Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Relativitat General Avançada

Codi de l'assignatura: 568435

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Roberto Alejandro Emparan Garcia De Salazar

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

44

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

6

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Instrumentals

— Capacitat d’anàlisi i síntesi.

— Coneixements d’anglès.

— Capacitat de resolució de problemes.

 

Personals

— Raonament crític.

— Creativitat.

 

Sistèmiques

— Capacitat d’aprendre de manera autònoma.

— Capacitat d’adaptar-se a noves situacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Familiaritzar-se amb els mètodes avançats de relativitat general, aplicats en particular a l’estudi dels forats negres i la cosmologia relativista, incloent-hi la teoria d’inflació i formació d’estructura en l’univers. Es discuteix en detall la teoria clàssica en els dos contextos i s’obté una introducció als aspectes quàntics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Base matemàtica

2. Formalisme general

2.1. Formulació lagrangiana

2.2. Estructura causal i diagrames conformes

3. Teoria clàssica dels forats negres

3.1. Anàlisi general i teoremes

3.2. Forats negres carregats i rotatoris

4. Camps quàntics en l’espaitemps corbat. Radiació de Hawking

5. Termodinàmica dels forats negres. Paradoxa de la informació

6. Nocions bàsiques de la teoria quàntica de la gravetat

7. Cosmologia relativista. Estructura causal dels universos FRW

8. Teoria de la pertorbació cosmològica

8.1. Formalisme

8.2. Funcions de transferència

8.3. Radiació còsmica de fons i espectre de potència de la densitat de matèria

9. La inflació com a origen de les pertorbacions primigènies. Prediccions i observacions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes presencials amb desenvolupaments teòrics detallats a la pissarra. Entrega setmanal de problemes que l’alumnat ha de resoldre individualment.    

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació basada en els problemes que es proposen setmanalment.

 

Avaluació única

Només quan l’avaluació continuada no sigui possible.

Reavaluació de l’assignatura al setembre: examen.

 

 

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

No hi ha modificacions en els continguts de l’assignatura.

Les classes s’imparteixen en línia per Skype Empresarial, a excepció del tema de cosmologia relativista en què, per raons tècniques, en lloc de classes en línia es pengen els apunts i les explicacions diàries corresponents del temari al Campus Virtual.

No hi ha modificacions en l’avaluació de l’assignatura, basada en l’avaluació continuada de lliuraments setmanals de problemes via Campus Virtual.