Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Comunicació Intercultural

Codi de l'assignatura: 364549

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Nuria Verges Bosch

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

El nostre món cada vegada està més globalitzat i interconnectat, de manera que la comunicació intercultural és un camp d’estudi cada cop més interessant.

Aquesta assignatura tracta fonamentalment de la comunicació intercultural i la seva relació amb la cultura i la societat, amb l’objectiu de comprendre el context social i polític en el qual té lloc la comunicació.

S’estudien i es discuteixen els principals canvis i temes socials en sociologia contemporània relacionats amb la comunicació intercultural; s’analitzen els conceptes de cultura i diversitat cultural i l’ús que se’n fa; es tracten els reptes més grans als quals s’enfronta la interculturalitat i els temes actuals més importants en comunicació intercultural; s’adquireixen tècniques per a una comunicació intercultural eficaç, i s’aprenen mètodes de recerca en ciències socials per analitzar i comprendre la comunicació intercultural.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

12

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG6 - Capacitat creativa i emprenedora (capaços de formular, dissenyar i gestionar projectes).

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents països per adaptar-se i interactuar eficaçment en altres contextos geopolítics.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les principals transformacions socials amb relació a la comunicació intercultural.

— Familiaritzar-se amb les diferents definicions de cultura, diversitat cultural i competència intercultural.

— Conèixer els conceptes i problemes clau de la comunicació intercultural.

— Analitzar, interpretar i saber explicar situacions i pràctiques de comunicació intercultural.

— Desenvolupar habilitats per a una comunicació intercultural eficaç.

 

Referits a habilitats, destreses

— Comprometre’s amb la pràctica ètica: capacitat autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb els principis ètics i deontològics.

— Treballar en equip: capacitat de col·laborar amb altra gent i contribuir a un projecte, i capacitat de treballar en equips interdisciplinaris i equips multiculturals.

— Adquirir habilitats de comunicació: capacitat d’entendre i expressar idees oralment i per escrit en anglès, i capacitat per cercar, utilitzar i integrar la informació.

— Desenvolupar les habilitats necessàries d’aprenentatge per emprendre noves investigacions amb un alt grau d’autonomia.

— Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions a públics especialitzats i no especialitzats.

— Millorar la capacitat d’aprendre i assumir responsabilitats en el procés d’aprenentatge: capacitat d’anàlisi i de síntesi, capacitat d’adoptar una perspectiva global i capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica.

— Desenvolupar habilitats empresarials i creatives: capacitat de concebre, dissenyar i gestionar projectes.

— Conèixer i comprendre les cultures de negocis de diferents països.

— Adquirir la fluïdesa oral i escrita en anglès i en una altra llengua per a objectius comercials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Transformacions socials actuals

1.1. Processos i dimensions de la globalització i les societats postmodernes

1.2. Migracions i mobilitat internacional

1.3. Sanitat i tecnologies de la informació i de les comunicacions

2. Cultura, cultures, empresa i gestió de la diversitat

2.1. Cultura i cultures: conceptes i temes principals

2.2. Identitat i gestió de la diversitat

2.3. Comunicació intercultural i empresa

3. Comunicació intercultural: tècniques i reptes

3.1. Tècniques i reptes per a una comunicació intercultural eficaç

3.2. Comunicació verbal i no verbal

3.3. Gènere i comunicació intercultural

4. Investigació social per a la comunicació intercultural

4.1. Fonaments d’un projecte d’investigació

4.2. Obtenció d’informació utilitzant eines en línia

4.3. Mètodes de recerca bàsics i recerca digital

4.4. Dissenyar i fer presentacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

a) Sessions sobre els aspectes bàsics de l’assignatura. En aquestes sessions es presenten els conceptes i processos fonamentals de cada un dels blocs temàtics.

b) Participació a classe, resolució d’exercicis i discussió de lectures obligatòries o materials multimèdia. Aquest treball té per objecte motivar l’estudiant, fomentar el diàleg dins del grup i desenvolupar habilitats de comunicació.

c) Activitats fora de l’aula. Consisteixen a treballar temes específics d’una manera més pràctica i amb més profunditat.

d) Projecte de recerca. Té com a objectiu promoure el treball en equip i millorar la capacitat per crear projectes i aplicar els mètodes i les tècniques d’anàlisi sociològica en relació amb la comunicació intercultural.

