Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Introducció a la Comptabilitat Financera

Codi de l'assignatura: 364546

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jordi Morros Ribera

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta és una assignatura introductòria i, per tant, no presenta cap requisit previ específic. Tanmateix, matricular-s’hi tenint ja coneixements dels processos empresarials i del món dels negocis suposa un avantatge. En aquest sentit, convindria haver treballat les assignatures:

— Economia de l’Empresa I

— Dret de l’Empresa

— Dret Mercantil

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dintre de la seva àrea d'estudi.

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE7 - Elaborar, interpretar i aplicar la informació comptable i financera de l'empresa.

   -

CE1 - Desenvolupar la capacitat d'anàlisi de les organitzacions empresarials en el seu entorn internacional per interpretar els comportaments de les mateixes davant factors econòmics, socials, culturals, legislatius, etc. de caràcter internacional.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre el significat i el funcionament de la comptabilitat com a sistema d’informació per a la presa de decisions de caràcter econòmic.

— Entendre la metodologia comptable per classificar i registrar transaccions bàsiques dutes a terme per agents econòmics.

— Ser capaç d’avaluar i classificar les operacions i determinar els actius i la situació financera d’un agent econòmic; preparar la documentació de tancament d’exercici per a la distribució externa, concretament, els balanços i comptes de pèrdues i guanys.

— Interpretar la informació dels comptes anuals correctament i aprendre a fer previsions econòmiques i financeres sobre la base dels estats financers.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Primer bloc

1.1. Introducció a la comptabilitat financera

1.1.1. La comptabilitat com a sistema d’informació
1.1.2. Teoria estructural
1.1.3. Mesura de la comptabilitat
1.1.4. Funcionament del sistema de comptabilitat
1.1.5. Eines de comptabilitat formal
1.1.6. Eines de comptabilitat material
1.1.7. La regulació legal de la comptabilitat

1.2. Una revisió més a fons dels estats financers

1.2.1. Seccions d’un balanç general classificat
1.2.2. Relació entre un estat de capital comptable i una declaració de patrimoni dels accionistes
1.2.3. Identificació i càlcul de les ràtios per a l’anàlisi de la liquiditat i la solvència d’una empresa que utilitza un balanç de situació
1.2.4. Significat dels principis de comptabilitat generalment acceptats

1.3. Sistema d’informació comptable

1.3.1. Efecte de les transaccions comercials en l’equació comptable bàsica
1.3.2. Compte: definició i funció en el procés d’enregistrament
1.3.3. Dèbits i crèdits: definició i funció enregistradora de les transaccions comercials
1.3.4. Passos bàsics en el procés d’enregistrament
1.3.5. Diari: definició i funció en el procés d’enregistrament
1.3.6. Llibre de comptabilitat: definició i funció en el procés d’enregistrament
1.3.7. Publicació: definició i funció en el procés d’enregistrament
1.3.8. Efectes d’un balanç de comprovació

2. Segon bloc

2.1. Conceptes de la comptabilitat d’exercici

2.1.1. Diferències entre comptabilitat de caixa i comptabilitat d’exercici
2.1.2. Principi de reconeixement dels ingressos i principi de reconeixement de la despesa
2.1.3. Ajust d’entrades: tipus principals
2.1.4. Naturalesa i propòsit de la balança de comprovació ajustada

2.2. Operacions de màrqueting i compte de resultats de múltiples passos

2.2.1. Registre de les compres en el marc d’un sistema d’inventari permanent
2.2.2. Registre dels ingressos per vendes en el marc d’un sistema d’inventari permanent
2.2.3. Diferències entre un compte de resultats d’un sol pas i un de passos múltiples
2.2.4. Determinació del cost dels béns venuts en el marc d’un sistema d’inventari periòdic
2.2.5. Enregistrament de compres i vendes d’inventari en el marc d’un sistema d’inventari periòdic

