Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Religions de l'Antic Orient

Codi de l'assignatura: 365994

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Teresa Calders Artis

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -

Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

   -

Capacitat per reconèixer i respectar la diversitat i la multiculturalitat.

   -

Coneixement d'elements de la història i de les varietats de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).

   -

Capacitat d'identificar i de relacionar la història i civilització de dos àmbits culturals o més.

   -

Coneixements de literatura, cultura i civilització araboislàmica i jueva.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a habilitats, destreses


— Entendre el fet religiós com a fenomen sociocultural.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La religió dels nòmades semites

2. Les religions de les grans cultures urbanes del Creixent Fèrtil

3. La religió mesopotàmica

4. La religió egípcia

5. La religió hittita

6. La religió indoirànica

7. La religió sirofenícia i cananea

8. La religió d’Israel

9. El cristianisme primitiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. L’alumnat ha de treballar una selecció de textos de les diferents religions del Pròxim Orient Antic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació per defecte és continuada. En aquest model d’avaluació es tenen en compte els aspectes següents:

— La presència i la participació de l’estudiant a classe (20 % de la nota final).
— Un treball de curs (40 %), que es lliura en la data pactada a començament de curs.
— Un examen final (40 %), que es duu a terme en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen en què s’han de respondre diverses qüestions del temari (100 % de la nota final).

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar aquesta assignatura es distribueixen a classe.