Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Antropologia Social i Cultural de les Societats Araboislàmiques

Codi de l'assignatura: 365993

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Recomanacions

 


Assistir a classe, participar-hi activament i fer els treballs amb interès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).

   -

Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per reconèixer i respectar la diversitat i la multiculturalitat.

   -

Capacitat per analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per treballar en un context internacional.

   -

Coneixement de l'evolució històrica de la literatura i com s'articula en gèneres literaris.

   -

Capacitats per identificar i relacionar la història i la cultura dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi i la interpretació dels textos literaris dels àmbits culturals estudiats.

   -

Capacitat per elaborar un discurs crític sobre temes i aspectes de les literatures i cultures de l'àmbit semític des de múltiples enfocaments metodològics.

   -

Coneixements de literatura, cultura i civilització araboislàmica i jueva.

   -

Capacitat per relacionar els coneixements de la titulació amb altres àrees i disciplines.

   -


Capacitat per comprendre els discursos de l¿antropologia cultural.

Habilitat per apreciar la interconnexió entre diferents aspectes de la vida social i cultural, com ara els sistemes de creences i valors, els sistemes de parentiu i l¿organització social.

Capacitat i habilitat per buscar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font o document d¿utilitat per elaborar i processar la informació.

Habilitat per relacionar-se amb cultures, poblacions i grups diferents del propi sense prejudicis etnocèntrics.

Capacitat per a conèixer la tradició cultural araboislàmica en la seva complexitat.
 
 

Capacitat per reconèixer la diversitat social i cultural humana.
 

Capacitat i habilitat per exposar idees raonadament, a partir dels fonaments de l¿antropologia cultural.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la cultura araboislàmica en el context de l’antropologia cultural.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a identificar i interpretar els fenòmens culturals.
— Distingir els conceptes clau de l’antropologia cultural.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Analitzar els fets culturals des d’una perspectiva no etnocèntrica i relativitzar els valors culturals propis.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tradicions, pràctiques religioses

2. Religió i ciència

3. Com es comunica la llengua àrab

4. Diglòssia. Varietats de llengua àrab

5. Gènere, matrimoni, família i parentiu

6. Mites i llegendes, tradicions literàries tradicionals

7. Visions de la cultura àrab

8. Integració en les societats d’acollida

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs combina classes magistrals amb activitats a l’aula, exercicis individuals i treballs.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
— Treballs personals (40 %).

— Proves parcials (50 %).

— Assistència/Participació a l’aula (10 %).

 

Avaluació única

Examen basat en els continguts treballats durant el curs. L’avaluació única no exclou els treballs personals.

Reavaluació
La reavaluació segueix el mateix procediment que l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bohannan, P. (1992). Para raros nosotros. Introducción a la Antropología Cultural. Madrid: Akal.

Dale, F. E. (2003). Antropología del Mundo Islámico. Edicions Bellaterra

Díaz de Rada, A. (2010). Cultura, antropología y otras tonterías. Madrid: Trotta

González Ferrín, E. (2013). La angustia de Abraham. Los orígenes culturales del Islam. Córdoba: Almuzara.

Harris, M. (1998). Antropología cultural. Madrid: Alianza Editorial

Kottak, C. P. (2011). Antropología Cultural, Espejo para la humanidad. McGraw-Hill.

Llobera, J. R. (2009). Antropologia social i cultural: Manual docent de la UOC. Barcelona: Edicions de la UOC.

Malgesini, G. y Giménez Romero, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Libros de la Catarata

Martín Corrales, E. (2002). La imagen del magrebí en España. Barcelona: Bellaterra.