2.3. Presentació d’informes i anàlisi d’inventari

2.3.1. Passos en la determinació de les quantitats d’inventari
2.3.2. Base de la comptabilitat dels inventaris i aplicació de mètodes de flux d’inventaris en el marc d’un sistema d’inventari periòdic
2.3.3. Estat financer i efectes fiscals de cadascun dels supòsits de flux de costos d’inventari
2.3.4. Base menor entre preu de cost i preu de mercat de la comptabilitat dels inventaris
2.3.5. Càlcul i interpretació de l’índex de rotació d’inventari
2.3.6. Reserva LIFO i la seva importància en la comparació de resultats de diferents empreses
2.3.7. Aplicació de mètodes de flux d’inventari a registres d’inventari permanent

2.4. Cicle comptable i comptes anuals

2.4.1. Compilació de documents font
2.4.2. Anàlisi de transaccions
2.4.3. Registre de transaccions
2.4.4. Comptabilització de transaccions
2.4.5. Preparació d’un balanç de comprovació desajustat
2.4.6. Preparació d’entrades d’ajust
2.4.7. Preparació d’un balanç de comprovació
2.4.8. Preparació d’estats financers

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El contingut teoricopràctic de l’assignatura implica que la docència sigui de tipus presencial, principalment mitjançant la classe magistral. En aquestes classes presencials s’exposa el contingut del temari i es treballa mitjançant exercicis i problemes que cal resoldre.

En acabar cada bloc temàtic cal entregar les respostes del qüestionari i les solucions de les activitats de resolució de problemes. Aquestes activitats s’anomenen proves d’avaluació continuada (PAC) i són una part obligatòria d’aquest sistema d’avaluació.

L’estudiant que tingui un interès específic en un dels temes de l’assignatura pot estudiar-lo més a fons pel seu compte i presentar feina voluntària.

A les classes presencials es treballa en grups reduïts i es fan controls d’assistència aleatoris.

Com a conseqüència del desplegament del projecte de foment de la qualitat docent que s’està duent a terme a la Facultat d’Economia i Empresa —impulsat des de la unitat de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) i el Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB— durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020 la metodologia docent d’alguns dels grups de l’assignatura pot quedar modificada respecte a la descrita anteriorment.

A l’inici de curs es publicarà al Campus Virtual informació més detallada sobre aquesta metodologia.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació per defecte és el d’avaluació continuada. L’estudiant que vulgui seguir l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit al professorat responsable de l’assignatura en els dos primers mesos de classe (abans el 30 de març). Cal conservar una còpia de la sol·licitud i el justificant de recepció signat pel professorat en qüestió.


Avaluació continuada

L’avaluació continuada d’aquesta assignatura consisteix en proves escrites, treballs i assistència a classe.

Al final de cada bloc cal fer un examen final, que està dividit en dues sessions en dies diferents:

— Una prova amb quaranta preguntes d’elecció múltiple.
— Dos o tres exercicis breus.
— Un exercici llarg o dos exercicis breus.

El pes de cada activitat en la nota final és el següent:

— Avaluació teoricopràctica (blocs 1 i 2): proves amb preguntes d’elecció múltiple i exercicis obligatoris que cal fer a casa (proves d’avaluació continuada o PAC).
— Avaluació teòrica (blocs 1 i 2): prova amb preguntes d’elecció múltiple per fer a classe (33 % de la nota final).
— Avaluació pràctica (blocs 1 i 2): exercicis obligatoris per fer a classe (67 %).

Per poder superar l’assignatura, s’han de fer totes les activitats d’avaluació presencials i obtenir una nota final ponderada igual o superior a 5 punts. Si la nota de l’avaluació pràctica és inferior a 5, aquesta esdevé la nota final del bloc.

— Sis proves d’avaluació continuada (PAC), una per cada tema. La mitjana d’aquestes sis notes val el 10 % de la nota final. Aquesta nota només es té en compte si s’aproven les dues activitats d’avaluació fetes a classe.

— Dues activitats d’avaluació en hores de classe, en les dues últimes sessions. L’avaluació del bloc 1 val el 30 % de la nota final i l’avaluació del bloc 2, el 60 %.

 

Avaluació única

L’examen final únic, per a l’estudiant que hagi sol·licitat aquesta opció d’avaluació, conté una part teòrica i una part pràctica.

