Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 364545

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Alina Fesenko

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6 - Capacitat creativa i emprenedora (capaços de formular, dissenyar i gestionar projectes).

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

   -

CE10 - Prendre decisions en l'entorn empresarial internacional: planificació i organització.

   -

CE7 - Elaborar, interpretar i aplicar la informació comptable i financera de l'empresa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió global de l’administració d’empreses i de l’economia.

— Posar atenció a l’ús correcte de les eines d’administració.

— Conèixer les eines bàsiques de l’administració d’empreses relacionades amb la planificació, l’organització, els recursos humans i el control.

— Conèixer els conceptes clau, el vocabulari i la terminologia de l’economia d’empresa.

— Identificar les característiques principals de la iniciativa empresarial i el procés general per crear una empresa.

— Aprendre a analitzar l’economia (els costos, els ingressos, els beneficis, entre d’altres) que implica una empresa i identificar-ne oportunitats d’optimització.

— Aprendre a analitzar els factors de localització i la influència de l’entorn en l’economia empresarial.

— Aprendre a avaluar l’estructura financera d’una empresa i a identificar possibles projectes d’inversió.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a avaluar i triar els projectes empresarials, les estructures organitzatives i els pressupostos adequats.

— Adquirir una capacitat d’anàlisi, síntesi i diagnòstic a l’hora d’examinar i resoldre casos pràctics i problemes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Primera part

1.1. Introducció

1.2. Empresa i empresaris

1.3. Dimensió de l’empresa

1.4. La ubicació de la companyia

2. Segona part

2.1. Fonts de finançament

2.2. Inversions empresarials

3. Tercera part

3.1. Administració d’empreses

3.2. La planificació empresarial

3.3. L’estructura orgànica de negocis

3.4. La funció de control en una organització

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’ensenyament combina els continguts teòrics amb aplicacions pràctiques complementàries, com ara estudis de casos, exercicis o altres activitats amb un enfocament d’aplicació real.

Les hores de docència es distribueixen de la manera següent:

— Dues classes teòriques per setmana, en què es presenten els conceptes i eines de l’economia de l’empresa. Aquestes sessions estan dissenyades amb un enfocament pràctic.

— Classes pràctiques en setmanes alternes (durant cinc setmanes).

El Campus Virtual és el canal de comunicació principal entre el professorat i l’alumnat. S’hi publiquen tasques, qüestionaris, informació administrativa i acadèmica i la informació específica sobre el procés d’avaluació.

L’assistència a classe és essencial per acabar l’assignatura amb èxit.

Cal preparar-se les lectures necessàries abans de cada classe i entregar les feines que en les dates establertes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació està dissenyada per verificar que l’alumnat ha assolit els resultats d’aprenentatge i ha adquirit els coneixements i competències desitjats. Hi ha dues opcions d’avaluació per a aquesta assignatura: l’avaluació continuada i l’avaluació única.

Avaluació continuada

L’avaluació continuada es compon de quatre elements obligatoris:

— Assistència a les activitats de classe (5 % de la nota final): cal assistir almenys al 70 % de les classes teòriques i a totes les sessions pràctiques.

— Aplicacions pràctiques (10 %): cal lliurar, com a mínim, el 70 % dels exercicis, estudis de casos pràctics i altres activitats dins els terminis establerts. Algunes d’aquestes activitats es fan a classe.

— Exàmens (60 %): cal assistir als tres exàmens en les dates indicades, i obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en almenys dos d’ells. Qui no aconsegueixi complir aquestes condicions passa automàticament a ser avaluat segons l’avaluació única.

— Projecte final (25 %): el projecte final consisteix a elaborar un pla de negocis. Aquesta activitat es fa en grups, i la nota es divideix en dues parts: el pla de negoci escrit i la defensa oral del projecte.

Nota: Només qui compleixi els requisits dels exàmens pot participar en el projecte final. Per aprovar l’avaluació continuada cal obtenir una nota final igual o superior a 5 punts sobre 10. L’alumnat que no aprovi l’avaluació continuada és assignat a l’avaluació única.

 

Avaluació única

L’avaluació única es basa en un examen, que representa el 100 % de la nota final. L’examen es divideix en dues parts:

— Part teòrica (50 %): preguntes de selecció múltiple o preguntes obertes.

— Part pràctica (50 %): preguntes pràctiques i exercicis.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 3 punts sobre 10 en cada part. En cas contrari, la nota final de l’avaluació única és de 3,5 punts. Per aprovar l’avaluació única cal obtenir una nota final igual o superior a 5 punts sobre 10.

Reavaluació

L’examen de reavaluació té exactament la mateixa estructura que l’examen d’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AGUER HORTAL, Mario; PÉREZ GOROSTEGUI, Eduardo. Manual de administración y dirección de empresas : teoría y ejercicios resueltos. Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces, 2012

Catàleg UB  Enllaç

BATEMAN, Thomas S., SNELL, Scott A. Management : building competitive advantage. 3rd ed. Chicago : Irwin, 1996

Catàleg UB  Enllaç

BRICKLEY, James A., ZIMMERMAN, Jerold L., SMITH, Clifford W. Organizational architecture : a managerial economics approach. Chicago : Irwin, 1996

Catàleg UB  Enllaç

CARLTON, Dennis W.; PERLOFF, Jeffrey M. Modern industrial organization. 4th ed. Boston : Pearson/Addison Wesley, 2005

Catàleg UB  Enllaç

CUERVO GARCÍA, Álvaro (dir). Introducción a la administración de empresas. 6a ed. Madrid : Thomson-Civitas, 2008

Catàleg UB  Enllaç

Financial Times mastering management. London : Pitman : Financial Times, 1997

Catàleg UB  Enllaç

MADURA, Jeff. Introduction to business. 5th ed. St. Paul, Minn. : Paradigm Publishing, 2010

Catàleg UB  Enllaç

RUE, Leslie W., BYARS, Lloyd L. Management skills and application. 14th ed. New York :McGraw-Hill Irwin, 2013

Catàleg UB  Enllaç

TRIADÓ i IVERN, Xavier Ma. [et al.] Administración de la empresa : teoría y práctica. Aravaca : McGraw-Hill, 2011

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia (1a. ed., 2016)  Enllaç