Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Processos Industrials i Medi Ambient

Codi de l'assignatura: 568143

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Jaime Gimenez Farreras

Departament: Departament d'Enginyeria Quķmica i Quķmica Analķtica

crčdits: 6

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

54

 

-  Prąctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autņnom

50

 

 

Recomanacions

 

Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic però és recomanable tenir:

• Coneixements fonamentals d’enginyeria química: balanços, enginyeria de la reacció química termodinàmica aplicada, operacions de separació, transmissió de calor, circulació de fluids.
• Coneixements bàsics sobre substàncies perilloses, tipus d’accidents (incendi, explosió, fuites) i disseny segur d’una planta.
• Conèixer l’estructura dels processos industrials.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

• Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

• Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

• Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

• Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

• Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

• Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

• Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació. • CG3 - Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

 

Competències específiques

• Capacitat per conèixer les millors tecnologies disponibles (MTD) reconegudes per les administracions compatibles amb el medi ambient.

• Capacitat per conèixer i aplicar les metodologies d’avaluació ambiental.

• Capacitat per conèixer i valorar les implicacions legals de les accions sobre el medi ambient.

• Capacitat per conèixer i aplicar els principis de desenvolupament sostenible.

• Capacitat per redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o de recerca, en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer el llenguatge, els conceptes i els continguts bàsics relacionats amb l’anàlisi i avaluació del risc ambiental.
• Tenir coneixement del marc legal de l’avaluació del risc ambiental i de la interpretació de la legislació i normativa bàsica en aquest camp.
• Conèixer les millors tecnologies disponibles per a un disseny ambiental segur d’una planta.
• Conèixer les tècniques d’integració d’operacions, estalvi energètic i síntesi de processos.
• Conèixer les metodologies d’anàlisi de cicle de vida.
• Conèixer les metodologies d’avaluació de risc.
• Aprofundir en el coneixement de les substàncies perilloses: classificació, reactivitat, transport, emmagatzematge i emergències.
• Aprofundir en el coneixement dels tipus d’accidents (incendi, explosió, fuites): conceptes, causes, quantificació i avaluació de conseqüències i costos.
• Tenir les bases per al coneixement del disseny i l’operació en seguretat de les plantes químiques.

 

Referits a habilitats, destreses

• Ser capaç de poder dur a terme una avaluació de riscos, des d’una avaluació general fins a l’aplicació de les diferents tècniques d’anàlisi de risc. Ser capaç d’avaluar riscos per a l’entorn. Saber planificar una avaluació de risc.
• Ser capaç de resoldre qüestions numèriques i no numèriques que denotin comprensió dels mecanismes i conceptes bàsics relacionats amb les tècniques d’avaluació del risc ambiental.
• Capacitat per dissenyar el millor procés possible des d’una perspectiva mediambiental.
• Consolidar la capacitat de síntesi i anàlisi, la capacitat d’ús de la bibliografia bàsica i d’altres fonts d’informació, incloses les eines informàtiques i també la legislació pròpies d’aquest camp.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Tenir les bases per a una cultura de respecte al medi ambient.
• Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria ambiental i la seva relació amb la prevenció del risc ambiental.
• Esforçar-se a fer acuradament els treballs.
• Saber organitzar-se i planificar.

 

 

Blocs temątics

 

1. Processos industrials

1.1. Disseny del millor procés possible

1.2. Millors tecnologies disponibles

1.3. Ús eficient de l’energia

1.4. Integració d’operacions

2. Anąlisi del cicle de vida

2.1. Introducció

2.2. Inventari i avaluació

2.3. Metodologies midpoint

2.4. Metodologies endpoint

3. Avaluació del risc ambiental

3.1. Introducció

3.2. Els sistemes de risc

3.3. Càlcul de l’índex de risc

3.4. Responsabilitat ambiental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La part teòrica de l’assignatura es desenvolupa fonamentalment mitjançant classes magistrals. Els continguts explicats estan disponibles per als alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i assequible a altres fonts d’informació prèviament recomanades. Les classes de problemes i exercicis també es fan bàsicament en forma de classe magistral, però aquestes activitats permeten una participació més activa de l’alumnat. A més, es recomana a l’alumne la resolució de problemes i exercicis pel seu compte.

