*  4.1. Estructura mecànica del sistema respiratori
4.2. Intercanvi pulmonar de gasos
4.3. Transport i intercanvi perifèric de gasos
4.4. Ventilació mecànica

5. Fisiologia cardiovascular

*  6.1. Fisiologia del sistema circulatori i homeòstasi. Implicacions fisiopatològiques
6.2. Regulació de l’activitat cardíaca
6.3. Regulació de la pressió arterial
6.4. Regulació de l’angiogènesi i de la vasculogènesi
6.5. Regulació de les circulacions locals

6. Fisiologia respiratòria

*  7.1. Fisiologia del sistema respiratori i homeòstasi. Implicacions fisiopatològiques
7.2. Regulació del transport de gasos i del pH del plasma
7.3. Regulació de la ventilació

7. Fisiologia renal

*  8.1. Fisiologia renal i homeòstasi. Implicacions fisiopatològiques
8.2. Regulació renal del balanç hidroelectrolític
8.3. Regulació de l’evacuació de l’orina

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— La docència es desenvolupa mitjançant classes teòriques, seminaris d’aplicació, seminaris de resolució de problemes, pràctiques de laboratori i pràctiques a la sala de dissecció.

— L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

— La docència s’imparteix en català.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada al llarg del procés d’aprenentatge.

L’avaluació de l’assignatura està dividida en tres parts corresponents als blocs d’anatomia, biofísica i fisiologia. La nota final de l’assignatura és la mitjana de les notes finals dels blocs d’anatomia, biofísica i fisiologia. La nota final de cada bloc és la mitjana ponderada amb el 40% de la nota de les proves d’avaluació continuada i el 60% de la nota de la prova de síntesi. Per aprovar l’assignatura cal tenir un mínim de 4 en les proves de síntesi de cadascun dels blocs.

Anatomia

Avaluació continuada (40% de la nota d’anatomia): Presentació d’un treball escrit per grups amb exposició oral de 10 minuts per un membre del grup a designar pels professors en el moment de l’exposició. Preguntes als altres membres del grup. La nota serà la mateixa per tots els membres del grup, excepte les diferències establertes a partir de les preguntes.

Prova de síntesi (60% de la nota d’anatomia): examen escrit de tot el temari.

Biofísica

Avaluació continuada (40% de la nota de biofísica): Examen parcial (80% de l’avaluació continuada) i informes de les pràctiques (20% de l’avaluació continuada).

Prova de síntesi: (60% de la nota de biofísica): examen escrit de tot el temari.

Fisiologia

Avaluació continuada (40% de la nota de fisiologia): Examen parcial (2/3 de l’avaluació continuada). Participació a les classes i pràctiques (1/3 de l’avaluació continuada).

Prova de síntesi (60% de la nota de fisiologia): examen escrit de tot el temari.

Reavaluació

Els alumnes que suspenguin l’assignatura es podran presentar a l’examen de reavaluació de les parts de les proves de síntesi que hagin suspès. La nota d’avaluació continuada es mantindrà per calcular la nota final de l’assignatura.