Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Feminista I

Codi de l'assignatura: 568984

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Enrico Mora Malo

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge aut˛nom

73

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación

de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares

G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.

G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres

E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.

E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Definició i caracterització del concepte teoria feminista.
- Fonamentació teòrica i estat de la qüestió de la vindicació i conceptes associats, com el contracte sexual, en els segles XVIII fins a l’actualitat.
- Fonamentació teòrica, orígens i estat de la qüestió del concepte de patriarcat.

 

Referits a habilitats, destreses

- Ser capaç/a d’analitzar un text de teoria o pensament.
- Ser capaç/a d’aportar una visió crítica a una exposició teòrica d’altri.
- Ser capaç/a d’exposar per escrit un raonament teòric personal.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Aprendre/practicar el treball en grup.
- Tenir una actitud oberta al diàleg amb persones que mantenen posicions teòriques diferents a la pròpia.
- Respectar l’opinió aliena i defensar la pròpia amb argumentacions raonades.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Hist˛ria de la teoria feminista

1.1. Teoria feminista i teoria crítica. El paradigma feminista en el pensament filosòfic i en el pensament social i polític. El feminisme com a tradició intel·lectual i com a moviment social.

1.2. El paradigma de la igualtat i l’origen de la democràcia moderna. El contracte sexual i l’origen del patriarcat contemporani. Les obres de François Poullain de la Barre i de Mary Wollstonecraft. La vindicació feminista.

1.3. El moviment sufragista i l’ampliació de la democràcia. La conquesta de drets civils i drets polítics. El moviment feminista com moviment de masses. El vot a EEUU i Europa. John Stuart Mill i La subjecció de la dona.

1.4. El feminisme filosòfic de Simone de Beauvoir i El segon sexe: una proposta radical d’igualtat. El feminisme liberal de Betty Friedan i La mística de la feminitat.

1.5. El feminisme radical dels anys setanta: maig del seixanta vuit europeu i la nova esquerra d’Estats Units. La política sexual de Kate Millett i el concepte de patriarcat. La dialèctica del sexe de Shulamith Firestone i les modulacions en clau feminista del freud-marxisme. La tirania de la manca d’estructures del moviment feminista: Jo Freeman.

1.6. Els feminismes de la igualtat i els feminismes de la diferència. El feminisme postmodern i la reconstrucció del subjecte polític feminista.

1.7. Feminisme, multiculturalisme i globalització. Neoliberalisme i feminització de la pobresa. Feminisme, desenvolupament humà i polítiques públiques. Democràcia paritària i polítiques de la vindicació.

2. La teoria feminista materialista i la teoria feminista psicoanalÝtica.

2.1. Feminisme materialista: condicions materials de la desigualtat de les dones.

2.2. Feminisme psicoanalític: condicions psíquiques de la desigualtat de les dones

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

L’avaluació consistirà en:

- Participació a les classes i activitats (20%)

- Comentari de textos i exercicis programats. Total: 4 activitats (Cada comentari comptarà un 20%)

 


 


 

 

Avaluaciˇ ˙nica

 En cas que l’alumne vulgui d’acollir-se a l’avaluació única, ha d’entregar el Formulari de sol·licitud d’avaluació única (document adjunt) fins un màxim de 20 dies després de l’inici de curs.

L’avaluació única consistirà en la realització de 4 de les 5 activitats proposades (basades en les guies de lectura). Cada activitat comptarà un 25%.

 

Reavaluació:


La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
 


  

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

AMORÓS, CELIA, Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones para una agenda teórica global del feminismo, Rosario, Ed. Homo Sapiens, 2008.

BEAUVOIR, SIMONE, El segundo sexo, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1968.

BENHABIB, SEYLA y CORNELL, DRUCILLA, Teoría feminista y teoría crítica, Valencia, Alfons el Magnanim, 1990.