Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Laboratori de Biologia Humana II

Codi de l'assignatura: 568582

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Barbara Arias Samperiz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Justificacio de l’assignatura en el Master:

 

L’assignatura “Laboratori de Biologia Humana I” te com objectiu que l’alumne adquireixi un coneixement bàsic sobre la feina que es porta a terme a un laboratori de genètica molecular. Es imprescindible que un alumne que cursi el Màster d’Antropologia Biològica conegui procediments com ara l’extracció d’ADN a partir d’una mostra biològica, amplificació de l’ADN per PCR i interpretació de dades genètiques que seran de gran utilitat per entendre com s’obtenen i s’interpreten resultats en disciplines com epidemiologia genètica, genètica forense, genètica del càncer i genètica de poblacions humanes.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

16

Aprenentatge autònom

21.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Competències bàsiques

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals a l’hora de desenvolupar i/o aplicar idees, sovint en un context de recerca.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat de comunicar-se, fer presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.

— Mostra dels coneixements adequats i de la comprensió coherent i integradora que aporta l’antropologia biològica per identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context de recerca i en l’àmbit professional de les ciències biomèdiques, l’antropologia forense i/o l’evolució humana.

— Capacitat de formular judicis sobre aspectes de recerca o antropologia biològica aplicada, especialment dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l’Administració i de la docència.

— Capacitat d’interrelacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.

 

Competències específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de fer comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat d’analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les implicacions biològiques i socials. 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Elaborar un protocol de laboratori.

- Aprendre a extraure material biològic de mostres humanes

- Saber dissenyar i realitzar una reacció d’amplificació per PCR

- Conèixer diferents mètodes electroforètics

- Saber calcular els paràmetres de variació genètica

 

 

Blocs temàtics

 

Sessió 1 (2h)

*  - Presentació de l’assignatura, dinàmica de les sessions i objectius

- Formació i constitució dels grups de treball

- Assignació de tasques a cada membre del grup

Sessió 2, 3 i 4 (2h/cadascuna)

*  - Posada en comú de la feina individual mitjançant reunions d’experts i reunions de grups

- Presentació del format del guió del pràctiques

- Assignació de tasques relacionades amb l’execució del protocol

- Tutorització de les tasques que el grup va desenvolupant

- Presentació de la versió preliminar del protocol

*L’organització de les sessions pot sofrir modificacions depenent del número d’alumnes matriculats

Sessió 5 (2h)

*  - Presentació de la versió final del protocol

*L’organització de les sessions pot sofrir modificacions depenent del número d’alumnes matriculats

SESSIONS DE LABORATORI

*  Sessió 1:

 • Obtenció de mostres biològiques
 • Extracció d’ADN mitjançant kit d’extracció
 • Mesura de la quantitat i qualitat del ADN obtingut
  • Tècniques de detecció de marcadors genètics.

 

Sessió 2

 • Genotipat d’un polimorfisme tipo SNP
  • PCR
  • Comprovació de la PCR en gel d’agarosa
  • Digestió amb enzim de restricció

 

 • Genotipat d’un polimorfisme tipo VNTR
  • PCR

 

Sessió 3

 • Genotipat dels polimorfismes tipo SNP i VNTR
  • Preparació dels gels (agarosa) de comprovació
  • Lectura i interpretació dels genotips
 • Anàlisis de resultats:
  • Freqüències al·lèliques
  • Freqüències genotípiques
  • Equilibri Hardy-Weinberg


*L’organització de les sessions pot sofrir modificacions depenent del número d’alumnes matriculats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura es treballarà seguint la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABPj). Els estudiants adquiriran un rol actiu en l’aprenentatge dels conceptes teòrics de l’assignatura. Per aconseguir-ho els alumnes treballaran en grups petits amb l’objectiu de dissenyar el protocol de laboratori que es farà servir a les pràctiques. Per portar a terme aquesta tasca es treballarà de manera presencial amb el professorat durant 5 sessions de 2 hores. El professor preparà tots els materials necessaris, dirigirà les activitats que els alumnes han de portar a terme i farà un seguiment de la feina realitzada per cada grup. Part de les activitats seran avaluables.

Cada sessió tutoritzada comporta un treball autònom imprescindible por poder seguir el ritme i complir els objectius. Aquest treball no excedirà les hores proposades al pla docent.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Avaluació del compromís amb el pla de treball i realització de les tasques sol•licitades. S’avaluarà que l’alumne aprengui a organitzar el temps de treball autònom i portar a terme les diferents tasques de manera cooperativa. El lliurament de totes les tasques requerides en el temps establert suposarà un 10% de la nota (Per poder aprovar l’assignatura caldrà haver presentat com a mínim un 80% de les tasques).

2.Avaluació dels coneixements bàsics (50% de la nota). Els alumnes hauran de lliurar presentacions ppt amb part del coneixements adquirits (30%) i, addicionalment, es realitzaran qüestionaris per comprovar si s’han assolit els coneixements treballats (20%).

3. Avaluació del projecte desenvolupat. Aquesta nota que serà grupal constituirà el 30% de la nota final. La versió preliminar del protocol suposarà un 10% i la versió final un 20%.

4. Avaluació de la capacitat crítica del grup i el treball cooperatiu dut a terme (10%)