Les hores d’ensenyament es distribueixen de la manera següent:

— Dues sessions setmanals d’hora i mitja, durant les quals es presenten els continguts bàsics de l’assignatura i es discuteixen els principals temes de la matèria per garantir que es compleixen els objectius d’aprenentatge. Aquestes sessions es poden combinar amb activitats pràctiques, com ara exercicis o debats en grup, treball del projecte de recerca, seminaris amb professionals, exercicis amb l’ordinador, activitats d’aprenentatge dirigit i presentacions de l’alumnat, entre d’altres.

— En algunes sessions el grup gran es divideix en dos subgrups, els quals assisteixen a classe de manera alterna.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació durant el curs és continuada i es fa a partir de les activitats següents:

a) Participació en les discussions i activitats de classe (15 % de la nota final).

b) Projecte de recerca sobre un tema concret de comunicació intercultural (35 %).

c) Exercicis fets a casa o a classe (entre dos i quatre exercicis) (15 %).

d) Examen final (35 %).

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de presentar abans del 15 de març.

 

Avaluació única

Qui no pugui complir els requisits per a l’avaluació continuada pot sol·licitar acollir-se a l’avaluació única. En aquest cas, cal fer un examen final (100 % de la nota final) que consta de quatre preguntes qualitatives sobre estudis de casos, problemes i material treballat durant el curs (material de classe, articles específics, vídeos i estudis de casos): dues preguntes de resposta llarga (60 %) i dues preguntes de resposta curta (40 %).

La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de presentar abans del 15 de març.


Reavaluació

Consisteix en un examen final, que consta de quatre preguntes qualitatives sobre estudis de casos, problemes i material treballat durant el curs (material de classe, articles específics i estudis de casos): dues preguntes de resposta llarga (60 %) i dues preguntes de resposta curta (40 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAUMAN, Zygmunt. La Globalización : consecuencias humanas. 2a ed. México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2011

Catàleg UB  Enllaç

BELL, Daniel. The Coming of post-industrial society : a venture in social forecasting. New York : Basic Books, 1999

Catàleg UB  Enllaç

DEARDORFF, Darla.K. (ed). The Sage handbook of intercultural competence. Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2009

Catàleg UB  Enllaç

GUDYKUNST, William.B. (ed). Cross-cultural and intercultural communication. Thousand Oaks, Calif. : Sage, 2003

Catàleg UB  Enllaç

HALL, Edward Twitchell. The Hidden dimension. Garden City (N.Y.) : Anchor Books, 1969

Catàleg UB  Enllaç

KYMLICKA, Will. Multicultural citizenship : a liberal theory of minority rights. Oxford : Clarendon, 2013

Catàleg UB  Enllaç
Edició en castellà (1999)  Enllaç

SAMOVAR, Larry .A., PORTER, Richard E., McDANIEL, Edwin R. (eds). Intercultural communication : a reader. 13th ed. Boston, Mass. : Wadsworth Cengage Learning, 2012

Catàleg UB  Enllaç

Article

ROOT, Elizabeth, NGAMPORNCHAI, Anchalee. I Came Back as a New Human Being” Student Descriptions of Intercultural Competence Acquired Through Education Abroad Experiences. Journal of Studies in International Education [en línea] 2013,vol.17, núm.5, p. 513-532.

Catàleg UB (disponible fins 2012)  Enllaç
Catàleg Col·lectiu Universitats Catalanes   Enllaç

Vergés Bosch, N., & González Ramos, A. M.(2013). Beyond the work-life balance: family and international mobility of the highly skilled. Sociology and Technoscience, 3(3), 55-76.

Lu, J. G., Hafenbrack, A. C., Eastwick, P. W., Wang, D. J., Maddux, W. W., & Galinsky, A. D. (2017). “Going out” of the box: Close intercultural friendships and romantic relationships spark creativity, workplace innovation, and entrepreneurship. Journal of Applied Psychology, 102(7), 1091-1108. http://dx.doi.org.sire.ub.edu/10.1037/apl0000212

Catàleg UB  Enllaç

GONZÁLEZ RAMOS, Ana M., VERGÉS BOSCH, Núria. International mobility of women in science and technology careers: shaping plans for personal and professional purposes. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography [en línea] 2013, vol. 20, núm. 5, p.613-629 [consulta: 21 de juny de 2017]

Dipòsit Digital UB  Enllaç

PRABHUDESAI, R. S., PRASAD, C. V., ANG, B.C. Exploring Emerging Latin America: Implications for German Companies Using Spain as a Springboard Country. Global Business Review. 2017, vol.18, núm.4, p.993-1009.

