Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret de l'Empresa

Codi de l'assignatura: 364548

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Teresa Solanelles Batlle

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

22,5

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

15

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

22,5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

(Fomentar la cooperació amb altres estudiants per trobar una solució a un cas real fent servir eines legals.)

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica i actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE2 - Dominar l'entorn econòmic, jurídic i sociopolític internacional per gestionar, amb el màxim d'informació possible, les decisions empresarials preses en aquest àmbit.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Ser capaç d’identificar el tipus d’empresa més adequat per a cada activitat empresarial que hi ha al mercat.

 

— Dur a terme una anàlisi pràctica de les activitats empresarials que poden promoure la competència eficaç tant en els mercats nacionals com a la Unió Europea, i entendre els diferents tipus d’acords que es poden fer per desenvolupar l’activitat empresarial.

 

— Entendre com es regulen i s’utilitzen els drets de la propietat intel·lectual de les empreses, per tal de potenciar la innovació tecnològica en el mercat, garantir la màxima qualitat dels productes i serveis i conèixer mesures de protecció per promoure l’eficiència econòmica i maximitzar el benestar dels consumidors.

 

— Obtenir un coneixement pràctic de la regulació jurídica de la publicitat a fi de dissenyar la publicitat més apropiada per promoure la competència, la qualitat del producte i la protecció dels consumidors.

 

— Fer una anàlisi pràctica de com la crisi econòmica afecta les empreses per poder identificar la solució més adequada en cada cas i assegurar una forta activitat del mercat.

 

— Treballar de manera cooperativa amb altres alumnes a fi de crear una empresa que operi al mercat i ser capaç de donar l’assessorament jurídic adequat a cada cas concret.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La Unió Europea

1.1. La Unió Europea

1.2. Normativa de la Unió Europea

1.3. Llei nacional

1.4. El dret mercantil de la Unió Europea

2. Empresaris comercials a la Unió Europea

2.1. L’empresa i l’empresari

2.2. L’empresari professional: requisits i obligacions comptables

2.3. Tipus d’empresari comercial: associacions i anònims

2.4. La corporació europea

2.5. La cooperativa europea

2.6. Grups supranacionals amb interès econòmic

2.7. Modificacions estructurals dels empresaris supranacionals: fusions i adquisicions

3. Protecció de la propietat intel·lectual a la Unió Europea

3.1. Signes distintius: marques registrades

3.2. Disseny

3.3. Invencions: patents

3.4. Propietat intel·lectual

4. Reglament dels missatges publicitaris a la Unió Europea

4.1. Regulació i missatges de publicitat

4.2. Publicitat enganyosa i publicitat comparativa

4.3. Publicitat i patrocini de tabac

4.4. Publicitat dels productes farmacèutics

5. Protecció dels consumidors a la Unió Europea

5.1. Els drets del consumidor

5.2. Clàusules abusives en els contractes amb consumidors

6. Protecció de la competència a la Unió Europea

6.1. L’estructura del mercat

6.2. Comportament anticompetitiu: acords, abús de posició dominant, concentracions

6.3. Ajuts públics

6.4. Empreses públiques

7. Contractes mercantils i valors

7.1. Contractes comercials harmonitzats per la Unió Europea: vendes europees i vendes de comerç electrònic

7.2. Títols valor

8. La crisi de l’empresari: harmonització de la legislació comunitària

8.1. Regulació de la insolvència

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode d’ensenyament proposat és l’aprenentatge basat en problemes (ABP), centrat en l’aprenentatge actiu de l’estudiant, que és qui desenvolupa i construeix el seu coneixement. Aquesta metodologia utilitza una gran varietat d’activitats a l’aula per promoure l’aprenentatge dirigit i l’autoaprenentatge. Totes aquestes activitats faciliten la comprensió del contingut i el desenvolupament d’habilitats.

