Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Matemàtiques

Codi de l'assignatura: 364551

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Oriol Roch Casellas

Departament: Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

2

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

44

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CE9 - Aplicar els mètodes quantitatius per resoldre problemes reals en diverses àrees de l'empresa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura de Matemàtiques és important en una formació científica general: qualsevol disciplina en què es necessiten models formals utilitza el rigor científic i instrumental del llenguatge matemàtic. En conseqüència, l’objectiu general d’aquesta assignatura és familiaritzar-se amb les operacions matemàtiques bàsiques per poder entendre el formalisme matemàtic i produir l’expressió correcta en llenguatge matemàtic. Alhora, les habilitats instrumentals que s’aprenen durant el curs seran útils durant la resta de la titulació.

L’assignatura té dos objectius formatius: comprendre els conceptes matemàtics bàsics relacionats amb la titulació i aprendre a aplicar eines i procediments matemàtics específics. Cal consolidar el coneixement de cada concepte i les seves característiques principals, ja que són crucials per comprendre la representació formal de les teories i els principis econòmics.

S’ofereix una formació específica en àlgebra lineal bàsica, optimització multivariable, integració i equacions diferencials, l’aplicació de les quals és particularment important en economia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, entesa com el procés de separar coses en els seus components bàsics, i de síntesi, entesa com el procés contrari.

— Desenvolupar la capacitat d’organització i planificació, la qual cosa implica saber definir una situació inicial i els objectius marcats.

— Desenvolupar la capacitat de resoldre problemes, i identificar-ne els aspectes més rellevants i els passos necessaris per arribar a una solució.

— Desenvolupar la capacitat d’interpretar dades i resultats; concretament, ser capaç d’avaluar críticament tant la informació inicial com els resultats d’una situació o d’un problema específics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Àlgebra lineal

1.1. Espais vectorials

1.2. Productes escalars en espais vectorials

1.3. Formes quadràtiques en espais vectorials

1.4. Aplicacions en economia

2. Optimització multivariable

2.1. Funcions de diverses variables

2.2. Funcions derivades parcials

2.3. Optimització clàssica

2.4. Aplicacions en economia

3. Anàlisi dinàmica

3.1. Integral indefinida

3.2. Integrals definides

3.3. Equacions diferencials de primer ordre

3.4. Aplicacions en economia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura combina classes teòriques i sessions pràctiques de resolució de problemes, que s’organitzen de la manera següent:

— Dues sessions teòriques de dues hores a la setmana. El professorat presenta els continguts teòrics i pràctics que cal conèixer per aconseguir els objectius referits a coneixements. Cada quinze dies aquestes sessions es dediquen a resoldre problemes.

— Una sessió de dues hores cada dues setmanes dedicada a la resolució de problemes. Té com a objectiu desenvolupar les habilitats de resolució de problemes de l’alumnat. Es fan els exercicis proposats, individualment o en grups reduïts.

Per assolir els objectius principals establerts en les competències generals i específiques, és molt important assistir a classe i estudiar-se el temari convenientment.

El Campus Virtual està pensat per facilitar la comunicació entre alumnat i professorat. S’hi publica tota la informació acadèmica i relacionada amb l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació es fa a partir d’una sèrie d’activitats i exàmens escrits en què cal resoldre problemes teòrics i pràctics. Cadascun dels tres blocs temàtics s’avalua de manera independent, i a partir d’aquestes tres notes es fa la mitjana per calcular la nota de l’avaluació continuada (NAC).

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 3 sobre 10 en cada bloc temàtic.

Al començament del curs es donen més detalls de les activitats i els criteris d’avaluació. Per a l’alumnat interessat a seguir l’avaluació continuada, la NAC és la nota final (NF) de l’assignatura: FN = NAC.

 

Avaluació única

Qui opti pel procés d’avaluació única ha de fer un examen final de tot el temari de l’assignatura en la data que estableixi el Consell d’Estudis. És un examen escrit i consta de problemes teòrics i pràctics. La sol·licitud per acollir-se a l’avaluació única s’ha de presentar abans del 30 d’octubre. La nota de l’avaluació única (NAU) és la nota final (NF) de l’assignatura: NF = NAU.


Reavaluació

L’alumnat que assoleixi una NF inferior a 5 sobre 10, sigui en l’avaluació continuada o en l’avaluació única, té l’oportunitat de fer un examen de reavaluació en la data que estableixi el Consell d’Estudis. Aquest examen de reavaluació és similar al de l’avaluació única. La nota de la reavaluació (NRA) és la nota final (NF) de l’assignatura: NF = NRA.


Recordeu que per aprovar l’assignatura en qualsevol cas (NAC, NAU o NRA) la NF ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ADILLON, Roman, et al.  Mathematics for Economics and Business. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, DL 2015

Catàleg UB  Enllaç

DOWLING, Edward Thomas.  Introduction to mathematical economics. 3rd ed. New York : McGraw-Hill, 2012

Catàleg UB  Enllaç

HANDS, D Wade. Introductory Mathematical Economics. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004

Catàleg UB  Enllaç

LIPSCHUTZ, Seymour;  LIPSON, Marc Lars. Linear algebra. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2013

Catàleg UB  Enllaç

SYDSAETER, Knut; HAMMOND, Peter J. Mathematics for economic analysis. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1995

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (Edició en castellà)  Enllaç
Versió en línia en castellà (2a. ed., 2012)  Enllaç

Text electrònic

SYDSAETER, Knut;  STROM, Arne;  BERCK Peter.  Economists’ mathematical manual. [en línia]. Berlin : Springer, 2005

Versió en línia   Enllaç
Catàleg UB (Versió impresa)  Enllaç