Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Dades

Codi de l'assignatura: 364552

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Vicente Royuela Mora

Departament: Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada

crèdits: 6

Programa únic: S

Més informació enllaç

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 

Es recomana haver cursat Matemàtiques abans de matricular-se en aquesta assignatura.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglès i / o altres llengües estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CG1 - Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica i actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.

   -

CG3 - Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CG2 - Aprendre a detectar les desigualtats entre persones per dissenyar, implementar i avaluar les polítiques pertinents que facilitin l'eliminació d'aquesta discriminació en empreses i institucions.

   -

CG10 - Utilització de les TIC en el desenvolupament professional.

   -

CE9 - Aplicar els mètodes quantitatius per resoldre problemes reals en diverses àrees de l'empresa.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal d’aquesta assignatura és adquirir els coneixements sobre tècniques estadístiques necessaris per fer front a problemes de presa de decisions en entorns professionals. Concretament:

— Identificar quins tipus d’informació es poden analitzar fent servir tècniques d’anàlisi estadística.

— Identificar les tècniques estadístiques adequades per resumir informació de dades empíriques i per facilitar el procés de presa de decisions en contextos empresarials.

— Calcular i interpretar correctament els resultats d’anàlisis descriptives, atenent les limitacions que poden tenir.

 

Referits a habilitats, destreses

— Gestionar dades fent servir taules de freqüències, triar la representació gràfica més adequada en cada cas i resumir les dades utilitzant dades estadístiques descriptives rellevants.

— Comprendre els càlculs estadístics bàsics i el programari corresponent (Excel, R).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Què és l’estadística?

1.1. Objectius de l’estadística

1.2. Estadística descriptiva i inferencial

1.3. Població i mostres

1.4. Dades: classificació i escales de mesura

2. Distribucions de freqüències

2.1. Distribucions de freqüències

2.2. Representacions gràfiques

3. Mesures de posició

3.1. Mitjana, mediana i moda

3.2. Propietats de la mediana

3.3. Mesures de localització: quantitats

4. Mesures de dispersió i forma

4.1. Dispersió: diagrama de caixa

4.2. Variància i desviació estàndard: propietats

4.3. Transformació lineal: variable tipificada

5. Mesures de desigualtat

5.1. Desigualtat i dispersió

5.2. Corba de Lorenz i coeficient de Gini

6. Anàlisi de dades bivariable

6.1. Distribucions de freqüències conjuntes i distribucions marginals

6.2. Distribucions condicionals

6.3. Independència estadística

6.4. Associació entre atributs

7. Associació entre variables

7.1. Diagrama de dispersió

7.2. Associació lineal: covariància

7.3. Coeficient de correlació de Pearson

7.4. Regressió lineal

8. Anàlisi de sèries temporals i nombres índex

8.1. Definició d’una sèrie temporal

8.2. Diagrames de sèries temporals

8.3. Nombres índex: definició, càlcul i interpretació

8.4. Nombres índex compensats: Laspeyres i Paasche

8.5. Components de tendència, cíclics, estacionaris i irregulars d’una sèrie temporal

8.6. Esquemes d’agregació: additius i multiplicatius

8.7. Introducció als mètodes de previsió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina classes magistrals i sessions de resolució de problemes en grups petits:

— Classes magistrals amb contingut teòric i pràctic, que ocupen un total de 30 hores. Estan pensades per assolir els objectius d’aprenentatge generals i específics.

— Sessions de resolució de problemes i sessions a l’aula d’informàtica, que representen un total de 15 hores. L’assistència és quinzenal, en sessions alternes, per exemple dilluns i dimarts. Es fan exercicis en grups petits, normalment a l’aula d’informàtica. Les sessions estan dissenyades per desenvolupar habilitats i destreses en la resolució de problemes, fent servir bàsicament tècniques i eines informàtiques.

El Campus Virtual pretén facilitar la comunicació entre l’alumnat i el professorat. S’hi publica tota la informació acadèmica i administrativa de l’assignatura: el pla docent, el calendari d’activitats, la llista d’exercicis per fer a les pràctiques de problemes i la llista d’exercicis complementaris amb la solució corresponent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix en:

— Una sèrie d’activitats que es fan al llarg del curs: dues proves presencials comunicades amb antelació (20 % de la nota final) i sessions pràctiques a classe (20 %).

— Un examen final sobre tot el contingut de l’assignatura, en la data establerta pel Consell d’Estudis, que consta de preguntes obertes sobre aspectes teòrics i exercicis aplicats sobre qüestions pràctiques (60 %).

