Teaching plan for the course unit

 

 

Catalā English Close imatge de maquetació

 

Print

 

On 3 April 2020 and in agreement with the President of the Government of Catalonia, the Catalan Minister of Business and Knowledge and the rectors of the other Catalan universities, the Rector of the Universitat de Barcelona decided to suspend all second-semester face-to-face teaching activities until the end of the academic year. For this reason, our university's teaching staff may need to make certain changes to the course plans of the subjects they teach, so that they can teach subjects online. When and where such changes are made, they will be explained in a new appendix attached to the end of the original course plan.General information

 

Course unit name: Macroeconomics

Course unit code: 364544

Academic year: 2019-2020

Coordinator: Uriel Bertran Arrue

Department: Department of Economics

Credits: 6

Single program: S

 

 

Estimated learning time

Total number of hours 150

 

Face-to-face and/or online activities

60

 

-  Lecture with practical component

Face-to-face

 

50

 

-  Problem-solving class

Face-to-face

 

10

Supervised project

40

Independent learning

50

 

 

Competences to be gained during study

 

   -

CB2 - Capacity to apply knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to the work or vocation, and have competences typically demonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems within the field of study.

   -

CG9 - Capacity to interpret the evolution of the business environment and adaptations to change.

   -

CG5 - Ability to work in a team (capacity to collaborate with others and contribute to a common project, capacity to work in cross-disciplinary and multicultural teams).

   -

CG8 - Capacity to communicate in English and/or other foreign languages orally and in writing, comprehension skills, and mastery of specialized language.

   -

CG1 - Commitment to ethical practice (critical and self-critical skills and attitudes that comply with ethical and deontological principles).

   -

CG3 - Capacity for learning and responsibility (capacity for analysis, synthesis, to adopt global perspectove and to apply knowledge in practice).

   -

CE2 - Comprehensive understanding of the international economic, legal and socio-political framework, and ability to use this knowledge to oversee international business decisions.

Learning objectives

 

Referring to knowledge

— Acquire knowledge of the main macroeconomic variables.

— Understand development and economic growth in the long run.

— Understand economic fluctuations in the short run.

— Acquire knowledge of macroeconomic variables in the open economy.

— Be able to understand and analyse the main macroeconomic problems of current economy.

 

 

Teaching blocks

 

1. Introduction

1.1. What does macroeconomics study?

1.2. How do economists do it?

1.3. Data, models and economic policy

2. Data: definition, components, measurements and significance

2.1. GDP and economic growth measurement

2.2. CPI and the inflation rate

2.3. Unemployment

3. The economy in the long run: economic growth, interest rates, money growth and inflation

3.1. The importance of economic growth

3.2. Cross-national differences in income per capita

3.3. Proximate and fundamental determinants of economic growth: technology, human and physical capital, labour, culture, climate, institutions...

3.4. Saving and investment, financial system and determination of interest rates

3.5. Money supply and inflation

4. The economy in the short run: economic fluctuations (expansions, recessions)

4.1. Economic fluctuations

4.2. The monetary system

4.3. Aggregate demand and aggregate supply

4.5. The role of economic policies: influence of monetary and fiscal policy on aggregate demand

4.6. The open economy

4.7. Exchange rates and trade

5. Debates on economic policy

5.1. Should economic policy be active or passive?

5.2. Trade off between inflation and unemployment

5.3. Expectations in economics

5.4. Central bank independence

5.5. Bubbles, austerity, government debt

 

 

Teaching methods and general organization

 

The teaching methodology consists of three types of activities:

a) Lectures with a practical component, during which the lecturer presents the concepts of each topic and accompanying examples.

b) Problem-solving classes.

c) Independent study of materials set by the teaching staff, including group work exercises.

 

 

Official assessment of learning outcomes

 

Continuous assessment consists of the following:

a) Two mid-term tests during the semester, each covering half of the course content (each one worth 15% of the final grade, for a total of 30% of the final grade).

b) Four problem-solving exercises (10% of the final grade).

c) Final examination on the whole course contents (60% of the final grade). The final exam consists of two parts: multiple-choice questions and exercises. In order to pass the final exam a minimum grade of 3.5 in the multiple-choice questions is required.

