Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microeconomia

Codi de l'assignatura: 364543

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Miquel Juan Ferrer

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE3 - Conèixer el funcionament i estructura dels mercats internacionals per detectar les implicacions que suposa la creixent internacionalització i el nou marc global.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les nocions bàsiques d’economia.

— Conèixer els instruments bàsics de la teoria econòmica per interpretar la realitat econòmica.

— Conèixer els instruments i els models en què es fonamenten les decisions dels agents econòmics: consumidors (demanda) i empreses (oferta).

— Conèixer com funcionen els mercats i com es determina l’equilibri tant en els mercats de competència perfecta com en els de monopoli.

— Discutir les condicions en què el sector públic pot intervenir en els mercats i analitzar les conseqüències d’aquesta intervenció.

 

Referits a habilitats, destreses

— Calcular diferents tipus d’elasticitats i entendre com es poden aplicar a situacions reals.

— Analitzar l’equilibri del mercat.

— Quantificar l’excedent del consumidor i del productor i els canvis del benestar en diferents situacions.

— Calcular els efectes d’un impost i d’un aranzel en el mercat.

— Aprendre les interrelacions entre les funcions de producció de l’empresa i els seus costos a nivell total, mitjà i marginal.

— Entendre com maximitzen els beneficis les empreses competitives.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Adoptar un punt de vista intel·lectual analític i crític envers els fenòmens socioeconòmics.

— Adoptar un hàbit de treball regular mitjançant l’avaluació continuada.

— Augmentar l’esperit crític analitzant les limitacions dels models estudiats.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a l’economia

1.1. Introducció a l’economia

— Principis de l’economia
— Diagrama de flux circular
— Microeconomia i macroeconomia
— La frontera de possibilitats de producció
— Afirmacions positives i normatives
— Avantatge absolut i avantatge comparatiu

2. Demanda, oferta i equilibri de mercat: extensions i aplicacions

2.1. Oferta i demanda

— Mercats competitius
— Corba de demanda
— Corba d’oferta
— Equilibri de mercat

2.2. Benestar i eficiència

—Excedent del consumidor
— Excedent del productor
— Eficiència del mercat
— Eficiència i equitat

2.3. Elasticitats

— Elasticitat preu de la demanda
— Demanda, elasticitat del preu i ingressos
— Altres elasticitats de demanda
— Elasticitat preu de l’oferta

2.4. Polítiques governamentals

— Control de preus
— Impostos
— Subvencions

2.5. Comerç internacional

— Preu mundial, importacions i exportacions
— Efectes d’un aranzel
— Arguments a favor de restringir el comerç

2.6. Fallades del mercat

— Externalitats
— Béns públics i recursos comuns
— Informació asimètrica

3. Teoria de l’empresa i competència perfecta

3.1. Teoria de l’empresa: producció i costos

— Funció de producció
— Producció i costos
— Tipus de costos
— Costos a curt termini i costos a llarg termini

3.2. Competència perfecta

— Maximització dels beneficis
— Corba d’oferta en un mercat competitiu
— Decisions a curt termini i decisions a llarg termini
— Equilibri a llarg termini

4. Competència imperfecta

4.1. Monopoli

— Discriminació de preus
— Monopoli multiplanta
— Regulació dels monopolis

4.2. Oligopoli

4.3. Competència monopolística

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa en tres tipus d’activitats principals: classes magistrals, activitats d’aprenentatge dirigides i treball autònom.

En primer lloc, hi ha les classes presencials, de dos tipus:

a) Classes magistrals teoricopràctiques, en què el professorat presenta els conceptes de cada tema, les eines teòriques per analitzar-los i exemples per aplicar-los, durant tes hores a la setmana.

b) Classes de resolució de problemes o activitats d’aprenentatge dirigides, en què es fan exercicis numèrics i es discuteixen textos i problemes específics relacionats amb els continguts tractats a classe. Convindria preparar-se els textos i problemes abans de cada sessió. Hi ha previstes un total de deu hores per semestre.

En segon lloc, hi ha les activitats d’aprenentatge dirigides, no presencials, que consisteixen en la lectura de la bibliografia recomanada i en la realització de les pràctiques i treballs proposats pel professorat a classe.

En tercer lloc, hi ha el treball autònom, que inclou la revisió dels apunts de classe, la lectura de textos i materials complementaris, així com l’estudi i la preparació per a l’examen i les proves d’avaluació continuada.

La càrrega lectiva per als tres tipus d’activitats ha de ser més o menys igual (60, 40 i 50 hores, respectivament).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es compon de:

a) Proves d’avaluació continuada (PAC): al llarg del curs es fan dues proves d’avaluació continuada. La data i el contingut de cada PAC es publicarà al Campus Virtual.

b) Examen final, que conté els tipus de preguntes següents:

— Preguntes d’elecció múltiple: 40 % (cal obtenir una nota igual o superior a 3,5 punts per poder optar a una nota final).
— Preguntes de resposta curta: 30 %.
— Problemes: 30 %.

Cal obtenir una nota igual o superior a 4 punts sobre 10 en l’examen final per poder optar a una nota final.

Valor percentual de les activitats respecte de la nota final:

— Prova d’avaluació continuada 1 (PAC1): 20 %.
— Prova d’avaluació continuada 2 (PAC2): 20 %.
— Examen final: 60 %.


Reavaluació

L’examen de reavaluació té la mateixa estructura que l’examen final d’avaluació única i és el mateix per a tot l’alumnat. La nota final és la d’aquest examen; les notes de l’avaluació continuada no es conserven.

 

Avaluació única

L’alumnat que vulgui seguir l’avaluació única ha de presentar una sol·licitud per escrit abans del 30 d’octubre.

L’examen final conté diversos tipus de preguntes, i cada secció té un pes diferent respecte de la nota:

— Preguntes d’elecció múltiple: 40 % (cal obtenir una nota igual o superior a 3,5 punts per poder optar a una nota final).
— Preguntes de resposta curta: 30 %.
— Problemes: 30 %.


Reavaluació

L’examen de reavaluació té la mateixa estructura que l’examen final d’avaluació única i és el mateix per a tot l’alumnat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Nechyba, Thomas J. Intermediate Microeconomics. An intuitive approach with calculus. Cengage. EMEA Edition. 2018

Catàleg UB  Enllaç

KRUGMAN, Paul R. and Robin WELLS. Microeconomics. 4th edition. New York:  Worth Publishers, 2015

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (3rd ed., 2013)  Enllaç

MANKIW, N. Gregory. Principles of Microeconomics. 8th edition. London: Cengage Learning, 2016

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (17th., 2015)  Enllaç

VARIAN, Hal R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 9th ed. New York: W. W. Norton & Co., 2014

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (edició en castellà, 2011)  Enllaç