Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Valorització Energètica

Codi de l'assignatura: 568172

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Del Mar Mico Reche

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
www.ub.edu/ubterm/obres/quimica-vocabulari.xml

Vocabulari d’enginyeria química
www.ub.edu/ubterm/obres/enginyeria-quimica-vocabulari.xml
 

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

19

 

-  Pràctiques d'ordinadors

Presencial

 

6

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

Competències generals

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visió global i d’aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d’adaptar-se a noves situacions).

— Capacitat per formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.

— Adaptabilitat, iniciativa, autoaprenentatge, autonomia, tolerància a la frustració i intel·ligència emocional.

— Capacitat per localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar, enunciar, analitzar i resoldre els problemes més comuns relacionats amb els efluents líquids i gasosos, els residus i els sòls contaminats.

— Capacitat per interpretar i correlacionar l’evolució de diferents variables d’operació d’un procés de tractament de residus i d’efluents líquids o gasosos.

— Capacitat per proposar i seleccionar les tecnologies més convenients, ateses les característiques dels residus, els sòls i els efluents aquosos i gasosos.

— Capacitat per dissenyar i fer funcionar de forma òptima instal·lacions i serveis de plantes de tractament de residus i d’efluents aquosos i gasosos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el potencial energètic dels residus a valoritzar energèticament.
— Conèixer la formació de contaminants procedents de la combustió.
— Comprendre el mecanisme de destrucció d’un compost orgànic.
— Dur a terme balanços de matèria i energia en una incineradora.
— Analitzar els factors que influeixen en el procés d’oxidació anaeròbica i de combustió de residus.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la valorització energètica de residus

2. Processos a elevada temperatura

2.1. Oxidació tèrmica

2.2. Incineració

2.3. Gasificació

2.4. Piròlisi

3. Processos a baixa temperatura

3.1. Digestió anaeròbia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia general d’aprenentatge es basa en l’activitat presencial, l’activitat dirigida i l’activitat autònoma.

L’activitat presencial es desenvolupa mitjançant classes magistrals i seminaris, on es resolen problemes i exercicis que reforcen les classes magistrals. A més, l’assignatura preveu una visita presencial a una instal·lació de valorització energètica.

L’activitat dirigida consta de la resolució i entrega de problemes proposats (per exemple, sobre balanços de matèria i energia d’una planta incineradora).

L’activitat autònoma consisteix en l’estudi dels continguts teòrics desenvolupats a les classes magistrals. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació dels coneixements és sumativa i formativa a partir de les activitats d’aprenentatge dutes a terme. Per ser avaluat, l’estudiant ha de tenir una assistència mínima del 80 % i haver assistit a la visita de la instal·lació de valorització energètica.

La distribució quantitativa dels diferents conceptes en la qualificació global és la següent:
— Prova de síntesi del primer tema (30 %), que cal fer un cop desenvolupada la meitat del temari.
— Exercicis entregats (40 %), per fer al llarg del curs.
— Prova de síntesi del segon tema (30 %), al final del curs.

L’assignatura es considera superada quan la qualificació de cadascun dels apartats superi el 30 % del percentatge individual i la qualificació final superi la nota de 50 %.

En cas que la qualificació final sigui inferior al 50 %, l’estudiant té dret a fer una reavaluació si s’ha presentat a les proves de síntesi i ha entregat els exercicis proposats. La reavaluació té lloc un cop finalitzat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol.

La prova de síntesi del segon tema i la reavaluació tenen lloc en la data d’examen fixada en el calendari d’exàmens aprovat per la Comissió de Coordinació del Màster.

 

Avaluació única

Si l’alumne vol optar per l’avaluació única, ho ha de manifestar per escrit durant la primera setmana de curs mitjançant l’imprès que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat de Química. Per poder ser avaluat l’estudiant ha de complir l’assistència mínima d’un 80 %. L’assistència a la sortida de camp és obligatòria. L’avaluació única consisteix en la resolució d’un qüestionari multiresposta i d’un problema, i es fa un cop finalitzat el segon semestre en la data d’examen fixada en el calendari d’exàmens aprovat per la Comissió de Coordinació del Màster. La qualificació final de l’avaluació única és directament la nota de l’examen final. Si la qualificació final és inferior al 50 %, l’estudiant pot fer una reavaluació, que té lloc quan s’ha acabat el segon semestre, durant la primera setmana de juliol.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT DAVANT LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

Ensenyament: Máster de Ingeniería Ambiental      

Nom de l’assignatura: Valorización Energética

Grup: 1

Professor: Mª del Mar Micó Reche

 

Afectació prevista en els continguts de l’assignatura


 

Se sustituye el aprendizaje presencial por el aprendizaje en remoto con clases magistrales y de problemas a través de la plataforma BB Collaborate. Esto implica además la suspensión de la visita a un centro de valorización energética. Se mantiene sin embargo la actividad dirigida y autónoma.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades


 

Se harán sesiones en directo a través de la plataforma BB Collaborate y se utilizarán herramientas del campus virtual para gestionar tareas como debates o cuestionarios.

 

 

Alteracions en l’avaluació


 

Se elimina la aportación a la nota que suponía un cuestionario relacionado con la visita a la planta de valorización energética. La evaluación queda como sigue:

 

30% Prueba de síntesis 1

30% Prueba de síntesis 2

40% Tareas y actividades en el campus virtual