Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Māster

Codi de l'assignatura: 568585

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinaciķ: Araceli Rosa De La Cruz

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Cičncies Ambientals

crčdits: 20

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 500

 

Treball tutelat/dirigit

250

Aprenentatge autōnom

250

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 

Bàsiques i generals

— Adquisició de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

— Capacitat d’assumir i aplicar els principis d’evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

 

Específiques

— Capacitat de dissenyar mesuraments de la diversitat humana actual.

— Capacitat de fer comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.

— Capacitat de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.

— Capacitat per diferenciar en la interpretació de característiques adaptatives de la diversitat humana.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El Treball de Fi de Màster (TFM) de 20 crèdits ECTS consisteix en el disseny i execució d’un treball dins de les principals línies de recerca del professorat del màster o en entitats col·laboradores externes. El treball experimental (de sis a nou mesos aproximadament) acaba amb la presentació d’una memòria escrita i la defensa oral davant d’un tribunal.

 

 

Blocs temātics

 

1. Blocs temātics

*  Les línies principals d’investigació són: Antropologia física i forense, Evolució humana, Primatologia, Biodemografia, Citogenètica, Genètica de malalties complexes, Epidemiologia i Genètica de poblacions humanes.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El Treball Final Màster consisteix en un treball de recerca dirigit, codirigit i tutoritzat per un professor del màster que inclogui un disseny i anàlisi experimental en qualsevol de les àrees de l’especialitat. Aquest treball es pot fer en col·laboració amb empreses externes a les universitats participants i també en col·laboració amb institucions de recerca d’altres centres. 


Més informació detallada del TFM a: http://www.ub.edu/estudis/mastersuniversitaris/antropologiabiologica/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=111&lang=ca_ES

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

La Comissió de Màster fixa les normes formals de presentació dels TFM, preferentment d’acord amb els criteris de la UB (www.ub.edu/criteris-cub/). Així mateix, la Comissió estableix el procediment de nomenament del tribunal que avalua els treballs, així com els criteris i aspectes principals que s’avaluen (vegeu l’apèndix 6).

Cada membre del tribunal emet una nota de 0 a 10 sobre els aspectes especificats en l’apèndix 6. La nota del tribunal és la mitjana aritmètica de les notes dels tres membres del tribunal, i constitueix el 80 % de la nota final del treball. El 20 % restant l’aporta la nota que hagi indicat el director del treball en el seu informe.

Es valorarà positivament la utilització de l’anglès que podrà donar una bonificació de fins a 0,5 punts de la nota final.