Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Benestar, Famílies i Gènere

Codi de l'assignatura: 568986

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Elisabet Almeda Samaranch

Departament: Departament de Sociologia

crèdits: 5

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

37

Aprenentatge autònom

38

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G5 - Hacer aportaciones creativas y originales en ámbitos diferentes
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-          Adquirir elements teòrics i instruments pràctics bàsics per tal d’enquadrar els conceptes claus de l’assignatura.
-          Explicar els diversos aspectes teòrics, pràctics i metodològics de les dones en relació als règims de benestar des de la perspectiva sociològica
-          Conèixer la bibliografia general de les temàtiques treballades, així com d’aquelles més específiques d’acord als interessos de l’alumnat.

 

Referits a habilitats, destreses

-          Utilitzar noves metodologies sociològiques per a la recerca que li permetin tenir un millor coneixement de la disciplina.
-          Analitzar estudis i recerques en marxa o recent finalitzades que li permetin comptar amb informació actualitzada de la realitat social dels diferents països que ens envolten.

 

Referits a actituds, valors i normes

-          Desenvolupar un paper actiu com a estudiant, a partir de la integració en espais participatius i de coneixements avançats sobre les temàtiques de l’assignatura.
-          Potenciar el treball en equip i la capacitat d’anàlisi crítica

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1 Dones i règims de benestar

2. 2 Famílies, dones i benestar

3. 3. Exclusió social i benestar

4. 4. Desigualtat i gènere

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El desenvolupament de l’assignatura de “Benestar, famílies i gènere” està marcada pels objectius que es volen aconseguir i pel tipus de coneixements que ha d’anar adquirint l’alumnat a través de les classes i d’un conjunt d’activitats articulades i sistematitzades que es poden estructurar en dos grans parts que, a la vegada, es diferencien entre els treballs presencials i no presencial.

Una primera part de “continguts teòrics-pràctics generals de l’assignatura” en la que el treball presencial de l’alumnat consisteix en l’assistència i participació a les classes, que es obligatòria en un 80% de les sessions. Les classes tractaran sobre els diversos continguts dels quatre blocs temàtics de l’assignatura, i seran avaluades a través d’exercicis i/o fòrums de debats, relacionats amb temes concrets de les sessions docents impartides. En aquesta primera part, se solen convidar algunes expertes en la matèria o persones d’entitats que treballen alguns dels temes de l’assignatura i, a més a més, el coneixen en el terreny i en la pràctica, per a poder enriquir els debats i la pluralitat de les perspectives. Per cada un dels temes hi haurà una bibliografia bàsica i, si escau, una bibliografia complementaria, que es penjaria en l’aula virtual. Al llarg del curs, s’aniran penjant links a lectures i textos que es considerin d’interes per la materia.

I una segona part, de recerca sobre els temes de l’assignatura o relacionats, en la que s’ha de fer una recerca en grup, prèvia diverses tutoritzacions, que finalitzara amb una exposició oral a les darreres sessions de l’assignatura, en el marc del Tema 4, i en el lliurament d’un resum/síntesi de la recerca i exposició

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’alumnat haurà de demostrar que ha assolit els objectius de l’assignatura i ha dut a terme les activitats previstes. A partir d’aquí, el sistema d’avaluació es fonamentarà en l’avaluació dels elements descrits en cada una de les dos parts de l’assignatura. La distribució percentual de cada una de les parts que es calcularà, sempre que s’hagi superat cada una d’elles com a mínim amb una nota de cinc, serà la següent:

  1. Les activitats proposades  (50% de la nota final)
  2. Treball de recerca grupal (50% de la nota final): Exposició i lliurament document de síntesi.


La participació i assistència a classe també quedarà reflectida, d’una o altra manera, en la nota, final de l’assignatura.

 

Avaluació única

 

L’avaluació continuada és l’opció recomanada, per bé que l’alummat. pot solicitar també l’avaluació única, durant les primeres tres setmanes del curs. L’avaluació única consistirà en el lliurament de quatre exercicis, una per cada tema (60% de la nota final) i d’un treball individual sobre una selecció de 10 lectures del curs (40%), mínim tres per cada un dels temes.

 

Reavaluació:


La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. Els procediments utilitzats en la reavaluació són els mateixos que els de l’avaluació única.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALMEDA, Elisabet. (2003): Mujeres encarceladas. Barcelona. Ariel
  Enllaç

CARRASCO, Cristina. et al. (1997) Mujeres, trabajos y políticas sociales: una aproximación al caso español. Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

  Enllaç

ALMEDA SAMARANCH, Elisabet; VERGES BOSCH, Nuria; OBIOL I FRANCES, Sandra y MORENO MINGUEZ, Almudena (2016). “Monoparentalidades y políticas públicas: prestaciones economicas y permisos parentales” Arxius de Ciencies Socials, 34: 43-58. 

Capítol

FLAQUER, Lluis. (2002) “Familia y Estado del Bienestar en la Europa del Sur.” A Flaquer, L. (ed.) Políticas familiares en la Unión Europea. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials. pp. 173-208

 

  Enllaç

ALMEDA SAMARANCH, Elisabet; ORTIZ MONERA, Rosa y OBIOL I FRANCES, Sandra (2016). “Retos y dilemas de las familias monoparentales en tiempos de cambio. Una investigación grupal en curso”. En Obiol, Sandra y Di Nella, Dino (Eds.) Monoparentalidades en transformación, monoparentalidades transformadoras. Barcelona: Copalqui editorial

Article

ALMEDA SAMARANCH, Ellisabet y DI NELLA,Dino (2017) “Mujeres y cárceles en América Latina. Perspectivas críticas y feministas”, en  PAPERS Revista de Sociologia, num. 102/2: 183-214.

 

DI NELLA, Dino; ALMEDA SAMARANCH, Elisabet y ORTIZ MONERA, Rosa   (2014)  “Perspectiva no androcéntrica en los estudios sobre familias monoparentales. Reflexiones e implicaciones metodológicas”, en Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 14/2: 181-207.

 

TRUJILLO, Macarena y ALMEDA SAMARANCH, Elisabet (2017) “Monomarentalidad e imaginarios de género en contexto migratorio: Punto de vista epistemológico feminista en el estudio de las migraciones” En EMPIRIA, Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 37: 101-125. 

ALMEDA SAMARANCH, Ellisabet (2017) “Criminologías feministas, investigación y cárceles de mujeres en España”, en PAPERS Revista de Sociologia,102/2: 151-181.

ALMEDA SAMARANCH, Elisabet; CAMPS CALVET, Clara; DI NELLA, Dino y ORTIZ MONERA, Rosa (2016). «Familias monoparentales, inclusión y comunidad». Arxius de Ciencies Socials, 34: 59-78.