— La part teòrica consisteix en quaranta preguntes d’elecció múltiple, cadascuna amb quatre respostes possibles, de les quals només una és correcta. S’aplica un sistema de correcció estàndard: 1 punt per resposta correcta, –0,25 punts per resposta incorrecta i –0,10 punts si no es marca cap resposta o si se’n marca més d’una. Aquesta part és eliminatòria: cal obtenir-ne una nota igual o superior a 5 sobre 10 perquè es corregeixi la segona part.

— La part pràctica consisteix en quatre exercicis i s’han de completar tots.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts sobre 10 en cada part. L’estudiant que no aprovi la part teòrica té com a nota de l’examen final la nota que obtingui en aquesta part.


Reavaluació

No es guarden les notes obtingudes en les activitats de l’avaluació continuada.

Consisteix en un examen final escrit, que té una part teòrica i una altra de pràctica:

— La part teòrica consisteix en quaranta preguntes d’elecció múltiple, cadascuna amb quatre respostes possibles, de les quals només una és correcta. S’aplica un sistema de correcció estàndard: 1 punt per resposta correcta, –0,25 punts per resposta incorrecta i –0,10 punts si no es marca cap resposta. Aquesta part és eliminatòria: cal obtenir-ne una nota igual o superior a 5 sobre 10 perquè es corregeixi la segona part. 33 % de la nota.

— La part pràctica consisteix en quatre exercicis i s’han de completar tots. 67 % de la nota.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts sobre 10 en cada part. L’estudiant que no aprovi la part teòrica té com a nota de l’examen final la nota que obtingui en aquesta part.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

HORNGREN, Charles T. [et al.] Introduction to financial accounting. 11th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2018

Catàleg UB  Enllaç
Edició en castellà  Enllaç

KIMMEL, Paul D., WEYGANDT, Jerry J., KIESO, Donald E. Financial accounting : tools for business decision making. 6th ed. Hoboken, N.J. : Wiley, 2011

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (6th ed., 2011)  Enllaç

MONGER, Rod F. Financial accounting : a global approach. Chichester : Wiley, 2010

Catàleg UB  Enllaç

PORTER, Gary A., NORTON, Curtis L. Financial accounting : the impact on decision makers.  9th ed.  Stamford: Cengage Learning, 2017

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (ed. 2015)  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial.
 

Metodologia i activitats formatives alternatives

Els alumnes utilitzaran els recursos disponibles en el Campus Virtual.

Les activitats formatives consistiran en la pràctica de resolució d’exercicis durant una setmana per a cada tema. El dilluns de la setmana següent s’obriran les solucions perquè puguin contrastar-les amb la seva pràctica prèvia.

Es programaran sessions amb Blackboard Collaborate, enfocades sobretot a la resolució de dubtes, dos dies abans que els alumnes hagin de resoldre l’exercici d’avaluació continuada.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

AVALUACIÓ CONTINUADA

Per a l’avaluació continuada es mantenen els sis tests de resposta múltiple ja programats de bon començament, més dos exercicis que ara seran en línia. La nota mitjana d’aquestes vuit proves ponderarà un 10 % sobre la nota final.

A finals de març es va fer un examen en línia amb un test de resposta múltiple amb 40 preguntes i tres exercicis. La ponderació d’aquesta prova serà d’un 30 % sobre la nota final.

A finals de maig es farà un examen en línia amb un test de resposta múltiple amb 40 preguntes i tres exercicis. La ponderació d’aquesta prova serà d’un 60 % sobre la nota final, ja que s’hi acumularà tota la matèria treballada al llarg del quadrimestre.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

El pla de contingència per a la no presencialitat serà un examen en línia amb les mateixes característiques que l’examen ja previst de bon començament: un test de resposta múltiple amb 40 preguntes i quatre exercicis pràctics.

 

REAVALUACIÓ

El mateix que per a l’avaluació única.

El pla de contingència per a la no presencialitat serà un examen en línia amb les mateixes característiques que l’examen ja previst de bon començament: un test de resposta múltiple amb 40 preguntes i quatre exercicis pràctics.

 

Fonts d’informació bàsica

Els alumnes ja disposen habitualment d’un Campus Virtual ple de recursos, i no cal afegir-ne més.

 

Barcelona, 17 d’abril de 2020