Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hebreu Modern II

Codi de l'assignatura: 365982

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Teresa Calders Artis

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Capacitat de treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).

   -

Coneixement gramatical necessari per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

   -

Coneixement teòric i pràctic d'una llengua de l'àmbit semític i capacitat per usar-la per a fins diferents (traducció de textos, comprensió i redacció de textos).

   -

Coneixement de la norma de la llengua espanyola o catalana, que permeti la creació de textos escrits i discursos orals, tenint en compte la diversitat lingüística, i els diferents registres i gèneres.

   -

Capacitat per analitzar i aplicar els conceptes gramaticals necessaris per a la lectura i comprensió de textos en un idioma modern.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Assolir les competències bàsiques per fer front a un text bíblic i ser capaç d’establir el tractament morfològic i sintàctic adequat per traduir el material escrit en aquest estadi lingüístic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Descripció i pràctica de les estructures gramaticals de dificultat mitjana

2. 2. Flexió nominal. Estat constructe

3. 3. Els adjectius qualificatius i els pronoms demostratius

4. 4. Flexió verbal

4.1. Flexió verbal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


S’aprofundeix en els coneixements i les habilitats de l’assignatura a partir de la lectura de textos en escriptura quadrada, l’elaboració d’exercicis d’escriptura cursiva, i la comunicació oral i escrita en hebreu modern amb oracions senzilles. A les classes s’utilitza material audiovisual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació per defecte és continuada i té en compte els aspectes següents:

— L’assistència a classe i la participació de l’estudiant en la resolució dels exercicis plantejats a l’aula (30 % de la nota final).

— Diverses proves parcials que es duen a terme al llarg del curs (30 %). La quantitat de proves pot variar en funció de la quantitat d’alumnes i la seva periodicitat es fixa al començament del curs.

— Una prova final en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat (40 %).

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada es pot acollir a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat. L’avaluació única consisteix en un examen amb el valor del 100 % de la nota final.

Reavaluació

La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar aquesta assignatura es distribueixen a classe.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Els professors de la Secció d’Estudis Hebreus i Arameus creiem innecessari fer canvis substancials que afectin els plans docents, tret d’algunes adaptacions que ‒d’altra banda‒ també efectuem en el desenvolupament de la docència presencial. En el Campus Virtual l’alumnat té al seu abast tot el material que li cal per dur a terme de manera autònoma els programes de les diferents assignatures.

Mantenim una comunicació fluida amb els estudiants mitjançant les eines en línia que ha posat a la nostra disposició la UB i també via correu electrònic i whatsapp. L’única competència que s’ha vist parcialment afectada és l’oralitat de les assignatures de llengua hebrea. No obstant això, en tenir un nombre reduït d’estudiants maldem perquè tampoc aquest punt no constitueixi un problema insalvable.

L’alumnat haurà de lliurar els diferents treballs basant-se en els textos, articles, pàgines web i bibliografia diversa que es troba al Campus. La tutorització d’aquests treballs la fem, com d’habitud, de forma personalitzada. Pel que fa a les exposicions orals, també es podran realitzar sense cap dificultat.

Els treballs i els exercicis presentats suposaran el 60 % de la nota final, la comunicació i el feedback amb el professor, el 40 % restant.

Pel que fa a l’avaluació única, les característiques es troben al Campus Virtual.