Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Macroeconomia

Codi de l'assignatura: 364544

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Uriel Bertran Arrue

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.

   -

CG9 - Capacitat d'interpretar l'evolució de l'entorn i la seva adaptació.

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica i actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE2 - Dominar l'entorn econòmic, jurídic i sociopolític internacional per gestionar, amb el màxim d'informació possible, les decisions empresarials preses en aquest àmbit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les variables macroeconòmiques principals.

— Entendre el desenvolupament i el creixement econòmics a llarg termini.

— Entendre les fluctuacions econòmiques a curt termini.

— Conèixer les variables macroeconòmiques en l’economia oberta.

— Ser capaç d’entendre i analitzar els principals problemes macroeconòmics de l’economia actual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Què estudia la macroeconomia?

1.2. Com hi intervenen els economistes?

1.3. Les dades, els models i la política econòmica

2. Les dades: concepte, components, mesuraments i importància

2.1. Producte interior brut (PIB) i mesurament del creixement

2.2. Índex de preus de consum (IPC) i taxa d’inflació

2.3. La desocupació

3. L’economia a llarg termini: creixement econòmic, taxes d’interès, creixement del diner i inflació

3.1. La fi del creixement econòmic il·limitat

3.2. Diferències entre països quant a la renda per capita

3.3. Determinants aproximats i fonamentals del creixement econòmic: tecnologia, capital humà i físic, mà d’obra, cultura, clima, institucions, etc.

3.4. Estalvi i inversió, el sistema financer i determinació de les taxes d’interès

3.5. Massa monetària i inflació

4. L’economia a curt termini: fluctuacions econòmiques (expansions i recessions)

4.1. Fluctuacions econòmiques

4.2. El sistema financer

4.3. Demanda agregada i oferta agregada

4.5. La funció de les polítiques econòmiques: influència de les polítiques monetàries i fiscals en la demanda agregada

4.6. L’economia oberta

4.7. Taxes de canvi i comerç

5. Debats sobre política econòmica

5.1. La política econòmica hauria de ser activa o passiva?

5.2. Intercanvi entre inflació i desocupació

5.3. Expectatives en economia

5.4. Independència dels bancs centrals

5.5. Bombolles, austeritat i deute públic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent consisteix en tres tipus principals d’activitats:

a) Sessions teòriques amb una part pràctica, en què el professorat presenta els conceptes de cada tema i els exemples corresponents.

b) Classes de resolució de problemes.

c) Estudi autònom dels materials establerts, incloent-hi exercicis en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

a) Dos exàmens parcials durant el semestre, cadascun sobre la meitat del contingut de l’assignatura (cadascun val el 15 % de la nota final; en total, el 30 %).

b) Quatre exercicis de resolució de problemes (10 %).

c) Un examen final sobre tot el contingut de l’assignatura (60 %), dividit en dues parts: preguntes d’elecció múltiple i exercicis. Per aprovar l’examen final cal obtenir una nota igual o superior a 3,5 punts en les preguntes d’elecció múltiple.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un únic examen, que té un pes del 100 % de la nota final. El termini per sol·licitar l’opció de l’avaluació única és el 30 de març.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. 7th ed.[rev.] Stamford, Conn.: Cengage Learning, 2015

Catàleg UB  Enllaç
Edició en castellà  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Metodologia i activitats formatives alternatives

A partir del dia 20 d’abril, la docència serà no presencial, és a dir, les classes es faran en línia amb un mínim d’una classe a la setmana a través de BB Collaborate, Skype o altres eines disponibles en el Campus Virtual. Les classes en línia sincròniques s’han de programar en l’horari presencial de cada grup per evitar encavalcaments. Aquestes classes en línia podran ser gravades, si el professor o professora així ho decideix; i es poden penjar en el Campus Virtual per a un ensenyament asincrònic.

El temari de l’assignatura ha estat complementat amb tot un seguit de material addicional. Cada tema inclou les transparències de l’explicació teòrica, les referències bibliogràfiques i un plec d’exercicis resolts. A més, s’hi ha afegit recursos audiovisuals (vídeos) d’explicació dels principals conceptes, entre altres materials complementaris.

El suport docent als alumnes inclou la resolució de qüestions i dubtes a través del correu electrònic.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

AVALUACIÓ CONTINUADA

Assistència o seguiment de les classes en línia: 20 % de la nota final. El lliurament dels exercicis mitjançant el Campus Vrtual: 20 % de la nota final. L’examen final (s’intentarà que sigui presencial): 60 % de la nota final.

ATENCIÓ: La prova pilot que s’havia plantejat i que consistia en dues proves parcials alliberadores, que podien suposar aprovar l’assignatura sense necessitat de fer l’examen final, s’ha cancel·lat a causa de la necessitat de fer la docència i l’avaluació de manera no presencial, motivada per la COVID-19.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves d’avaluació única s’han d’adaptar també a la modalitat en línia.

Per fer l’avaluació única no cal renunciar a l’avaluació continuada, ja que la nota final serà la més alta entre la nota obtinguda de l’avaluació continuada (40 %  d’avaluació continuada + 60 % de l’examen final) i la nota de l’avaluació única (100 % de la nota de l’examen final). Es pot accedir directament a l’avaluació única.

L’examen final serà presencial i constarà de les següents proves i ponderacions, segons consta en el pla docent de l’assignatura per al curs 2019-2020:

  • Test eliminatori, amb un mínim exigible de 3,5 sobre 10 (50 %).
  • Teoria i problemes (50 %).


Cal obtenir un mínim de 4 sobre 10 a l’examen final perquè compti a l’avaluació continuada.

Si ateses les circumstàncies l’examen final s’ha de fer de manera no presencial, es farà mitjançant el Campus Virtual i constarà de les següents proves i ponderacions adaptades a la no presencialitat:
  • Test individualitzat (60 %).
  • Problemes i exercicis adaptats a la modalitat de test individualitzat (40 %).


Cal obtenir un mínim de 4 sobre 10 a l’examen final perquè compti a l’avaluació continuada.

 

REAVALUACIÓ

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves de reavaluació s’han d’adaptar també a la modalitat en línia.

L’examen de reavaluació, en el cas que sigui presencial, tindrà la mateixa estructura i ponderacions que l’examen final de l’avaluació única presencial.

Si ateses les circumstàncies l’examen de reavaluació s’ha de fer no presencial, es farà mitjançant el Campus Virtual i tindrà la mateixa estructura que l’examen final de l’avaluació única no presencial.

 

Fonts d’informació bàsica

S’han afegit noves fonts bibliogràfiques amb motiu del nou escenari de no presencialitat.

En ANGLÈS:  https://www.khanacademy.org/ 

Així mateix, s’adjunta l’enllaç del manual de Krugman et al. a la Biblioteca Virtual de la UB: http://www.ingebook.com.sire.ub.edu/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=6538