Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biodiversitat Humana II

Codi de l'assignatura: 568578

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: No definit

 

 

Coordinació UAB

 

Maria Pilar Aluja

A/e: mariapilar.aluja@uab.cat

 

 

Justificació

 

Atès que el màster d’Antropologia Biològica va dirigit a estudiants que procedeixen de branques diverses de les ciències experimentals i socials, en aquesta assignatura s’aprofundeix en alguns conceptes de què els alumnes han de tenir un coneixement bàsic i se n’introdueixen d’altres de nous. Aquest plantejament ha de servir per donar, juntament amb l’assignatura Biodiversitat Humana I, les eines bàsiques per comprendre els conceptes més complexos que es desenvolupen en les assignatures optatives.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

16.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

 

Competències específiques

— Capacitat per diferenciar en la interpretació de característiques adaptatives de la diversitat humana.

— Capacitat per identificar els mecanismes de manteniment de la diversitat humana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els trets que defineixen les poblacions humanes i identificar les escales de jerarquització poblacional, així com els diferents processos que poden donar lloc a una subestructuració poblacional.

— Proporcionar les eines que permetin entendre els canvis, a diferents nivells, de les poblacions humanes.

— Entendre la malaltia genètica i els factors que l’ocasionen.

— Comprendre com la variació genètica evolutiva comporta la singularitat cerebral humana

— Identificar les característiques del cicle vital  (p ej. infantesa, longevidad, senescència) singulars dela nostra espècie, i comprendre-les desde una perspectiva evolutiva

 

 

Blocs temàtics

 

1. Diversitat de poblacions humanes des de la perspectiva morfològica i genètica;

2. Diferenciació entre grans grups humans en base a sistemes clàssics, monoparentals i dades genòmiques;

3. Adaptació per selecció natural: integració variació fenotípica/variació genètica;

4. Biodiversitat i epigenètica

5. Concepte de raça

6. Futur de l’espècie humana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Programa de seminaris: portats a terme per un professor convidat que posa exemples del que s’hagi tractat a teoria.

- Treball tutoritzat i activitats dirigides: presentació d’un treball sobre un tema relacionat amb el temari elaborat a partir de recerca bibliogràfica i anàlisi de la documentació. Un professor de l’assignatura guia i assessora aquest treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova de síntesi: 40 % de la nota final.

— Participació en els seminaris i activitats dirigides: 20 % de la nota final.

— Presentació del treball tutoritzat i/o comentaris d’articles: 40 % de la nota final