Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Experimentació en Enginyeria Ambiental

Codi de l'assignatura: 568163

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Ricardo Torres Castillo

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

90

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

60

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques

• Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

• Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

• Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

• Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 


Competències generals

• Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

• Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

• Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

• Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

 


Competències específiques
• Capacitat per caracteritzar i avaluar la incidència sobre el medi dels diferents tipus de contaminants.

• Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

• Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

• Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

• Capacitat per dur a terme projectes d’R+D+I, que incloguin el disseny i l’execució d’experiments, anàlisis de resultats i extracció de conclusions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer metodologies de disseny d’experiments.
• Conèixer els principals mètodes analítics per a la caracterització d’aigües residuals.
• Tenir una perspectiva aplicada dels principals tractaments fisicoquímics i biològics d’aigües residuals.
• Conèixer el funcionament del procés de compostatge i els factors que n’afecten el desenvolupament.
• Conèixer el funcionament i la influència dels paràmetres d’operació de les principals unitats de tractament d’efluents gasosos a partir de simulacions amb el programa ASPEN.

 

Referits a habilitats, destreses

• Saber aplicar metodologies de disseny d’experiments.
• Saber caracteritzar una aigua residual.
• Saber aplicar els principals tractaments fisicoquímics i biològics de depuració d’una aigua residual.
• Ser capaç de seguir i controlar un procés de compostatge domèstic.
• Ser capaç de dur a terme simulacions amb ASPEN de les principals unitats de tractament d’efluents gasosos i saber-ne interpretar els resultats.
• Ser capaç d’analitzar i interpretar correctament els resultats experimentals.
• Saber fer informes escrits i exposicions orals per a la presentació i defensa dels resultats.

 

Referits a actituds, valors i normes

• Mantenir una actitud adequada durant les activitats presencials.
• Dur a terme acuradament les activitats de seguiment.
• Ser capaç de reconèixer els errors, i utilitzar-los com a font d’aprenentatge i de canvi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pràctiques de laboratori de tractament d’aigües

2. Valorització de residus orgànics mitjançant compostatge

3. Simulació de les principals unitats de tractament d’efluents gasosos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura consta de tres blocs ben diferenciats: tractament d’aigües, tractament de residus orgànics i tractament d’efluents gasosos.

El primer bloc (tractament d’aigües) correspon a pràctiques de laboratori. El segon bloc (tractament de residus orgànics) consisteix en l’operació a escala pilot d’un sistema de compostatge domèstic, aplicant les analítiques necessàries per dur a terme el diagnòstic del seu funcionament i, si cal, aplicar les accions correctores pertinents per optimitzar el procés. El tercer bloc (tractament d’efluents gasosos) consisteix a fer simulacions amb ordinador del funcionament de diferents unitats de tractament de gasos.

Les pràctiques de laboratori (bloc 1. Aigües) es duen a terme als laboratoris de pràctiques de la Secció Departamental d’Enginyeria Química de la Facultat de Química. Les pràctiques de compostatge (bloc 2. Residus orgànics) es fan al Servei de Camps Experimentals de la Universitat de Barcelona i les pràctiques d’ordinador (bloc 3. Efluents gasosos) es duen a terme a l’aula multimèdia de la Secció Departamental d’Enginyeria Química de la Facultat de Química.

Les activitats que han de dur a terme els estudiants, que s’organitzen en grups de treball, són les següents:
— Presencials: pràctiques de laboratori, simulacions amb ordinador, pràctiques de camp i sessions expositives.
— Dirigides: les que suggereixin els professors responsables de les pràctiques (redacció d’informes, resolució de problemes, presentacions orals, etc.)
— Autònomes: estudi i preparació de les activitats que s’hagin de dur a terme.

Tot el material docent de l’assignatura està disponible al Campus Virtual UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, que, a part de ser l’eina bàsica d’intercanvi d’informació, és també l’eina de comunicació fora de l’aula o laboratori.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta assignatura únicament es pot superar mitjançant avaluació continuada, ja que és una assignatura pràctica.

L’assistència a totes les sessions presencials completes és condició necessària per superar l’assignatura.

La qualificació final s’obté a partir de la notes obtingudes a cadascun dels blocs, mitjançant l’expressió següent:

Qualificació final =  ⅓ nota del bloc 1 + ⅓ nota del bloc 2 + ⅓ nota del bloc 3

Dins la puntuació de cada bloc, es pren en consideració: els informes de pràctiques, les exposicions orals i l’actitud i implicació de l’estudiant.

Totes les qualificacions es donen sobre 100 punts. L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cadascun dels apartats supera la nota de 40 i la qualificació global supera la nota de 50.