Catàleg UB  Enllaç

BARTELL, Marvin. Internationalization of universities: A university culture-based framework. Higher Education [en línea]. 2003,vol. 45,  núm.1, p.43-70

Accés restringit als usuaris de la URV  Enllaç

GALÁN FAJARDO, Elena. La Representación de los inmigrantes en la ficción televisiva en España. Propuesta para un análisis de contenido. "El Comisario" y "Hospital Central". Revista Latina de Comunicació Social [en línia] 2006, núm. 61 [Consulta 8 de juny de 2017] ISSN 1138-5820 Disponible a:  Enllaç

KOESTER, Jolene;  LUSTIG, Myron W. Intercultural communication competence: Theory, measurement, and application. International Journal of Intercultural Relations [en línea]. 2015, núm. 48, p. 20-21 [consulta: 8 de juny de 2017]. 

Catàleg UB  Enllaç

Jameson, D. A. (2007). Reconceptualizing cultural identity and its role in intercultural business communication. The Journal of Business Communication (1973), 44(3), 199-235.

Catàleg UB  Enllaç

Dinkevych, E., Wilken, R., Aykac, T., Jacob, F., & Prime, N. (2017). Can outnumbered negotiators succeed? The case of intercultural business negotiations. International Business Review, 26(3), 592-603.

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

The Hofstede Centre. Disponible a: https://geert-hofstede.com/

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial.
 

Metodologia i activitats formatives alternatives

Aquesta assignatura es treballa de forma que hi ha una primera part més teoricopràctica sobre la comunicació intercultural i una segona part dedicada a l’elaboració d’un treball de recerca. Es treballa a classe i mitjançant el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Per adaptar-nos al nou escenari hem tingut en compte les recomanacions, per part de la UB, d’ús d’eines virtuals i hem donat preferència al Campus Virtual. També hem intentat no sobrecarregar l’alumnat, ja que no sabem exactament qui pot estar malalt o cuidant malalts. Finalment, hem buscat vigilar de no generar desigualtats addicionals; per exemple, no sabem exactament ara el grau d’accés i ús de determinades TIC per part de l’alumnat.

Les 3 primeres parts ja es van acabar pràcticament quan encara es feia docència presencial, i també incloïen exercicis a classe i a casa. Tots els documents de PowerPoint, que contenien també audiovisuals i els enunciats dels exercicis, així com lectures addicionals per a cada bloc, ja estaven penjats en el Campus Virtual. La primera vegada que no hi va haver classe presencial fou el dimarts 17 de març. Quan l’esclat de la COVID-19, quedava per una banda l’aprofundiment, per part dels estudiants, dels continguts ja plantejats en aquestes 3 parts (learning by doing) i l’elaboració del treball de recerca, que és el que estan treballant ara mateix en línia. Les presentacions “Culture Talks” que l’alumnat havia de fer a classe i avaluar amb rúbriques s’ha fet en línia a través d’entrega “tasca” de presentacions amb so (23 Culture Talks en grup) i avaluació a partir de rúbriques proporcionades pel professorat, que s’han entregat com a tasca (4 tasques). Només s’ha cancel.lat una activitat grupal en vídeo perquè era impossible de fer amb la situació de distanciament social (implicava pràctica de greetings interculturals, trobades físiques en grup i un alt component i accés tecnològic que no podíem assegurar per a tot l’alumnat). De totes maneres ja teníem prou exercicis fets a casa i a classe per avaluar l’alumnat en aquest sentit. També s’ha penjat en el Campus Virtual una activitat second chance (preguntes a partir d’un audiovisual i una lectura) per recuperar la nota d’algun exercici no lliurat amb l’entrega d’una tasca.