A classe, és important activar els coneixements previs per aconseguir un aprenentatge significatiu. Els coneixements nous arrelen amb més facilitat si es relacionen amb el que ja se sap. El treball en grup presencial permet recuperar els coneixements previs, definir els objectius d’aprenentatge (què se sap i què es vol saber per resoldre el cas en qüestió) i establir un pla de treball orientat a la recerca d’informació. L’aprenentatge guiat consisteix a fer un projecte de recerca individual i comparar la informació amb la d’altres membres del grup.

Un cop completada la recerca d’informació, a classe es coopera i es comparen els resultats amb els dels altres membres del grup, en presència del professorat. Això promou el procés d’aprenentatge dirigit, ajuda a veure la necessitat de buscar els conceptes que no s’acaben d’entendre i també a fer un mapa conceptual de com es relacionen aquests conceptes. Tota aquesta feina, alhora, esperona el procés d’autoaprenentatge de l’alumnat.

Aquesta metodologia requereix l’assistència a classe. Qui no hi pugui assistir pot estudiar-se el temari a partir de la bibliografia recomanada. El programa estableix el contingut de l’assignatura i les habilitats que cal tenir per aprovar el curs. L’alumnat pot recórrer al professorat si té algun dubte sobre qualsevol aspecte. Les activitats previstes per fomentar els diversos tipus d’aprenentatge són diferents segons els objectius que s’han d’assolir:

— Les activitats de classe consisteixen en l’activació de coneixements previs (pluja d’idees), l’explicació docent dels coneixements necessaris per treballar d’una manera guiada (el professorat guia i dirigeix la feina de l’alumnat en tot moment), un enfocament pràctic (treball a partir de casos reals en el mercat), la síntesi dels objectius d’aprenentatge (elaboració de mapes conceptuals), el treball en grup (activitats en grups reduïts i de manera conjunta amb tota la classe per promoure la cooperació entre alumnes), la capacitat de defensar una posició amb arguments (oralment i per escrit) i la motivació de l’estudiant (per un procés d’avaluació continuada basat en els criteris destinats a fomentar l’autoavaluació i millorar els resultats d’aprenentatge).

— En l’ús de l’aprenentatge dirigit es pretén fomentar el desenvolupament i la construcció del coneixement, com ara fer recerca per resoldre els casos que es presenten durant la classe. Amb aquesta finalitat, el grup fa servir eines amb l’assessorament del professorat. És important fer l’esforç d’estructurar i ordenar tota la informació mitjançant l’elaboració d’un mapa conceptual.

— En les activitats autònomes, cal completar i estudiar tot el temari.

Amb l’objectiu d’entendre i treballar millor amb els conceptes, i així generar debat i reforçar els arguments, de vegades es divideix la classe i es treballa en grups més petits. Les sessions amb aquest format són d’hora i mitja i es fan durant deu setmanes, a les quals cada grup assisteix de manera alterna.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de les competències es fa de manera continuada. Aquest sistema d’avaluació inclou activitats formatives, importants per guiar i ajudar l’estudiant a millorar els resultats d’aprenentatge. Amb aquest objectiu, s’utilitzen diferents elements i criteris:

a) Participació en els debats que es facin a l’aula, capacitat per argumentar amb fonament jurídic adequat tenint en compte la realitat econòmica, i presentacions orals de casos (20 % de la nota final).

b) Presentacions de PowerPoint, informes i mapes conceptuals (20 %).

c) Proves, consistents en preguntes de resposta múltiple i/o exercicis de resolució de problemes basats en casos pràctics que cal argumentar utilitzant eines jurídiques (50 %):

— Primera prova (15 %).
— Segona prova (35 %).

d) Coavaluació (10 %).

L’assistència a classe és obligatòria.

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de presentar abans del 30 d’abril.

 

Avaluació única

L’alumnat que no pugui assistir a classe de manera regular ha de seguir l’avaluació única, que consisteix en un examen amb preguntes de resposta múltiple i/o exercicis de resolució de problemes basats en casos pràctics que cal argumentar utilitzant eines jurídiques.


