Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: AnÓlisi Feminista del Discurs en la CiŔncia i la Cultura

Codi de l'assignatura: 568991

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Eva Espasa Borras

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge aut˛nom

73

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

                    Donar a conèixer a l’alumnat els conceptes fonamentals per a l’anàlisi feminista del discurs i el seu ús per a una crítica acadèmica i quotidiana.
                    Introduir les eines metodològiques procedents de la teoria de la literatura i de la psicologia social per a l’anàlisi del discurs des d’una perspectiva genèrica. -Aprofundir en el paper del discurs en la construcció de la diferència i les relacions de poder, com a pràctica i acció sociopolítica.
                    Conèixer el paper de les diferents posicions discursives en la construcció de les subjectivitats i les relacions de poder.
                    Analitzar la construcció discursiva de la identitat des d’una perspectiva de gènere i la seva desconstrucció.
                    Conèixer i aplicar les noves aportacions de l’epistemologia i la metodologia feminista i dels estudis queer, postcolonials i del ciberfeminisme.

 

Referits a habilitats, destreses

                    L’alumnat serà capaç d’identificar les pràctiques discursives i les posicions que fan possibles, en termes de desigualtat, dominació i resistència, per tal de transformar-les.
                    L’alumnat podrà analitzar d’una manera crítica els discursos presents a la realitat quotidiana, produïts des del coneixement científic fins els mitjans de comunicació de masses des d’una perspectiva crítica de gènere.
                    L’alumnat estarà familiaritzat i podrà utilitzar alguns dels conceptes i les eines analítiques produïdes per les aportacions feministes a l’anàlisi del discurs.
                    L’alumnat podrà generar nous contradiscursos o innovar i subvertir els discusos dominants i hegemònics

 

Referits a actituds, valors i normes

                    L’alumnat adquirirà consciència del valor del discurs en la construcció de les subjectivitats i de les “diferències”, i dels seus efectes respecte a l’exclusió o la desigualtat social.
                    L’alumnat desenvoluparà una actitud crítica cap a pràctiques discursives que fomentin la desigualtat i la submissió de gènere provinents de diferents fonts, com poden ser la ciència, la cultura, els mitjans de comunicació o altres.
                    L’alumnat sabrà valorar i discutir diferents posicions discursives i la seva relació amb les subjectivitats, les emocions o la memòria, en relació a la classe, el sexe, la sexualitat, l’ètnia i altres, i la determinació de les normes socials.
L’alumnat podrà ser conscient de la seva pròpia posició discursiva, i de la dels altres. És a dir, aplicarà la capacitat (auto) reflexiva i crítica.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. PrÓctiques discursives i relacions de poder

1.1. Anàlisis feministes del discurs: alguns conceptes i eines

1.2. Imaginaris socials, institucions i discursos.

2. Posicions discursives en la construcciˇ del jo i la diferŔncia

2.1. Gènere i usos lingüístics

2.2. La producció discursiva del self

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continua consisteix en: La presentació de 4 activitats, realitzades individualment, seguint les 4 guies d’activitats preparades per l’assignatura que inclouen lectures amb els seus comentaris i exercicis d’aplicació dels conceptes.

Puntuació cadascuna d’aquestes activitats: Activitat 1: 2 punts Activitat 2: 2 punts Activitat 3: 2 punts

Descripció d’aquestes activitats: Es proposa una lectura obligatòria a cadascuna de les activitats amb un guió que inclou la lectura de dos articles més per a respondre i comparar en l’informe demanat.

Activitat final: 2 punts

Descripció de l’activitat: Treball d’aplicació amb un corpus d’anàlisi dels conceptes treballats a les lectures anteriors. S’entrega Guió per a l’activitat.

La participació del treball sol·licitat amb grups i les activitats a l’aula: 2 punts.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única seguint les dates de sol·licitud previstes pel Màster. L’avaluació única constará d’un examen final (50%) i de treballs específics sol·licitats en la data fixada per a l’examen (50%)

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Cabruja, T.(2005). (ed) Psicología: perspectivas deconstruccionistas. Subjetividad, psicopatología y ciberpsicología. Barcelona: ediuoc, 2005.

Cameron, D. (1985) Feminism and Linguistic Theory. Londres: Macmillan, 1992.

Article

Bartrina, F. (2002) " La (de)construcció de la masculinitat en el teatre de David Mamet". A: Masculinitats: mites, de/construccions i mascarades, Dossiers Feministes, 6. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 65-72.