Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes en Enginyeria Ambiental

Codi de l'assignatura: 568166

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Pilar Marco Buj

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:
 

Cuina lingüística per a químics
www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

2

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

100

 

 

Recomanacions

 

Per a un bon aprofitament de l’estada, l’alumnat ha de:

— Tenir autoestima i tolerància a la frustració.
— Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat d’autocrítica constructiva.
— Ser capaç d’aprendre per compte propi.
— Tenir disposició a acceptar la cultura d’empresa.
— Ser capaç de comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit.
— Ser capaç de treballar en equip.
— Mostrar fluïdesa en l’ús de l’idioma propi de l’empresa, i com a mínim de l’anglès.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

Competències generals

— Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.

— Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

— Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

— Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 


 

Competències específiques

— Capacitat per conèixer les millors tecnologies disponibles reconegudes com a tals per les administracions, compatibles amb el medi ambient.

— Capacitat per conèixer i aplicar les metodologies d’avaluació ambiental.

— Capacitat per conèixer i aplicar les metodologies de gestió ambiental.

— Capacitat per conèixer i valorar les implicacions legals de les accions sobre el medi ambient.

— Capacitat per conèixer i aplicar els coneixements dels principis de desenvolupament sostenible.

— Capacitat per caracteritzar i avaluar la incidència sobre el medi dels diferents tipus de contaminants.

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

— Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, ateses les característiques dels residus, els sòls i els efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per interpretar les dades més significatives que permetin planificar i executar sistemes de gestió de residus.

— Capacitat per redactar, presentar i desenvolupar projectes, tècnics o de recerca, en l’àmbit de l’enginyeria ambiental.

— Capacitat per dur a terme projectes d’R+D+I, que incloguin el disseny i l’execució d’experiments, anàlisis de resultats i extracció de conclusions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de les Pràctiques Externes en Enginyeria Ambiental és que l’estudiant prengui contacte amb el món industrial o el món de l’R+D+I, fent una estada en una empresa, entitat, laboratori de recerca o institució pública o privada relacionada amb l’àrea del medi ambient.

Pròpiament, l’estada no té com a objectiu assolir nous coneixements. No obstant això, la visió crítica de l’aprenentatge assolit a la universitat és molt profitosa per a la consecució de les activitats previstes a les pràctiques externes i per a la formació de l’alumnat. Alhora, l’estudiant té l’oportunitat de polir la visió global prèvia que té sobre l’enginyeria del medi ambient.

 

Referits a habilitats, destreses

— Tenir capacitat d’anàlisi i de síntesi, d’adaptar-se a una situació nova en un context multidisciplinari i transversal respecte als coneixements previs.
— Saber comunicar-se oralment i/o per escrit en les diferents situacions comunicatives que es poden presentar: informar el tutor de l’entitat amb qui col·labora (superior), transmetre ordres (a iguals) i altres situacions.
— Saber desenvolupar les tasques encomanades ajustant-se al temps fixat.

 

Referits a actituds, valors i normes

En relació amb les actituds, valors i normes, l’estada en una empresa ha de permetre millorar:
—  L’esperit crític constructiu en adaptar-se a una situació nova.
—  El comportament ètic segons les normes i els codis de conducta acceptats en el món industrial.
—  Acceptar ordres en sentit vertical en el si de l’entitat, laboratori de recerca o institució pública o privada relacionada amb l’àrea del medi ambient.
—  L’autoestima i l’autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les pràctiques externes en Enginyeria Ambiental es poden dur a terme en una empresa, entitat, institució pública o privada relacionades amb l’àrea del medi ambient (modalitat A) o bé en un laboratori de recerca o centre tecnològic de la Universitat de Barcelona relacionats amb l’àrea del medi ambient (modalitat B).

Fer les pràctiques externes en la modalitat A requereix la subscripció prèvia d’un conveni de cooperació educativa com a marc regulador de les relacions entre l’alumnat, l’empresa o institució i el centre de la UB. El projecte formatiu, annex al conveni de cooperació educativa, ha de regular la cooperació entre les dues parts per a la formació pràctica dels estudiants, amb un mínim de 150 h presencials. L’empresa, entitat, laboratori de recerca o institució pública o privada designa un tutor (tutor extern) que guia, informa i assessora l’estudiant durant el període d’execució de la seva estada formativa.

D’altra banda, dur a terme les pràctiques externes en la modalitat B requereix presentar un projecte formatiu de pràctiques acadèmiques, amb un mínim de 150 h presencials, que inclogui les dades bàsiques del grup de recerca o centre tecnològic de la Universitat de Barcelona, la descripció de les tasques a desenvolupar, la designació del tutor dins la línia de recerca (tutor intern) i la càrrega horària total i horari aproximat de l’estudiant.

Per a les dues modalitats, la Facultat de Química designa un tutor acadèmic de la mateixa universitat que vetlla perquè es compleixin els objectius educatius fixats prèviament en el projecte formatiu. Les activitats que ha de dur a terme l’alumnat són les següents:

— Presencials: l’estada a l’empresa i complir el pla de treball previst pel tutor extern (modalitat A) o intern (modalitat B).

