Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Astronomia Galàctica

Codi de l'assignatura: 568426

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Francesca Figueras Siñol

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

52

 

-  Pràctiques especials

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

80

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’adquirir els coneixements bàsics en el camp de l’astronomia galàctica.

— Capacitat per assolir un nivell suficient que permeti a l’estudiant poder engegar una tesi doctoral en aquesta línia.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir els coneixements bàsics sobre l’estructura, la cinemàtica i la dinàmica de la Via Làctia.

— Avançar en el coneixement dels processos de formació i evolució de les galàxies espirals.

— Familiaritzar-se amb les propietats físiques del medi interestel·lar i del component estel·lar que la componen.

— Entendre quins són els observables de què disposem. Conèixer la precisió en la qual es poden aconseguir avui dia.

— Adquirir coneixement sobre les tècniques estadístiques d’anàlisi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Les galàxies i el seu lloc a l’univers

1.2. Història de l’astronomia galàctica

1.3. Descripció global de la galàxia: els coneixements actuals

2. Mesures astronòmiques

2.1. El component estel·lar

2.2. La matèria interestel·lar

2.3. Catàlegs i grans surveys

2.4. L’extinció interestel·lar

3. Astronomia estadística

3.1. La distribució aparent de les estrelles

3.2. L’equació fonamental de l’estadística estel·lar

3.3. La funció de lluminositat estel·lar

3.4. La funció inicial de massa i el ritme de formació estel·lar

3.5. Models de galàxia per a la predicció dels recomptes estel·lars

4. Cinemàtica

4.1. Cinemàtica de les estrelles a l’entorn solar 

4.2. Cinemàtica a gran escala

4.3. Cinemàtica de galàxies externes 

5. Les equacions fonamentals de la dinàmica estel·lar

5.1. L’equació de Poisson 

5.2. L’equació de Boltzman sense col·lisions

6. Les òrbites de les estrelles en el potencial galàctic

6.1. Les integrals del moviment

6.2. Energia i moment angular: el diagrama de Lindblad

6.3. L’estructura orbital en potencials esfèrics, axisimètrics i no axisimètrics 

6.4. Força i moviment perpendicular al disc galàctic

7. Col·lisions i encontres de sistemes estel·lars

7.1. Fricció dinàmica i alguns exemples

7.2. Encontres en els discos estel·lars: escalfament del disc

7.3. Fusions i efectes de marea

8. Introducció a l’evolució química de la galàxia

8.1. Evidències observacionals

8.2. Densitat superficial del gas, ritme d’explosió de supernoves, enriquiment

8.3. Elements bàsics d’un model d’evolució química: taxa de naixement d’estrelles i ritme de caiguda del material

8.4. Alguns models simplificats

9. Formació i evolució de la galàxia

9.1. Propietats globals dels subsistemes galàctics a escala cosmològica: punt clau del proces de formació 

9.2. Models de formació de la galàxia 

9.3. Formació estel·lar a gran escala

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes de teoria.

— Presentacions de treballs per part dels alumnes a la resta de la classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Proposta de treballs (opcionals) als alumnes i presentació oral (15 minuts) davant del grup classe.

 

Avaluació única

L’avaluació consta d’una prova escrita per recollir informació sobre el progrés de l’aprenentatge de l’alumne.

 

Criteris de reavaluació

La reavaluació es fa al juny i consisteix en una prova escrita per recollir la millora en el progrés d’aprenentatge de l’alumne. En la nota final també es tenen en compte els treballs (opcionals) i les presentacions orals que hagi pogut fer l’estudiant durant el curs (20 % de la nota final).