Reavaluació

Consisteix en un únic examen, que conté preguntes de resposta múltiple i/o exercicis de resolució de problemes basats en casos pràctics que cal argumentar utilitzant eines jurídiques.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BERCOVITZ, Alberto. Apuntes de derecho mercantil : derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial. 20ª ed. Cizur Menor (Navarra) : Thomson-Aranzadi, 2019

Catàleg UB  Enllaç

BISHOP, Bernard. European Union law for international business : an introduction. Cambridge : Cambridge University Press, 2009

Catàleg UB  Enllaç

BÜLLESBACH, Alfred (ed). Concise European IT law.  2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010

Catàleg UB  Enllaç

DORRESTEJN, Adriaan F.M. European corporate law. 2nd ed. Austin [etc.] : Wolters Kluwer, 2009

Catàleg UB  Enllaç

GOYDER, D.G., GOYDER, Joanna; ALBORS-LLORENS, Albertina. Goyder’s EC competition law. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2010

Catàleg UB  Enllaç

HACON, Richard J., PAGENBERG, Jochen (eds). Concise European patent law. 2nd ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2008

Catàleg UB  Enllaç

KEIRSBILCK, Bert. The New European law of unfair commercial practices and competition law. Oxford : Hart, 2011

Catàleg UB  Enllaç

MOENS, Gabriël; TRONE, John. Commercial law of the European Union. Dordrecht : Springer, cop. 2010

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia  Enllaç

PELLISÉ CAPELL, Jaume. La Explotación abusiva de una posición dominante : arts. 82 TCE y 6 LEDC. Madrid : Civitas, 2002

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia  Enllaç

PELLISÉ RIPOLL, Jaume. Mercado relevante, posición de dominio y otras cuestiones que plantean los artículos 82 TCE y 6 LEDC. Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, cop. 2002

Catàleg UB  Enllaç

RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa; FELIU REY, Jorge. Introduction to Spanish private law : facing the social and economic challenges. Oxfon : Routledge-Cavendish, 2010

Catàleg UB  Enllaç

ROSE, Vivien; BAILEY, David (eds). Bellamy & Child European Union law of competition. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 2013.

Catàleg UB  Enllaç
Edició complementària a la 7a ed., 2013  Enllaç

SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Principios de derecho mercantil. 21a ed. Cizur Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2016 (2 vols.)

Catàleg UB  Enllaç
Versió en línia  Enllaç

SIEMS, Mathias M., CABRELLI, David A. (eds). Comparative company law : a case-based approach. Oxford : Hart, 2013

Catàleg UB  Enllaç

VOGENAUER, Stefan; WEATHERILL, Stephen. (eds). The Harmonisation of european contract law : implications for european private laws, business and legal practice. Oxford : Hart, 2006

Catàleg UB  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial.
 

Metodologia i activitats formatives alternatives

Les activitats proposades es divideixen en activitats que l’estudiant ha de desenvolupar de forma individual (reports, exercicis pràctics) i en treballs que ha de desenvolupar en grup (PowerPoints, aplicació pràctica dels conceptes en diferents tasques per a cada cas). Es demanarà als estudiants que posin totes les evidències d’aprenentatge en el Campus Virtual.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

AVALUACIÓ CONTINUADA

25 %: reports individuals, exercicis d’argumentació, participació mitjançant preguntes a les classes en línia i per correu electrònic.

25 %: treball en grup: PowerPoints i altres documents per presentar durant els casos.

15 %: test 1 individual.

35 %: test 2 individual, que inclou també tots els casos del test 1.

AVALUACIÓ ÚNICA

L’avaluació única es farà amb un examen final en línia del qual dependrà el 100 % de la nota.

Cal enviar un correu electrònic al professor per indicar que s’opta per aquesta modalitat, fins al darrer dia de classe.

REAVALUACIÓ

La reavaluació es farà amb un examen final en línia del qual dependrà el 100 % de la nota.

 

Fonts d’informació bàsica

Les indicades en el pla docent previ.