Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Modelització de Processos Biològics

Codi de l'assignatura: 568170

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Joan Mata Alvarez

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químicswww.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de químicawww.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria químicawww.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml

 

 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

4

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

26

Treball tutelat/dirigit

15

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat comunicativa (capacitat per comprendre i expressar-se correctament de manera oral i escrita, dominant el llenguatge especialitzat).

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat per treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids residuals

— Capacitat d’interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament d’aigües residuals.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, un cop conegudes les característiques d’unes aigües residuals.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els models més importants de simulació per a una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR).

— Tenir una idea clara de com afecten els principals paràmetres d’operació sobre el funcionament de reactors biològics aeròbics, anòxics i anaeròbics.

 

Com a objectius referits a habilitats i destreses:

— Saber estimar els principals paràmetres dels models de simulació.

— Saber aplicar els models de simulació de les EDAR per al disseny i diagnòstic de les plantes de tractament.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la modelització i a la simulació

*  Descripció de les finalitats de la modelització. Aspectes històrics. Tipus de models i simuladors

2. Models ASM1, ASM2 i ASM3

*  Descripció bàsica dels models ASM1, ASM2 i ASM3. El model ASM1 es desenvolupa detalladament i es fan exercicis sobre la seva aplicació

3. Caracterització de l’aigua residual. Protocols utilitzats

*  Descripció i interpretació dels protocols utilitzats per a la caracterització de les aigües residuals. Aquesta etapa és bàsica per poder efectuar les simulacions

4. Mètodes de determinació de paràmetres

*  Descripció dels mètodes utilitzats per a la determinació de paràmetres cinètics i de rendiment del model. Aquesta etapa és bàsica per poder efectuar les simulacions

5. Aplicació del BioWin

*  Introducció amb exercicis per ordinador d’un dels simuladors més utilitzats per a la modelització de plantes de tractament d’aigües residuals

6. La simulació de la digestió anaeròbica

*  Introducció del principal model per a la modelització de la digestió anaeròbica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les classes presencials es desenvolupen de dues formes diferenciades: una de classe magistral i l’altra de pràctiques en ordinador. A la classe magistral s’expliquen els conceptes necessaris de l’assignatura i a la sessió d’informàtica s’han d’aplicar els coneixements adquirits en casos pràctics desenvolupats en fulls de càlcul o programes de simulació (bàsicament BioWin).

— Al llarg del curs, s’han de dur a terme activitats autònomes de curta durada de forma individual o en grup.

— També es fan una sèrie de proves curtes, que poden incloure una part de tipus test i/o una part de resolució de problemes.

— Per accedir a l’avaluació continuada, l’assistència a un mínim del 80 % de les classes presencials és obligatòria. Per tant, a l’inici i al final de cada sessió, cal signar un full d’assistència.

— Durant el curs, l’eina bàsica de consulta i comunicació (avisos, fòrums, etc.) és l’espai de l’assignatura al Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (Moodle). En aquest espai es té accés al material docent del curs. El Campus Virtual és també l’eina de comunicació fora de l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta assignatura es pot superar mitjançant una avaluació continuada (recomanat) o una avaluació única. Per poder ser avaluat és necessària l’assistència a un mínim del 80 % de les classes presencials.

Les activitats que configuren el sistema d’avaluació continuada són set proves curtes de síntesi i dos exercicis dirigits i un d’autònom, tots fets uniformement al llarg del curs. La ponderació de cada activitat és la següent: proves curtes de síntesi, 65 % (un total de set) i exercicis dirigits/autònoms, 35 % (un total de tres).

Totes les qualificacions es donen sobre 100 punts. L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cadascun dels apartats (proves de síntesi i exercicis) superi la nota de 40 i la qualificació global superi la nota de 50.

 

Criteris de reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet les proves curtes de síntesi i haver participat en els exercicis de continuada, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació (continuada).

La reavaluació es fa un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol.

 

Avaluació única

En cas de voler accedir a l’avaluació única, s’ha d’emplenar un full de sol·licitud durant la primera setmana de curs. L’imprès es troba a tal efecte al web de la Facultat de Química. Per poder optar a l’avaluació única és necessària l’assistència a un mínim del 80 % de les classes presencials.

 

Criteris de reavaluació

Per acord de la Comissió de Coordinació, només es poden presentar a la reavaluació els estudiants que no hagin superat l’assignatura.  Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver fet la prova de síntesi, tot i que no es requereix haver obtingut una nota mínima en l’avaluació (única).

L’avaluació única es fa a finals de semestre i la reavaluació un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 


Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


L’afectació a aquesta assignatura ha estat mínima, donat que només quedaven dues sessions presencials (es tracta d’una assignatura optativa de 3 crèdits, mig semestre)

Com a substitució s’ha fet classe en Power Point que ha estat enviada als estudiants.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


Com activitat formativa  alternativa s’ha enviat als estudiants una presentació power point amb àudio amb el contingut teòric de les dues últimes sessions que restaven.

 

Alteracions en l’avaluació


Es disposava prèviament de 6 tests efectuats a classe i s’ha afegit un darrer per conformar un total de 7 (tots els previstos). 

A més també es disposava dels exercissis realitzats  en les sessions pràctiques amb ordinador.  Un total de  8 exercicis pràctics (dies 9 previstos).  Donat que es impossible utilitzar el programa de simulació fora de l’Aula per les limitacions de la llicència acadèmica, no ha estat possible fer el darrer que quedava, però, 8 de 9 son suficients per avaluar, tenint en compte que també es disposava dels tests efectuats a classe.