Per aprovar l’assignatura en avaluació continuada cal obtenir una nota igual o superior a 4 punts sobre 10 en l’examen final, i una nota final igual o superior a 5 punts sobre 10.

S’ha d’assistir al 80 % de classes, com a mínim, per poder optar per la modalitat d’avaluació continuada.

L’examen de reavaluació té la mateixa estructura que l’examen d’avaluació única.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en un únic examen, que cobreix tot el contingut teòric de l’assignatura i també conté qüestions pràctiques vistes en les sessions pràctiques amb programari estadístic, i que es fa en la data establerta pel Consell d’Estudis. La nota de l’examen és la nota final de l’assignatura. L’alumnat que vulgui renunciar a l’avaluació continuada ha de comunicar-ho per escrit dins el termini i en la forma que anunciï el professorat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GONICK, L., SMITH, W. The cartoon guide to statistics. New York : HarperCollins, 1993

Catàleg UB  Enllaç

LIND, DA., MARCHAL, G., WATHEN, S.A. Statistical techniques in business & economics. 15th ed. New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, 2012

Catàleg UB  Enllaç

MOORE, D.S., NOTZ, W.I., FLIGNER, M.A. The basic practice of statistics. 6th ed. New York : W.H. Freeman and Co., 2013

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (6a ed., International ed.)  Enllaç

NEWBOLD, P., CARLSON, W., THORNE, B.M. Statistics for business and economics. 8th ed. Harlow, Essex : Pearson Education, 2013

Catàleg UB  Enllaç
Edició en castellà  Enllaç
Versió en línia en castellà (8a. ed., 2013)  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Davant la suspensió de les activitats presencials del segon semestre del curs acadèmic 2019-2020 a conseqüència de la COVID-19, i atesa la necessitat d’adaptar la metodologia i els sistemes d’avaluació al nou escenari, aquesta addenda modifica els apartats següents del pla docent original.

METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

1) Les sessions de teoria s’imparteixen per mitjà del BB Collaborate en horari de docència. Aquestes classes s’enregistren i es posen a disposició de l’alumnat perquè les pugui consultar.

2) S’estan preparant materials nous per complementar les activitats docents. S’oferirà un recull de vídeos de Youtube i altres materials externs amb la intenció de millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

3) Les sessions pràctiques d’informàtica permeten aplicar empíricament els conceptes presentats a les classes de teoria. Estan dedicades a la resolució d’exercicis amb l’Excel i l’R Commander sota la tutorització del professorat i es complementen amb les sessions amb el BB Collaborate, que es fan en horari lectiu.


AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Avaluació continuada

Sobre el termini de renúncia a l’avaluació continuada, els vicerectorats de Docència i d’Ordenació Acadèmica i Qualitat han acordat que l’avaluació única es podrà sol·licitar fins al final del període lectiu. Aquesta decisió, però, ha de ser notificada convenientment.

Les activitats d’avaluació continuada mantenen el mateix format i el mateix calendari originals. Seran activitats exclusivament en línia.

Els exercicis de problemes i les proves es faran telemàticament, sigui enviant els exercicis resolts o fent les proves directament en línia.

L’examen final tindrà un pes del 60 % en la nota final. En cas que no es pugui dur a terme de manera presencial, es farà pel Campus Virtual i tindrà una part amb preguntes d’elecció múltiple i una altra d’elaboració escrita.

L’avaluació única es pot sol·licitar fins al final del període lectiu.


Avaluació única

En cas que la suspensió de les activitats presencials s’estengui més enllà dels períodes d’avaluació continuada, avaluació única i reavaluació establerts al calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol del 2020), l’examen d’avaluació única caldrà fer-lo en línia.

L’avaluació única consisteix en un únic examen. En cas que no es pugui dur a terme de manera presencial, es farà pel Campus Virtual i tindrà una part amb preguntes d’elecció múltiple i una altra d’elaboració escrita.


Reavaluació

En cas que la suspensió de les activitats presencials s’estengui més enllà dels períodes d’avaluació continuada, avaluació única i reavaluació establerts al calendari acadèmic aprovat per la Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol del 2020), l’examen de reavaluació caldrà fer-lo en línia.

La reavaluació consisteix en un únic examen. En cas que no es pugui dur a terme de manera presencial, es farà pel Campus Virtual i tindrà una part amb preguntes d’elecció múltiple i una altra d’elaboració escrita.


FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA

Al Campus Virtual s’hi han afegit nous materials, tot i que són complementaris; els principals són els que es van proposar inicialment.