Una altra de les activitats presencials són les pràctiques d’ordinador que permetin aprofundir en alguns dels aspectes desenvolupats a les classes de teoria i problemes. Aquesta activitat es fa a l’aula d’ordinadors perquè tingui un caràcter totalment pràctic i aplicat, mitjançant diferents metodologies com, per exemple, l’estudi de casos o l’aprenentatge basat en problemes. Es potencia també el treball en equip. Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats.

Finalment, el treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions. El Campus Virtual de la UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, és també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada inclou:

• Una prova parcial, a la meitat del semestre, la qual representa el 20 % de la nota final.
• Els problemes i exercicis proposats que l’alumne hagi lliurat resolts i que poden representar fins a un màxim del 20 % de la nota final.
• La prova final global, al final del semestre i en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster. Aquesta prova representa el 60 % de la nota final.

L’aprovat es fixa en 5 punts. Per poder superar l’assignatura cal que la nota de cadascuna de les parts (prova parcial, prova final, exercicis, etc.) sigui superior a 4 punts.

L’assistència mínima per ser avaluat és d’un 80 %.


Reavaluació (per a l’avaluació continuada)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació els alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves de continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació śnica

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’alumne pot acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a tal efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo convenientment emplenat i signat al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.

L’avaluació única consisteix en una prova escrita al final de semestre, que pot coincidir amb la prova final dels alumnes que optin per l’avaluació continuada i proporciona el 100 % de la nota de l’assignatura.

L’assistència mínima per ser avaluat és d’un 80 %.

 

Reavaluació (per a l’avaluació única)

Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació els alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet la prova final, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació única. La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol, en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Carretero Peña, Antonio. Aspectos ambientales : identificación y evaluación. Madrid : AENOR Ediciones, 2007  EnllaƧ

Casal, J., Montiel, H., Planas, E. y Vílchez, J.A., Análisis del riesgo en instalaciones industriales, Edicions UPC, Barcelona (1999)  EnllaƧ

Conesa Fernández-Vitora, Vicente. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. 4a ed. rev. y ampliada Madrid [etc.] : Mundi-Prensa, 2010  EnllaƧ

3a ed.   EnllaƧ
2a ed.  EnllaƧ

Crowl, Daniel A. Chemical process safety : fundamentals with applications. Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, 1990   EnllaƧ

Douglas, James M. Conceptual design of chemical processes. New York [etc.] : McGraw-Hill,| 1988  EnllaƧ

Garmendia Salvador, Alfonso [et al.] Evaluación de impacto ambiental. Madrid [etc.] : Pearson Prentice Hall, 2005    EnllaƧ

Kletz, Trevor A. Qué falló?…Desastres en plantas con procesos químicos. Madrid [etc.] : McGraw-Hill/Interamericana de España, 2002  EnllaƧ

Jiménez Gutiérrez, Arturo. Diseño de procesos en ingeniería química. Barcelona : Reverté, 2003  EnllaƧ

Riera, Pere. Avaluació d’impacte ambiental.Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient ; Rubes, 2000  EnllaƧ

Rudd, Dale F. Estrategia en ingeniería de procesos. Madrid : Alhambra,|982  EnllaƧ

Santamaría Ramiro, J. M. ; Braña Aísa, P. A. Análisis y reducción de riesgos en la industria química. 2a ed. Madrid : MAPFRE, 1998  EnllaƧ

Seider, Warren D. ; Lewin, Daniel R. Product and process design principles : synthesis, analysis, and evaluation. 2nd ed. New York [etc.] : Wiley, 2004  EnllaƧ

Storch de Gracia, J. M. Seguridad industrial en plantas químicas y energéticas : fundamentos, evaluación de riesgos y diseño. 2a ed. Madrid : Díaz de Santos, 2008  EnllaƧ

Article

    

  • Feijoo, G., Hospido, A. y Moreira, M.T.,“Análisis de ciclo de vida (I). Desarrollo sostenible”, Ingeniería Química, 153-161, Enero 2007.
  • Feijoo, G., Hospido, Gallego, Rivela, B. y Moreira, M.T., “Análisis de ciclo de vida (II). Metodología y etapas”, Ingeniería Química, 114-125, Febrero 2007.

Pągina web

 

Text electrņnic

Ruiz, F.J. ; Garcés de Marcilla, A. ; Fernández, R. Guía para la realización del análisis del Riesgo medioambiental. Madrid : Ministerio del Interior, 2004  EnllaƧ