Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anglès per als Negocis I

Codi de l'assignatura: 364550

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Javier Jimenez Calavia

Departament: Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col.laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, capacitat de col.laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura pretén que els estudiants amb un nivell intermedi d’anglès (B2) desenvolupin la seva capacitat per fer servir aquesta llengua d’una manera eficaç en un entorn de negocis internacionals, en què l’anglès és essencial.

Es fan servir diversos mètodes per assegurar la bona assimilació del contingut dels diferents temes de l’àmbit empresarial, que inclouen seminaris, estudis de casos, jocs de rols, treball en equip i mitjans interactius.

Els objectius concrets de l’assignatura són:

— Adquirir un nivell general d’anglès amb finalitats empresarials, incloent-hi el coneixement i l’ús de la llengua (vocabulari, gramàtica i funció) en un context empresarial global, a partir del desenvolupament de les quatre habilitats bàsiques: llegir, escriure, parlar i escoltar.

— Comprendre, reconèixer i fer servir el llenguatge apropiat segons el nivell de formalitat o el registre exigits en diferents contextos (reunions formals, negociacions, converses telefòniques, xerrades informals).

— Millorar la precisió en l’expressió oral.

— Millorar la comprensió lectora de la bibliografia empresarial.

— Ser capaç de llegir gràfics, taules i diagrames.

— Ser capaç d’escriure missatges escrits en un context empresarial, com ara currículums, informes, faxos, cartes, missatges de correu electrònic, actes i material de promoció, i també de fer servir el llenguatge apropiat en els informes empresarials.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Comunicació (tema 1)

*  Contingut per al debat: què cal per ser un bon comunicador?
*  Llengua: idiomes
*  Habilitats: solucionar problemes comunicatius
*  Pràctica escrita: missatges de correu electrònic

2. Màrqueting internacional (tema 2)

*  Contingut per al debat: marques internacionals
*  Llengua: associacions de paraules en màrqueting
*  Habilitats: pluja d’idees
*  Pràctica escrita: resolucions d’actes

3. Establiment de relacions (tema 3)

*  Contingut per al debat: establiment de relacions
*  Llengua: locucions verbals
*  Habilitats: treball en xarxa
*  Pràctica escrita: cartes

4. Èxit (tema 4)

*  Contingut per al debat: què fa que la gent o les empreses tinguin èxit?
*  Llengua: prefixos; temps present i passat
*  Habilitats: negociació
*  Pràctica escrita: comunicats de premsa

5. Satisfacció laboral (tema 5)

*  Contingut per al debat: factors de motivació
*  Llengua: sinònims i creació de paraules; oracions passives
*  Habilitats: venda per telèfon
*  Pràctica escrita: normes

6. Risc (tema 6)

*  Contingut per al debat: diferents aspectes del risc
*  Llengua: descripció del risc; adverbis d’intensitat
*  Habilitats: arribar a un acord
*  Pràctica escrita: informes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials

Al llarg del curs s’estudien una sèrie de temes, cadascun dels quals dedicat a una qüestió relacionada amb el món dels negocis. El temari inclou el llenguatge que es fa servir típicament en situacions de negocis, tant formals com informals, amb un èmfasi especial en el vocabulari, la terminologia i les expressions comunes relacionats amb el tema que s’estudia. En cada tema també es practiquen aspectes gramaticals generals utilitzats en contextos empresarials, que ajuden a actualitzar o consolidar els coneixements previs sobre aquestes estructures gramaticals.

Comprensió oral. Es presenten diversos accents i peculiaritats de la parla pertanyents a la comunitat empresarial internacional. Les pràctiques de comprensió oral es fan a partir de situacions reals i consisteixen en activitats com ara escoltar en reunions i escriure’n les actes corresponents, o entendre detalls o informació clau en presentacions i converses telefòniques.

Expressió oral. Es proposa un conjunt de treballs guiats, debats, jocs de rols i presentacions individuals i en grup per millorar la confiança i l’agilitat, amb un èmfasi especial en la producció d’un discurs fluid i en la pronunciació individual. S’adquireix pràctica oral a partir de tasques empresarials reals, com ara fer presentacions, participar en reunions i fer servir l’anglès per socialitzar-se.

Comprensió escrita. S’aprenen habilitats de lectura concretes, com ara analitzar i comprendre textos (extreure’n informació general o específica) i afrontar vocabulari desconegut. Aquestes habilitats permeten entendre documents empresarials autèntics, com són informes i propostes. A més, s’analitzen estudis de casos actualitzats i articles de diversos diaris i publicacions empresarials.

Expressió escrita. Es practica l’escriptura de diferents tipus de textos i s’aprèn gramàtica, estructures i lèxic necessaris per elaborar documents empresarials ben escrits.


Activitats no presencials

Cal escriure diferents documents sobre els jocs de rol, les activitats d’estudi de casos i les presentacions fetes a classe. Aquests treballs són obligatoris i s’han de lliurar en les dates assignades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

1. Activitats durant el curs (40 % de la nota final).

    a) Participació en estudis de casos (10 %).

    b) Pràctiques escrites sobre estudis de casos (30 %).

2. Dos exàmens escrits (30 + 30 %): el primer, a mitjan març i el segon, al final de maig.

 

Avaluació única

Els estudiants que vulguin acollir-se canviar a l’avaluació única han de demanar-ho formalment abans del 30 de març.

L’avaluació única consisteix en un examen escrit (que correspon a l’examen final de l’avaluació continuada), en què s’avalua la comprensió lectora, la comprensió oral, l’expressió escrita i aspectes gramaticals, i un treball escrit addicional.


Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.