Per tant, s’ha donat cobertura a tot el temari i l’alumnat ha fet prou exercicis (presencialment i en línia) per avaluar-lo segons el que ja constava en el pla docent a les 3 primeres parts de l’assignatura (Transformacions socials actuals; Cultura, cultures, empresa i gestió de la diversitat; Comunicació intercultural: tècniques i reptes): el 15 % de participació en discussions i activitats de classe; el 15 % de 2-4 exercicis a classe o a casa; i el 35 %,que serà l’examen final. Tant l’examen final de l’avaluació continuada com de l’avaluació única es faran el 4 de juny (preferiblement de manera presencial, però es poden fer en línia com a entrega de tasca).

Pel que fa a la part d’elaboració del treball de recerca, que representa el 35 % restant de l’avaluació continuada, és pròpiament la que s’està treballant ara; es van treballar presencialment els fonaments dels projectes de recerca i metodologies a classe. Enguany, per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat s’havia plantejat la partició del grup classe en dos subgrups i ocupava més espai temporal del programa la realització del treball de recerca de forma continuada i tutoritzada.

Ara estem treballant en línia per petits grups, hi ha 15 grups d’uns 6-8 estudiants; hem demanat de treballar una recerca conjuntament tot el grup classe perquè hi pugui haver connexió entre ells, el grup no es dispersi i puguin intercanviar-se informació.

Treballem la recerca connectant realitat social amb les tècniques de comunicació intercultural. Com entendre la pandèmia del coronavirus des dels missatges i les diferents esferes culturals. Els estudiants s’hi han engrescat molt.

Hem posat dates per debatre i per a les entregues de les diferents parts i esborranys del treball.

  • 3 dates d’entrega (sempre amb flexibilitat d’entrega de 4 dies).
  • 3 dates de tutoria mínima per grup (si algú en necessita més, tot depèn de necessitats i disposició).


Fem tutories virtuals i van realitzant un treball autònom i col·laboratiu en grup.

La bibliografia es va donant grup per grup, segons les necessitats.

Per tant, podem assumir els objectius marcats per l’assignatura i no ens caldrà modificar el pla docent inicial. L’únic aspecte que no podrem avaluar com volíem inicialment és la pràctica de la comunicació no verbal presencialment però per mitigar això, hem demanat que presentin un pòster i hi hem afegit el llenguatge visual que acompanya l’escrit per comunicar de forma integrada en escenaris interculturals.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

AVALUACIÓ CONTINUADA

Quant als terminis de renúncia a l’avaluació continuada, recordeu que els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat van acordar que l’estudiant tingui l’opció de sol·licitar l’avaluació única fins que finalitzi el període de docència. Cal que ho feu constar.
  • 15 %: participació en discussions i activitats de classe i en línia.
  • 15 %: 2 exercicis a classe o a casa.
  • 35 %: examen final.


Tant l’examen final de l’avaluació continuada com de l’avaluació única es faran el 4 de juny (preferiblement de manera presencial, però es poden fer en línia com a entrega de tasca). L’alumnat podrà sol·licitar l’avaluació única fins a finalitzar el període de docència.

L’entrega del treball de recerca es fa en tres lliuraments. I la nota final es correspon al 35 % del total de l’assignatura.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves d’avaluació única s’han d’adaptar també a la modalitat en línia.

L’examen final que proposem coincideix amb la data de l’avaluació única el 4 de juny. En el cas que no pugui ser presencial el faríem en línia, amb la mateixa idea d’examen qualitatiu, però com a entrega de tasca. Seria a l’hora establerta oficialment, però possiblement amb reducció de temps i espai (per evitar còpies).

 

REAVALUACIÓ

En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves de reavaluació s’han d’adaptar també a la modalitat en línia.

Mantenim l’examen de reavaluació l’1 de juliol. En el cas que no pugui ser presencial el farem en línia, amb la mateixa idea d’examen qualitatiu, però com a entrega de tasca. Seria a l’hora establerta oficialment, però possiblement amb reducció de temps i espai (per evitar còpies).

 

Fonts d’informació bàsica

Ja hem comentat que estem treballant amb petits grups, fent tutories virtuals i que en aquests espais de debat anem fent les recomanacions necessàries.

 

Observacions

No creiem que s’hagi de fer cap modificació en el pla docent inicial i oficial (només hi ha hagut canvis en el nostre programa docent que ja sempre es planteja organitzat per sessions a l’inici i com un programa dinàmic que s’adapta a l’evolució del grup i a les circumstàncies contextuals).

 

Barcelona, 17 d’abril de 2020