Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Àrab Modern I

Codi de l'assignatura: 365973

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi

   -

Ús de recursos bibliogràfics i de les TIC com a eines de comunicació i aprenentatge.

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).

   -

Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

   -

Capacitat de treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Habilitat per treballar de forma autònoma i en equip.

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Capacitat per analitzar i aplicar els conceptes gramaticals necessaris per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos escrits en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer l’alfabet àrab i la fonologia àrabs per tal d’iniciar-se en la lectoescriptura.

— Adquirir un vocabulari bàsic de la llengua àrab.

— Comprendre i adquirir els fonaments de morfosintaxi referents al nom i la frase nominal, així com al verb en la forma bàsica i la frase verbal.

— Desenvolupar destresa en l’escriptura i la lectura de textos senzills.

— Entrar en contacte amb el lèxic i les expressions de la llengua àrab.

— Ser capaç de llegir i comprendre textos senzills.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Fonètica i ortografia

*  1.1.  Fonemes i grafemes consonàntics
1.2. Fonemes i grafemes vocàlics
1.3. Grafemes auxiliars
1.4. Signes de puntuació
1.5. Xifres i abjad  (1-10)

2. Morfologia nominal

*  2.1. Arrel i esquema
2.2. Pronoms personals
2.3. Qualificadors
2.4. Flexió nominal: gènere, nombre, declinació i determinació (article i annexió)

3. Morfologia verbal regular

*  3.1. Aspecte i temps
3.2. Conjugació amb sufixos (perfectiu): forma bàsica
3.3. Conjugació amb prefixos i sufixos (imperfectiu): forma bàsica

4. Partícules

*  4.1. Preposicions, adverbis, conjuncions i interjeccions

5. Sintaxi

*  5.1. Frase verbal i frase nominal atributiva (incoatiu i enunciatiu)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant s’endinsa en el coneixement de la llengua seguint una ordenació didàctica. Els blocs temàtics es presenten d’una manera senzilla, clara i pràctica. L’estudi es complementa amb exercicis en parelles i en petits grups amb tutoració del professorat.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El procediment de l’avaluació continuada té en compte els aspectes següents:

— Exercicis pràctics que es duen a terme al llarg del quadrimestre (10 %).

— Tres proves escrites: la primera, a començaments d’abril (20 %); la segona, a finals de maig (30 %), i la tercera, en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %).

 

Avaluació única

En cas que algun estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en una prova escrita amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ammar, S. & Dichy, J. (1999). Bescherelle. Les verbes arabes, Paris, Hatier

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1904450*  Enllaç

Calvo, E., Comes, M., Forcada, M, Puig, R.: Introducció a la llengua àrab, Publicacions UB, Textos docents 196, Barcelona, 2000. 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1464203*  Enllaç

Haywood, D.A.; Nahmad, H.M.: Nueva Gramática Árabe, Coloquio, 1992 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1487419*  Enllaç

Salih, W. : Curso práctico de lengua árabe, vols. 1 y 2, Ibersaf, Madrid, 2003 

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1739517*  Enllaç

Aguilar, V., Manzano, M. A., Zanón Bayón, J. (2010): Alatul. Iniciación a la lengua árabe. A1.1, Barcelona, Herder

Cowan, D. (1998): Gramática de la lengua árabe moderna, Madrid, Cátedra

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1737642?lang=cat  Enllaç

Deheuvels, L. W. (1996): Manuel d’arabe moderne, París, Langues & Monde.

http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/X?Deheuvels++Manuel+d%27arabe+moderne+&searchscope=1&SORT=D  Enllaç