 

Examination-based assessment

Students sit a final examination, worth 100% of the final grade. The deadline for applying for the single assessment procedure is 30 March.

 

 

Reading and study resources

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Book

MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. 7th ed.[rev.] Stamford, Conn.: Cengage Learning, 2015

Catāleg UB  Enllaç
Ediciķ en castellā  Enllaç

 

 

ADAPTATION OF THE COURSE PLAN TO ONLINE TEACHING MODE FOR THE REMAINDER OF THE ACADEMIC YEAR 2019-2020, IN RESPONSE TO THE COVID-19 CRISIS

 

Metodologia i activitats formatives alternatives


A partir del dia 20 d’abril, la docència serà no presencial, és a dir, les classes es faran en línia amb un mínim d’una classe a la setmana a través de BB Collaborate, Skype o altres eines disponibles en el Campus Virtual. Les classes en línia sincròniques s’han de programar en l’horari presencial de cada grup per evitar encavalcaments. Aquestes classes en línia podran ser gravades, si el professor o professora així ho decideix; i es poden penjar en el Campus Virtual per a un ensenyament asincrònic.

El temari de l’assignatura ha estat complementat amb tot un seguit de material addicional. Cada tema inclou les transparències de l’explicació teòrica, les referències bibliogràfiques i un plec d’exercicis resolts. A més, s’hi ha afegit recursos audiovisuals (vídeos) d’explicació dels principals conceptes, entre altres materials complementaris.

El suport docent als alumnes inclou la resolució de qüestions i dubtes a través del correu electrònic.


 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

AVALUACIÓ CONTINUADA

Assistència o seguiment de les classes en línia: 20 % de la nota final. El lliurament dels exercicis mitjançant el Campus Vrtual: 20 % de la nota final. L’examen final (s’intentarà que sigui presencial): 60 % de la nota final.

ATENCIÓ: La prova pilot que s’havia plantejat i que consistia en dues proves parcials alliberadores, que podien suposar aprovar l’assignatura sense necessitat de fer l’examen final, s’ha cancel·lat a causa de la necessitat de fer la docència i l’avaluació de manera no presencial, motivada per la COVID-19.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves d’avaluació única s’han d’adaptar també a la modalitat en línia.

Per fer l’avaluació única no cal renunciar a l’avaluació continuada, ja que la nota final serà la més alta entre la nota obtinguda de l’avaluació continuada (40 %  d’avaluació continuada + 60 % de l’examen final) i la nota de l’avaluació única (100 % de la nota de l’examen final). Es pot accedir directament a l’avaluació única.

L’examen final serà presencial i constarà de les següents proves i ponderacions, segons consta en el pla docent de l’assignatura per al curs 2019-2020:
  • Test eliminatori, amb un mínim exigible de 3,5 sobre 10 (50 %).
  • Teoria i problemes (50 %).


Cal obtenir un mínim de 4 sobre 10 a l’examen final perquè compti a l’avaluació continuada.

Si ateses les circumstàncies l’examen final s’ha de fer de manera no presencial, es farà mitjançant el Campus Virtual i constarà de les següents proves i ponderacions adaptades a la no presencialitat:
  • Test individualitzat (60 %).
  • Problemes i exercicis adaptats a la modalitat de test individualitzat (40 %).


Cal obtenir un mínim de 4 sobre 10 a l’examen final perquè compti a l’avaluació continuada.

 

REAVALUACIÓ

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves de reavaluació s’han d’adaptar també a la modalitat en línia.

L’examen de reavaluació, en el cas que sigui presencial, tindrà la mateixa estructura i ponderacions que l’examen final de l’avaluació única presencial.

Si ateses les circumstàncies l’examen de reavaluació s’ha de fer no presencial, es farà mitjançant el Campus Virtual i tindrà la mateixa estructura que l’examen final de l’avaluació única no presencial.

 


Fonts d’informació bàsica

S’han afegit noves fonts bibliogràfiques amb motiu del nou escenari de no presencialitat.

En ANGLÈS: https://www.khanacademy.org/ 

Així mateix, s’adjunta l’enllaç del manual de Krugman et al. a la Biblioteca Virtual de la UB: http://www.ingebook.com.sire.ub.edu/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=6538