Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Osteologia i Antropologia Forense

Codi de l'assignatura: 568580

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 2,5

Programa śnic: No definit

 

 

Coordinació UAB

 

Ferran Estebaranz

A/e: Ferran.Estebaranz@uab.cat

 

 

Justificació

 

L’estudi de l’esquelet humà i de la informació individual que proporciona és fonamental en la formació d’un antropòleg físic, i especialment per als que volen adquirir una formació en evolució humana, osteoarqueologia i/o antropologia forense. En totes aquestes especialitats, els ossos i les dents són l’objecte habitual d’estudi i, per tant, és fonamental adquirir un coneixement profund del sistema musculoesquelètic humà, del desenvolupament, de la variabilitat a nivell de la població, d’osteologia comparada i dels elements més importants com a font de diagnòstic, com ara la determinació de l’edat i el sexe de l’individu.

Coneixements previs per seguir l’assignatura: conceptes bàsics d’anatomia humana, especialment en el sistema musculoesquelètic.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

14.5

Aprenentatge autņnom

28

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma que ha de ser sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat per diferenciar en la interpretació de característiques adaptatives de la diversitat humana.

— Capacitat d’identificar els mecanismes de manteniment de la diversitat humana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Proporcionar les eines bàsiques per:

— Conèixer l’esquelet humà, ossos i dents, a nivell macro- i microscòpic.

— Conèixer els canvis esquelètics a nivell ontogenètic.

— Conèixer la variabilitat esquelètica humana a nivell poblacional.

— Adquirir coneixements bàsics d’osteologia comparada en el context dels estudis d’evolució humana, osteoarqueologia i antropologia forense.

— Fer diagnòstics individuals sobre l’esquelet que permetin establir un perfil biològic (edat, sexe, estatura, origen).

 

 

Blocs temątics

 

1. Programa de classes prąctiques (18 h)

*  1. Osteologia
2. Diagnòstics: edat, sexe, estatura, origen poblacional
3. Variabilitat poblacional i paleopatologia
4. Estudi de casos pràctics en què els alumnes han de determinar el perfil biològic d’unes restes esquelètiques de forma autònoma. Aquesta pràctica s’avalua.

2. Programa de seminaris (2 hores)

*  En el seminari convidem un professional/expert en el treball de camp en contextos arqueològics, paleontològics i/o forenses.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treball tutoritzat / activitats dirigides: al llarg de l’assignatura el professorat recomana lectures i algunes tasques que permetin treballar els conceptes que s’han explicat a classe. El professorat segueix individualment els alumnes a través de sessions de tutorització.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Prova de síntesi: 40 % de la nota final.

— Estudi de casos pràctics: 50 % de la nota final.

— Assistència i participació a les classes: 10 % de la nota final.

 

 

Utilització de l’anglčs

 

Els materials de classe i les lectures recomanades estaran en anglès.

 

 

Bibliografia recomanada

 

Brothwell, D. (1981). Digging up Bones. London: British Museum (Natural History).

Buikstra, J.; Ubelaker, D. (1994). «Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains». Arkansas Archaeological Survey Research Series, 44.

Campillo, D. (2001). Introducción a la Paleopatología. Barcelona: Edicions Bellaterra SL.

Ferembach, D.; Schwidetzky, I.; Stloukal, M. (1979). «Recommendations for age and sex diagnoses of skeletons». Bulletins et Memoires de la Societe d’Anthropologie de Paris 6(1): 7–45.

Hauser, G.; Stefano, G. F. de (1989). Epigenetic variants ofthe human skull. Stuttgart: Schweizerbart.

Katzenberg, M. A.; Saunders, S. R. (ed.) (2000). Biological Anthropology of the Human Skeleton. New York: Wiley-Liss, Inc.

Larsen, C. S. (1997). Bioarchaeology. Interpreting Behaviour from the Human Skeleton. Cambridge: Cambridge University Press.

Scheuer, L.; Black, S. (2000). Developmental Juvenile Osteology. London: Academic Press.

Ubelaker, D. H. (1989). Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Washington DC: Washington Taraxacum.