Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història i Cultura del Poble Jueu I

Codi de l'assignatura: 365995

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Teresa Calders Artis

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

 
   -
Capacitat d¿aprenentatge i responsabilitat (capacitat d¿anàlisi, de síntesi, de visions globals i d¿aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d¿adaptació a noves situacions).
   -
Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

   -
Tenir i entendre els coneixements de l¿àrea d¿estudi.
   -
Transmetre la informació adquirida mitjançant diversos registres.
   -
Interpretar les dades per emetre judicis capaços d¿incloure una reflexió d¿índole social, cultural o ètica.
   -
Consciència de la diversitat i la multiculturalitat.
   -
Organitzar i planificar la feina i l¿aprenentatge individual i en equip.

   -
Coneixement de la cultura i civilització araboislàmica o jueva.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre la cultura i la història del poble jueu com a fenomen sociocultural.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El judaisme a la zona d’al-Àndalus

2. La història dels jueus a Catalunya i al regne d’Aragó

3. El regnat d’Isabel i de Ferran i l’expulsió dels jueus el 1492

4. Temes monogràfics sobre la inquisició, els conversos i la càbala

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. Es treballen la cultura jueva en general i la història dels jueus en conjunt, a partir de la lectura de textos i la projecció de diversos documentals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació per defecte és continuada, i s’hi valora la participació continuada a classe (70 % de la nota final), a més de l’elaboració d’exercicis en línia, treballs d’estudi i comentaris (30 %).

El nombre d’activitats varia segons la quantitat d’alumnes, i la seva periodicitat queda fixada a començament de curs. L’últim d’aquests comentaris es duu a terme presencialment en la data prevista en el calendari d’exàmens de la Facultat.

 

Avaluació única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

Aquesta modalitat d’avaluació consisteix en un examen escrit que consta de dues parts: la primera, amb dues preguntes per desenvolupar (l’una sobre cultura i l’altra sobre història) i la segona, amb deu preguntes (cinc sobre cultura i cinc sobre història) per contestar en dues o tres línies com a màxim. No es pot aprovar contestant solament les preguntes de cultura o les d’història. Aquest examen té un valor del 100 % de la nota final.

La reavaluació s’adapta al format de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

 

Llibre

Tant els textos com les eines per poder treballar aquesta assignatura es distribueixen a classe.