Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llenguatge, Gčnere i Mitjans de Comunicació

Codi de l'assignatura: 568993

Curs acadčmic: 2019-2020

Coordinació: Eva Espasa Borras

Departament: Facultat de Geografia i Histņria

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge autņnom

73

 

 

Recomanacions

 

La participació activa de l’estudiant és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per tant, es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

                    Conèixer els diversos conceptes que fonamenten una anàlisi feminista del llenguatge.
                    Proporcionar eines d’anàlisi per llegir críticament textos amb perspectiva de gènere.

 

                    Fomentar una perspectiva activa en la creació de textos amb perspectiva de gènere.
                    Desenvolupar una actitud crítica i de denúncia davant de llenguatges verbals i audiovisuals sexistes i androcèntrics.
                    Prendre consciència de la pròpia posició discursiva.

 

Referits a habilitats, destreses

                    Analitzar críticament els textos orals, escrits i audiovisuals amb perspectiva de gènere.
                    Ser capaç de subvertir els discursos de gènere hegemònics.

 

 

Blocs temątics

 

1. Dones i cultura

1.1. Imaginari cultural i ordre simbòlic

1.2.

Les bases dels discursos sobre les dones: la mitologia clàssica i la religió judeocristiana

1.3. Misogínia

2. Llenguatge verbal i comunicació.

2.1. Llengua escrita, oral i audiovisual

2.2. Androcentrisme i sexisme

2.3. Representació de les dones en les ficcions

3. Mitjans de comunicació: periodisme

3.1. L’accés i el treball de les dones en els mitjans de comunicació

3.2. El tractament i la representació de les dones en els mitjans de comunicació

3.3. Mitjans de comunicació i violència masclista

4. Publicitat.

4.1. Creació i utilització d’estereotips

4.2. Les imatges de les dones a la publicitat

4.3. Pràctiques i observatoris

5. Cinema

5.1. Els estudis feministes sobre el cine

5.2. La construcció de la mirada en el cinema clàssic

5.3. Noves mirades: cinema de dones i nous relats audiovisuals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.
 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació serà el mateix per a tots els temes del programa. L’avaluació de cada tema inclourà

a) la presentació oral de les lectures obligatòries en cada sessió (40% sobre el total de la nota)

b) el lliurament d’un treball basat en les lectures obligatòries, complementàries voluntàries i el contingut de les classes impartides pel professorat (60% de la nota). Els treballs escrits sobre els temes s’agruparan en 3 lliuraments en total, que consistiran en activitats de reflexió teòrica i anàlisi de textos, amb pautes que es lliuraran a l’alumnat en les sessions corresponents.

c) La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada tema.

 

 

Avaluació śnica

En cas que l’alumne vulgui d’acollir-se a l’avaluació única, ha d’entregar el Formulari de sol·licitud d’avaluació única (document adjunt) fins un màxim de 20 dies després de l’inici de curs.

L’avaluació única consistirà en les mateixes activitats que les realitzades per a l’avaluació continuada (50%), més un treball suplementari que es fixarà en cada cas (50%).

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

DURÁN, M. Á. (2000): Si Aristóteles levantara la cabeza. Madrid: Cátedra.

LLEDÓ, E. (2005). De llengua, diferència i context. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones.

ALTÉS, E. (2000), Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación. Líneas actuales de investigación, Madrid, Instituto de la Mujer.