Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació en l'Empresa i Competitivitat

Codi de l'assignatura: 568303

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Claudio Cruz Cazares

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

22.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

22.5

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

L’assignatura s’imparteix en anglès. L’alumnat que s’hi matriculi ha de tenir un bon nivell d’aquesta llengua (tant habilitats de comprensió escrita com d’expressió escrita).


Altres recomanacions

S’espera que l’alumnat mostri una molt bona predisposició a treballar i que llegeixi i analitzi els articles acadèmics.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

— Habilitat per establir les preguntes de recerca o les hipòtesis originals basades en un marc teòric rellevant que després es pugui valorar o contrastar empíricament.

 

— Capacitat per identificar temes de recerca rellevants per a la comunitat acadèmica en els àmbits relacionats amb les diverses matèries d’empresa, en aspectes d’organització, direcció i comptabilitat, tant des de la visió funcional com des de la visió de processos organitzatius i de gestió.

 

— Capacitat per comprendre les noves teories rellevants, els paradigmes essencials i les tendències que emergeixen actualment en els mitjans de difusió de la recerca en empresa, en l’àmbit de la gestió d’empreses, per afrontar problemes concrets relacionats amb aquest camp d’estudi.

 

— Capacitat per buscar i seleccionar dades rellevants, tant qualitatives com quantitatives, analitzar-les i interpretar-les, i transformar-les en informació útil per estudiar els problemes empresarials.

 

— Capacitat per dominar les etapes del disseny d’activitats de recerca en el camp empresarial: com triar un tema nou i d’interès, com plantejar un problema concret dins del tema i com emmarcar el problema dins d’un enfocament teòric.

 

— Capacitat per dominar les etapes del disseny d’activitats de recerca en el camp empresarial: com triar un tema nou i d’interès, com plantejar un problema concret dins del tema i com emmarcar el problema dins d’un enfocament teòric.

 

— Capacitat per aplicar les metodologies qualitatives més adequades per dur a terme una recerca de qualitat en relació amb el funcionament de les organitzacions, com també per implementar amb rigor aquestes tècniques.

 

— Capacitat per aplicar les metodologies quantitatives necessàries per resoldre problemes de recerca relatius al funcionament de les organitzacions, com també per utilitzar amb rigor aquestes tècniques.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer el paper clau de les activitats d’innovació en el creixement econòmic i en l’obtenció d’un avantatge competitiu en l’àmbit empresarial, i conèixer les alternatives que les empreses tenen a l’abast per desenvolupar estratègies innovadores.

 

— Conèixer les referències bibliogràfiques necessàries per fer recerca en innovació.

 

— Identificar temes de recerca rellevants per a la comunitat acadèmica de l’àmbit de la innovació, i entendre les teories importants i les tendències emergents en innovació a fi d’abordar problemes específics d’aquest camp d’estudi.

 

— Aprendre els plantejaments i metodologies necessaris per dur a terme recerca d’alta qualitat en innovació. i els mitjans per difondre’n els resultats.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar les característiques i peculiaritats d’aquest àmbit de recerca en relació amb altres camps de coneixement.

 

— Millorar les habilitats de recerca interdisciplinària.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

*  
• Conceptes bàsics i generals de l’àmbit de la innovació

• Tipus d’innovació

• Mesurament de la innovació

• Sistemes d’innovació

2. Innovació i rendiment de l’empresa

*  
• Relació entre tecnologia i rendiment

• Grau de novetat en innovació i de rendiment empresarial

3. Gestió de la innovació

*  
• Innovació i protecció de la propietat intel·lectual

• Direcció i gestió dels recursos humans i innovació

• Casos pràctics d’innovació oberta

4. Anàlisi de bases de dades sobre innovació

*  
• Base de dades Panel d’Innovació Tecnològica (PITEC)

• Enquesta Comunitària sobre Innovació (CIS) (anàlisi de dades amb l’Stata)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té una part pràctica i una altra de teòrica. En la teòrica, el professorat presenta diversos temes. En la pràctica, s’analitzen articles de recerca a fi de distingir les diverses línies de recerca i les variables clau que envolten l’anàlisi del procés d’innovació, es fan presentacions breus dels articles a què es fa referència la bibliografia del pla docent i es fan debats programats sobre temes d’innovació (patents vs. innovació oberta).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Hi ha la possibilitat de seguir l’avaluació continuada o d’acollir-se a l’avaluació única.

Avaluació continuada

— Projecte final (treball escrit): 60 %.
— Participació a classe (debats i lectures): 10 %.
— Anàlisis d’articles: 30 %.

 

Avaluació única

— Projecte final (treball escrit): 100 %.


Reavaluació

— Projecte final (treball escrit): 100 %.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Ahmed, P.K.; Shepherd, C.D. (2010) Innovation management, UK Mc Graw Hill.

Catàleg UB  Enllaç

Fagerberg, J,; Mowery, D. and Nelson, R.   (2005) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press.

Catàleg UB  Enllaç

Schilling, M. (2020). Strategic Management of Technological Innovation. 6th Edition. McGraw Hill-Education. New York.

Catàleg UB  Enllaç

Tidd, J. ; Bessant J. (2013) Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons. 5th Edition.

Catàleg UB  Enllaç

Article

Nieto, M. (2004) "Basic propositions for the study of the technological innovation process in the firm” European Journal of Innovation management  pp 314-324.

Catàleg UB  Enllaç

Birkinshaw, Julian; Hamel,  Gary; Mol, M. (2008) Management Innovation. Academy of Management review 33. Vol. 7 Num.4 pp 825-845.

Catàleg UB  Enllaç