Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estructura i Formació Estel·lar

Codi de l'assignatura: 568425

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Rosario Isabel Lopez Hermoso

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

44

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

11

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

70

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per redactar documents científics i tècnics.

— Capacitat per comunicar-se, fer presentacions i redactar articles científics, en el camp del màster.

— Capacitat per contrastar les prediccions dels models teòrics amb les dades experimentals i observacionals.

— Capacitat per analitzar de forma crítica els resultats de càlculs, experiments o observacions, calculant-ne els possibles errors.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir conceptes bàsics sobre la física del medi interstel·lar, amb especial èmfasi en els processos relacionats amb la formació estel·lar en la nostra galàxia i amb l’evolució preseqüència principal dels objectes en els diferents rangs de massa (baixa, intermèdia i alta).

 

— Aprofundir en l’aplicació de la física bàsica sobre gravetat, equilibri hidrostàtic, transport de calor i reaccions nuclears per comprendre l’estructura i l’evolució dels estels, i adquirir una visió dels problemes d’interès actual en estels compactes, supernoves, i el medi interestel·lar i intergalàctic.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. La galàxia Via Làctia

1.2. El medi interestel·lar

2. Medi interestel·lar i regions de formació d’estrelles

2.1. Pols interestel·lar. Composició i propietats físiques. Extinció, envermelliment i polarització. Emissió tèrmica

2.2. Gas atòmic, ionitzat i molecular. Emissió de línies espectrals. Emissió free-free, línies de recombinació d’HII i paràmetres físics d’HII. Química del gas molecular i formació de molècules. Línies moleculars i paràmetres físics d’observacions de línies moleculars

2.3. Balanç energètic en núvols moleculars. Teorema del virial. Turbulència i camp magnètic. Nuclis magnètics

2.4. Núvols moleculars. Morfologia, filaments i nuclis densos. Punts de formació estel·lar, exemples de TMC, Orió

3. Objectes estel·lars joves

3.1. Distribució de l’energia espectral. Classificació i propietats observacionals dels objectes estel·lars joves

3.2. Evolució dels PMS. Trajectòries de Hayashi i Henyey. ZAMS

3.3. Estrelles T Tauri i Ae/Be. Models i observacions

3.4. Interacció dels objectes estel·lars joves amb el seu entorn. Jets, objectes de Herbig-Haro i fluxos moleculars bipolars

3.5. Processos d’acreció i ejecció supersònica en objectes estel·lars joves. Discos d’acreció. Observació i models

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes.

— Seminaris donats per especialistes externs convidats.

— Discussió d’articles publicats recentment.

— Discussió dels treballs presentats pels estudiants.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

— Petits exercicis o problemes sobre la matèria del curs, per resoldre a casa i entregar per escrit.

— Treball sobre un tema relacionat amb la matèria del curs, del qual s’ha de presentar una memòria per escrit, d’extensió limitada, i una exposició oral de 15 min.

Aquesta part de l’avaluació compta un 1/3 de la nota final.

— Examen final per escrit, consistent en preguntes sobre conceptes físics tractats en el curs, a les quals s’ha de donar una resposta curta.

L’examen final compta 2/3 de la nota final.

La reavaluació consisteix en un examen per escrit, similar al de l’avaluació, que compta el 100 % de la nota final.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en la presentació oral d’un treball, com per al cas de l’avaluació continuada, i una prova escrita amb preguntes sobre el temari del curs i algun problema a resoldre.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

Coordinadora: Rosario López

 

Afectació prevista en els continguts de l’assignatura

S’han mantingut els continguts previstos.

 

Metodologia i activitats formatives alternatives adoptades

S’ha facilitat (amb més detall i bibliografia addicional) via Campus Virtual el material corresponent a les sessions presencials suspeses.

En aquest material s’ha inclòs també el dels seminaris externs que havien d’haver impartit professors visitants, previstos per a abril-maig.

 

Alteracions en l’avaluació

L’avaluació final es farà a partir de l’avaluació continuada, a través de diversos treballs i presentacions que han anat elaborant els alumnes al llarg del semestre.