 

Reavaluació (per a l’avaluació continuada)

Atès que es tracta d’una assignatura singular, no pot ser reavaluada.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura únicament es pot superar mitjançant avaluació continuada, ja que és una assignatura pràctica.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

   MORENO, J. Compostaje. Madrid : Mundi Prensa, 2008

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1898353?lang=cat  Enllaç

   COULSON, J. M. (JOHN METCALFE) ; RICHARDSON, J. F.
 
   (JOHN FRANCIS). Ingeniería química. Barcelona :

   Reverté, DL 1979-1981. Vol. 1

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1233878?lang=cat  Enllaç

   HAUG, ROGER TIM. The practical handbook of

   compost engineering.
Boca Ratón : Lewis, cop. 1993

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1260658?lang=cat  Enllaç

   LIN, SHUNDAR. Water and wastewater calculations

   manual
. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 2007

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2041180?lang=cat  Enllaç

   QASIM, SYED R. Wastewater treatment plants :

    planning, design and operation.
2nd ed. Boca

    Raton, Fla. : CRC Press, cop. 1999

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2041224?lang=cat  Enllaç

   SOLIVA TORRENTÓ, MONTSERRAT, 1943-. Compostatge

   i gestió de residus orgànics
. Barcelona: Diputació de Barcelona.

    Àrea de Medi Ambient, 2001

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1527856?lang=cat  Enllaç

   Wastewater engineering : treatment and reuse.

   4th ed. Boston (Mass.) : McGraw-Hill Higher

   Education,  cop. 2003

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1702740?lang=cat  Enllaç

American Public Health Association (1960). Standard methods for the examination of water and wastewater. American Water Works Association, Water Environment Federation. Washington, DC, 11th ed.  Enllaç

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


BLOC 1. Pràctiques de laboratori de tractament d’aigües. Les pràctiques no s’havien iniciat encara abans del confinament. Per això, al no poder acudir presencialment als laboratoris de la facultat, les pràctiques presencial es suspenen totalment i es passarà a fer treballs d’un caire més teòric però aplicats al tractament d’aigües.

BLOC 2. Valorització de residus orgànics mitjançant compostatge. La part experimental presencial s’ha reduït en el temps, però les dades recollides abans del confinament són suficients per a fer el tractament de les dades previst i la defensa de la pràctica.

BLOC 3. Simulació de les principals unitats de tractament d’efluents gasosos.  Presencialment, només es va poder completar una sessió, dedicada a la simulació de dispersió de contaminants, que no es va veure afectada.  La part de simulació de tractament amb el software ASPEN no es podrà fer presencialment.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


BLOC 1. Pràctiques de laboratori de tractament d’aigües. Les sessions presencials s’han suspès perquè es necessita l’assistència dels alumnes als laboratoris. Per això, s’ha adjuntat material gràfic al campus virtual per facilitat l’aprenentatge des conceptes que no es poden impartir de manera presencial. Tot i això, els professors resten a la disposició dels alumnes per fer tutories o consultes de manera online a través del e-mail, campus virtual o de programes com BBCollaborate i Skype.

BLOC 2. Valorització de residus orgànics mitjançant compostatge. Les sessions presencials s’han reconduït a sessions on-line. Inicialment, es va utilitzar l’aplicació Discord i, després de Setmana Santa, BBCollaborate. Ambdues eines s’utilitzen per a la comunicació bidireccional sincrònica. La defensa de la pràctica per parts dels alumnes també es realitzarà mitjançant BBCollaborate.

BLOC 3. Simulació de les principals unitats de tractament d’efluents gasosos. Les sessions presencials s’han reconduït a sessions on-line.  El treball amb el software es farà de forma demostrativa, per part del professorat, de manera sincrònica i/o en format de gravació, a través del BBCollaborate.  Els exercicis previstos s’adequaran a la nova situació.  Es proporcionaran les dades de les simulacions en format excel per al treball i discussió per part dels alumnes.  La discussió de resultats el farà a través del BBCollaborate, de manera sincrònica.

 

Alteracions en l’avaluació


BLOC 1. Pràctiques de laboratori de tractament d’aigües. L’avaluació haurà de canviar. No es podrà avaluar el treball al laboratori com s’havia plantejat en un inici. Per això, els alumnes hauran d’entregar uns informes que suposaran tota la puntuació de l’apartat de pràctiques de laboratori de tractament d’aigües.

BLOC 2. Valorització de residus orgànics mitjançant compostatge. En el moment d’emplenar aquest document, no es preveu alterar l’avaluació. L’únic canvi a considerar és que la defensa presencial es reconverteix en defensa on-line sincrònica.

BLOC 3. Simulació de les principals unitats de tractament d’efluents gasosos.  En el moment d’emplenar aquest document, no es preveu alterar l’avaluació, ja que es basarà en la qualitat de la discussió de resultats presentats als informes de pràctiques.