Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Fronteres de la Física Teòrica

Codi de l'assignatura: 568437

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: David Julian Mateos Sole

Departament: Departament de Física Quàntica i Astrofísica

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoria

Presencial

 

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autònom

45

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant, interpretant i avaluant amb esperit crític els resultats obtinguts.

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

— Capacitat per comunicar-se, realitzar presentacions i redactar articles científics, en el camp del màster en anglès.

— Capacitat per analitzar de manera crítica el rigor dels desenvolupaments teòrics.

— Capacitat per adquirir les metodologies necessàries per desenvolupar tasques de recerca en els àmbits del màster.

— Capacitat per comprendre i utilitzar les teories de la gravitació general i del model estàndard de la física de partícules i conèixer els seus fonaments experimentals (especialitat de Partícules i Gravitació).

— Capacitat per analitzar i interpretar un sistema físic segons les escales d’energia rellevants.

— Capacitat per identificar les magnituds observables rellevants en un sistema físic determinat.

— Capacitat per contrastar les prediccions dels models teòrics amb les dades experimentals i observacionals.

— Capacitat per analitzar de forma crítica els resultats de càlculs, experiments o observacions, calculant-ne els possibles errors.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les limitacions de la teoria de la pertorbació en la teoria quàntica de camps.

— Ser capaç d’extraure prediccions de les teories de la gran unificació i de les teories supersimètriques.

— Aprendre a descriure els sistemes fortament acoblats fent ús de la dualitat gauge/corda.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Grup de renormalització

2. Introducció a la supersimetria

3. Introducció a la dualitat gauge/corda

4. Introducció a les teories de gran unificació

5. Fenomenologia de les teories supersimètriques

6. Problemes oberts en cosmologia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions teòriques i sessions de resolució de problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es basa en una sèrie d’exercicis que cal fer al llarg del curs i/o en una entrevista en acabar cada bloc temàtic i/o en un examen escrit al final de cada secció.

Reavaluació. Es fa al setembre i té el mateix format que l’avaluació ordinària.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Peskin, Michael E. ; Schroeder, Daniel V. An Introduction to quantum field theory. Reading (Mass.) : Addison Wesley, 1998  Enllaç

https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1330066?lang=cat  Enllaç

Wess, Julius ; Bagger, Jonathan. Supersymmetry and supergravity. Princeton : Princeton University Press, 1992   Enllaç


https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1062777?lang=cat  Enllaç

Text electrònic

O.Aharony, S.S.Gubser, J.M.Maldacena, H.Ooguri and Y.Oz,
``Large N field theories, string theory and gravity,’
 Phys. Rept.  323, 183 (2000)  [hep-th/9905111].

D.~Mateos,``String Theory and Quantum Chromodynamics,’
  Class. Quant. Grav. 24, S713 (2007)  [arXiv:0709.1523 [hep-th]].

J.Casalderrey-Solana, H.Liu, D.Mateos, K.Rajagopal and U.A.Wiedemann,
  ``Gauge/String Duality, Hot QCD and Heavy Ion Collisions,’ arXiv:1101.0618 [hep-th].