— Dirigides (individuals): les que suggereixin els tutors (per exemple, la redacció dels informes de seguiment).

— Autònomes (individuals): estudi i preparació de les activitats que s’hagin de dur a terme.

Durant el període de les pràctiques externes en Enginyeria Ambiental, el material docent comú a tots els estudiants de l’assignatura està disponible al Campus Virtual de la UB, l’entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per avaluar l’estada és obligatori que l’alumnat l’hagi dut a terme sota la cobertura legal d’un conveni universitat-empresa (modalitat A) o que disposi d’un projecte formatiu de pràctiques amb un laboratori de recerca o centre tecnològic de la Universitat de Barcelona relacionat amb l’àrea del medi ambient (modalitat B). A més l’estudiant té l’obligació d’entregar al tutor acadèmic l’enquesta de valoració de les pràctiques externes per poder-se avaluar.

Per poder avaluar l’estudiant, cal que la durada de l’estada hagi estat, com a mínim, de 150 h.

L’avaluació de l’assignatura la fa el tutor acadèmic tenint en compte dos aspectes:

1. La memòria final de pràctiques que l’estudiant elabora i lliura al tutor acadèmic. Aquesta memòria ha de tenir una extensió màxima de vint pàgines i ha d’incloure els continguts següents:

— Fitxa de dades que reculli les dades de l’estudiant, de l’empresa o grup de recerca, i dels tutors.
— Breu descripció de l’empresa o grup de recerca.
— Objectius.
— Descripció de les tasques desenvolupades per a cada objectiu (expliciteu el grau de decisió en l’elecció de les tasques a desenvolupar).
— Resum de resultats i conclusions.
— Adequació de les tasques desenvolupades per a la consecució dels objectius.
— Valoració de l’aprenentatge i de la seva relació amb les matèries impartides en el màster.
— Valoració global de les pràctiques i suggeriments de millora.

2. Informe del tutor de l’empresa en què es valoren els aspectes següents de les pràctiques fetes:
— Capacitat tècnica.
— Capacitat d’aprenentatge.
— Habilitats de comunicació oral i escrita.
— Sentit de la responsabilitat, implicació i motivació.
— Facilitat d’adaptació, relació amb l’entorn, capacitat de treball en equip.
— Iniciativa.
— Receptivitat a les crítiques.
— Puntualitat.

En la qualificació final es té en compte la memòria final de pràctiques i l’informe del tutor d’empresa, d’acord amb la distribució quantitativa següent:

Qualificació final = memòria final de pràctiques (40 %) + informe del tutor d’empresa (60 %)

 

Reavaluació

D’acord amb els objectius i la naturalesa de les pràctiques externes no es preveu que hi hagi procés de reavaluació.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa de les pràctiques externes no es preveu que hi hagi avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

Gestió de Pràctiques Externes

(Realitzat pel Comitè de la Qualitat de la Facultat de Química i Aprovat pel degà de la Facultat el 13 d’octubre de 2011).

Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la

Universitat de Barcelona (Aprovada per CACG de 27 d’abril de 2012 i

Consell de Govern de 8 de maig de 2012).

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES[1] 

Ensenyament: Màster en Enginyeria Ambiental

Nom de l’assignatura: Pràctiques externes en Enginyeria Ambiental

Grup: 1920PEEA-7240

Professor: Pilar Marco Buj

 

Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


 

Els objectius i continguts no es veuen afectats significativament.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


 

La metodologia i les activitats formatives han canviat tal com es descriu:
  • Les pràctiques externes presencials han canviat a no presencials o teletreball.
  • Les activitats s’han adaptat en cada cas a la nova situació, per tant cada estudiant tindrà unes activitats específiques.


 

Alteracions en l’avaluació


 

L’avaluació s’ha adaptat a la nova situació seguint les directrius del Rector de la Universitat de Barcelona relativa a les pràctiques externes:

 
  • Es podran avaluar les PE en les que s’han completat el 50% de les hores de conveni. El % restant es farà a partir d’una activitat acadèmica supervisada pel tutor intern o per l’acreditació d’experiència professional en de l’àmbit del màster.
  • És necessari per l’avaluació presentar un certificat de l’empresa o entitat acreditant que s’ha complet amb èxit el 50% de les hores de conveni indicant el període. L’altra 50% de les hores es justificaran amb un document o certificat del tutor intern on acrediti l’activitat no formativa. En el cas d’acreditar experiència professional, una còpia del contracte serà suficient.
  • En el cas de pràctiques que es realitzin en els laboratoris de la Facultat, aquestes s’han de reorientar a activitats no presencials i/o teletreball. La forma d’avaluar-les serà la que es descriu al pla docent de l’assignatura.
  • En el cas d’haver complert en la seva totalitat el conveni o, en el cas que s’hagin adequat les pràctiques a teletreball, el procediment d’avaluació és el habitual, descrit en el pla docent de l’assignatura.

 


[1] Cal publicar aquesta fitxa al Campus Virtual de l’assignatura i enviar-ne còpia al director de departament i cap d’ensenyament corresponent.