Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat Humana I

Codi de l'assignatura: 568577

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Justificaciˇ de l’assignatura en el MÓster:

 

Els éssers humans som diferents i complexos en molts aspectes tant biològics com culturals. Aquestes diferències es fan patents tant a escala morfològica com molecular. L’antropologia biològica és l’estudi de la diversitat dels grups humans. L’impacte dels esdeveniments demogràfics, la natalitat, la mortalitat i/o les epidèmies tenen i han tingut implicacions tant en el nostre passat com en el nostre futur. Finalment, cal assenyalar que, des d’una perspectiva antropològica, l’estudi del binomi salut-malaltia a les poblacions humanes i els factors de risc associats ens ajuden a comprendre la generació de variabilitat tant en el vessant evolutiu com en l’ecològic.

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

23

 

-  Teoria

Presencial

 

19

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

17

Aprenentatge aut˛nom

22.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

 

Competències específiques

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat per diferenciar en la interpretació de característiques adaptatives de la diversitat humana.

— Capacitat d’identificar els mecanismes de manteniment de la diversitat humana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els éssers humans som diferents i complexos en molts aspectes, tant biològics com culturals. L’antropologia biològica és l’estudi de la diversitat dels grups humans, incloent aspectes morfològics, demogràfics i genètics. En aquesta assignatura farem una introducció històrica a l’estudi de la diversitat biològica humana, al concepte de població i a l’anàlisi de la variació dels caràcters antropològics. Analitzarem com, a partir de caràcters morfològics podem interpretar tant la diversitat humana passada com l’actual. També explorarem, des d’un punt de vista biològic i evolutiu, el nostre cicle de vida, la nostra capacitat de supervivència i relació amb la malaltia i finalment, l’impacte que els esdeveniments demogràfics han tingut i tindran en el nostre passat i futur com a espècie.

 

 

Blocs temÓtics

 

I. . Introducciˇ hist˛rica a l'estudi de la diversitat biol˛gica humana

*  Introducció històrica a l’estudi de la diversitat biològica humana, el concepte de població i l’anàlisi de la variació dels caràcters antropològics estudiats per interpretar la distribució geogràfica de les poblacions humanes i la història dels poblament continentals. 


 

II. Cicle de vida, demografia i Life History Traits (LHT)

*  -Conceptes bàsics en demografia.

-Nou perfil demogràfic de les poblacions humanes

- Aspectes evolutius del cicle de vida humà i els Life history Traits (LHT)

- LHT en context: Hallstatt. Nataliat, creixement i mortalitat: del Paleolític al 2050.

III. Estudis de variaciˇ morfol˛gica.

*  - Des de les mesures clàssiques antropològiques, fins a mesures 3D i reconstruccions virtuals

- La morfometria com a eina d’estudi de la diversitat morfològica humana.

- Hallstatt: l’arquitectura genètica i la fitness dirigeixen l’evolució de la morfologia craniofacial.

II. Biodiversitat humana i aspectes epidemiol˛gics

8. Reflexions sobre el binomi salut-malaltia en les poblacions humanes. Factors biològics, ambientals i socioculturals implicats. La transició epidemiològica: la disminució de la mortalitat per infecció i l’augment de les malalties cròniques. La malaltia en el segle XXI

9. Introducció a l’epidemiologia i a l’ecogenètica. Conceptes bàsics en epidemiologia. Disseny d’estudis epidemiològics. Estratègies per establir els factors causals de les malalties. Introducció a la metodologia bàsica per buscar gens i factors ambientals de susceptibilitat

Paraules clau (bloc II): Transició epidemiològica, Causes de la malaltia

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 

Programa de classes teòriques

L’assignatura es divideix en dos blocs temàtics.

 

Programa de seminaris

— Seminari 1. Conferència convidada, a determinar.

— Seminari 2. Conceptes claus per una presentació oral en Biodiversitat

 

Treball tutoritzat i activitats dirigides

Al llarg de l’assignatura el docent assigna lectures. També guia i assessora en la preparació dels seminaris que presenten, preparen i dirigeixen els estudiants.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

— Avaluació del bloc I: prova de síntesi (50 % de la nota final) + presentació d’una diapositiva sintetitzant una idea fonamental del coneixement de la biodiversitat humana a partir d’un text seleccionat. La presentació durant 3 minuts segueix el sistema “Three Minutes Talk (3MT)” (20 % de la nota final).

— Avaluació del bloc II: discussió i presentació d’articles d’actualitat relacionats amb el bloc II. Integració de conceptes(30 % de la nota final).