Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sistemes de Gestió Empresarial

Codi de l'assignatura: 568294

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Merce Bernardo Vilamitjana

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

22.5

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

Es recomana tenir un coneixement funcional de l’anglès, incloent-hi un nivell de comprensió oral i lectora suficient.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals

— Habilitat per parlar bé en públic.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar temes de recerca rellevants per a la comunitat acadèmica en els àmbits relacionats amb les diverses matèries d’empresa, en aspectes d’organització, direcció i comptabilitat, tant des de la visió funcional com des de la visió de processos organitzatius i de gestió.

— Capacitat per comprendre les noves teories rellevants, els paradigmes essencials i les tendències que emergeixen actualment en els mitjans de difusió de la recerca en empresa, en l’àmbit de la gestió d’empreses, per afrontar problemes concrets relacionats amb aquest camp d’estudi.

— Capacitat per buscar i seleccionar dades rellevants, tant qualitatives com quantitatives, analitzar-les i interpretar-les, i transformar-les en informació útil per estudiar els problemes empresarials.

— Capacitat per dominar les etapes del disseny d’activitats de recerca en el camp empresarial: com triar un tema nou i d’interès, com plantejar un problema concret dins del tema i com emmarcar el problema dins d’un enfocament teòric.

— Capacitat per dominar les etapes de resolució d’activitats de recerca de qualitat en el camp empresarial: com seleccionar l’enfocament metodològic apropiat per afrontar el problema, i com enfocar les contribucions potencials de resolució del problema al coneixement i debat existents.

— Capacitat per aplicar les metodologies qualitatives més adequades per dur a terme una recerca de qualitat en relació amb el funcionament de les organitzacions, com també per implementar amb rigor aquestes tècniques.

— Capacitat per aplicar les metodologies quantitatives necessàries per resoldre problemes de recerca relatius al funcionament de les organitzacions, com també per utilitzar amb rigor aquestes tècniques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu principal de l’assignatura és estudiar la importància d’administrar empreses d’acord amb diferents sistemes de gestió com ara els de qualitat, entorn, responsabilitat social, etc., des d’una perspectiva multidimensional perquè siguin més eficients i transversals.
 
Durant les sessions, es facilita a l’alumnat el suport i les eines necessaris per desenvolupar les seves capacitats de recerca en aquest àmbit multidisciplinari.
 
A més, s’espera que els estudiants exerceixin un punt de vista crític en les qüestions relatives a aquest camp d’estudi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció als sistemes de gestió

1.1. Definició
1.2. Sistemes de gestió més comuns arreu

2. Els sistemes de gestió com a pràctica de gestió

2.1. Implementació i formalització
2.2. Difusió dels sistemes de gestió
2.3. Impacte dins i fora de les empreses

3. Gestió futura dels sistemes de gestió

3.1. Integració dels sistemes de gestió
3.2. El client com a objectiu

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les sessions presencials segueixen una metodologia que combina l’exposició de conceptes teòrics a càrrec del professorat, la participació activa de l’alumnat i altres activitats. Un dels objectius de l’assignatura és crear un fòrum per debatre temes de l’àmbit d’estudi.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és el sistema d’avaluació recomanat i és el sistema d’avaluació per defecte. En cas que es vulgui seguir l’avaluació única, cal comunicar aquesta decisió al professorat per correu electrònic abans de la presentació oral del resum.

L’avaluació continuada està pensada per a l’alumnat que pot assistir a classe amb regularitat. Consta de les activitats següents:

— Assistència a classe, participació en els debats i resolució d’exercicis Aquesta activitat té un pes del 20 % sobre la nota final.

— Anàlisi i presentació d’un paper. Un cop decidits els objectius de recerca, cal analitzar i presentar de manera individual un paper relacionat amb el tema escollit. A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta activitat, que té un pes del 20 % sobre la nota final.

— Proposta de recerca. Cal elaborar i exposar públicament, també de manera individual, una proposta de recerca relacionada amb els temes tractats a classe A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta activitat, que té un pes del 60 % sobre la nota final: 50 % la proposta escrita + 10 % l’exposició.

Per poder aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior als 5 punts sobre 10.

 

Reavaluació

L’estudiant que obtingui una nota final inferior als 5 punts sobre 10, ha de lliurar una nova versió de la proposta de recerca. A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta activitat.

 

Avaluació única

Aquest és el sistema d’avaluació pensat per a l’alumnat que no pot assistir a classe amb regularitat. En cas que es vulgui seguir l’avaluació única, cal comunicar aquesta decisió al professorat per correu electrònic abans de la presentació oral del resum.

L’avaluació única consisteix a lliurar una proposta de recerca sobre un dels temes tractats en les classes de teoria. A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta activitat, que té un pes del 100 % sobre la nota final.

Per poder aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final igual o superior als 5 punts sobre 10.

 

Reavaluació

L’estudiant que obtingui una nota final inferior als 5 punts sobre 10, ha de lliurar una versió revisada de la proposta de recerca. A l’inici del curs es donen instruccions més detallades sobre aquesta activitat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Camison, C., Cruz, S., Gonzalez, T. (2007), Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas, Pearson Educacion, Madrid, Spain

Ed. en línia  Enllaç
Ed. en paper  Enllaç

Casadesus, M., Heras, I., Merino, J. (2005), Calidad práctica: una guía para no perderse en el mundo de la calidad, Prentice-Hall Financial Times, Madrid, Spain

Catàleg UB  Enllaç

Claver, E., Molina, J., Tari, J. (2011), Gestión de la calidad y gestión medioambiental: fundamentos, herramientas, normas ISO y relaciones, 3a ed., Piramide, Madrid, Spain

Catàleg UB  Enllaç
Catàleg UB (2a ed., 2005)  Enllaç

Karapetrovic, S., Casadesus, M., Heras, I. (2006), Dynamics and integration of standardized management systems. An empirical study, Documenta Universitaria. GITASP 1, Girona, Spain

Catàleg UB  Enllaç

Pyzdek, T., Keller, P. (2013), The Handbook for Quality Management: A Complete Guide to Operational Excellence, 2nd ed., Mcgraw Hill Book Co

Catàleg UB  Enllaç

Pàgina web

EFQM (2009), EFQM Model 2010, [Pagina web de European Foundation Quality Model,], [Online]. Disponible: http://www.efqm.org, [2009, Octubre, 10]

Pàgina web  Enllaç

Text electrònic

Jonker, J., Witte, M. (2006), Management models for corporate social responsibility, Springer, Berlin.

Recurs electrònic  Enllaç