Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria de les Dones

Codi de l'assignatura: 568994

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Montserrat Carbonell Esteller

Departament: Departament d'Hist˛ria Econ˛mica, Institucions, PolÝtica i Economia Mundial

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge aut˛nom

67

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Les/els estudiants aconseguiran uns coneixements bàsics per disposar d’una visió crítica i fonamentada que els permetrà situar l’experiència històrica de les dones en el context dels grans períodes de la història, des de l‘etapa medieval fins a l’actualitat.

Tanmateix, a través de l’assignatura es desvetllarà una visió no androcèntrica de la història que recuperi l’experiència de les dones i doni valor a l’aportació d’aquestes en la construcció de la societat, en cada període històric.

 

Referits a habilitats, destreses

La/l’estudiant adquirirà habilitats d’analitzar, en clau de gènere, els processos de continuïtat i canvi en la història.

La/l’estudiant adquirirà habilitats d’analitzar l’experiència de les dones en el curt, mitjà i llarg termini. Aquesta habilitat els permetrà abordar, des d’una perspectiva de llarg termini, els problemes que actualment tenen plantejades les dones. La dimensió històrica dels reptes que han hagut d’afrontar les dones enriquirà i ampliarà enormement el ventall de solucions possibles a l’hora d’elaborar i implementar polítiques públiques de gènere.

La/l’estudiant adquirirà habilitats per a la relectura de les fonts historiogràfiques clàssiques des d’una perspectiva no androcèntrica.

 

Destresa en l’ús de les fonts primàries i secundàries d’àmbit local

 

Referits a actituds, valors i normes

Fomentar la visió crítica i no androcèntrica de la història
Recuperar l’experiència de les dones i ubicar-la en l’epicentre de la     disciplina.
Fomentar la comprensió de la divisió sexual de la societat en tots els àmbits de la vida i com aquesta divisió ha articulat l’organització social a través dels temps.
Donar valor al treball amb fonts primàries i secundàries.
Capir la importància del patrimoni textual, iconogràfic i audiovisual.
Donar valor al treball en equip nacional i internacional.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La presŔncia activa de les dones en les societats preindustrials

1.1. Dones, families i llars

1.2. Economia moral, treball i comunitat

1.3. Xarxa d’institucions assistencials i estratègies per sobreviure

2. GŔnere, patriarcat i emergŔncia del capitalisme (finals S.XVIII - principis S.XX)

2.1. Mercat de treball, maternitat i infància: les transformacions de finals del S.XVIII

2.2. Pauperisme i gènere

2.3. Dones, drets polítics i els orígens de la protecció social (1880-1930s)

3. De la conquesta dels drets polÝtics i socials al segle XX a la crisi de la cura i el benestar

3.1. Gènere i polítiques socials a l’Europa feixista (1922-45)

3.2. Dones, drets socials, reproductius i  estat de benestar (1945-73)

3.3. Neoliberalisme, gènere i la crisi de la cura i el benestar (1973-2012)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat.Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Pel que fa a tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats, la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

 

L’avaluació consistirà en:

a) L’alumne/a haurà de fer les lectures obligatòries, de cada una de les lliçons que composen el programa, de manera que cada setmana l’alumna/e haurà de venir a classe havent treballat la lectura obligatòria, que tot seguit s’exposa com s’avalua. Aquest seguiment continuat es validarà a cada classe a través de breus exercicis orals o escrits proposats per la professora, amb una puntuació màxima per cada sessió de 0,25 punts. 

b) Tres aportacions escrites

-La primera correspondrà al Bloc 1, consistirà en una aportació escrita sobre algun dels aspectes tractats a classe i fixats prèviament amb la professora. Aquesta primera aportació valdrà 2’5 punts dels 10 punts de la nota final.

-La segona correspondrà al Bloc 2, consistirà en una aportació escrita sobre algun dels aspectes tractats a classe, fixats prèviament amb la professora i penjats al campus virtual. Aquesta segona aportació valdrà 2’5 punts dels 10 punts de la nota final.

-La tercera correspondrà al Blocs 3, consistirà en una aportació escrita sobre els aspectes tractats a classe i fixats prèviament amb la professora. Aquesta tercera prova pot comportar una exposició oral del treball realitzat. La puntuació que correspon a aquesta tercera aportació escrita és de 2’5 punts sobre els 10 punts de la nota final.

 

Avaluaciˇ ˙nica

En cas que l’alumne/a vulgui d’acollir-se a l’avaluació única, ha d’entregar el Formulari de sol·licitud d’avaluació única (document adjunt) fins un màxim de 20 dies després de l’inici de curs.

Per a la modalitat presencial, l’avaluació única consistirà en una prova escrita a final de curs i l’entrega dels tres treballs que els estudiants de  continuada haurán de lliurar al llarg del curs . La prova escrita tindrà un caràcter transversal i constarà de tres preguntes, cada una valdrà 3.33 punts dels 10 del total de l’examen. La primera farà referència al bloc 1. La segona i tercera preguntes correspondran als blocs 2 i 3. Els materials per preparar-la seran les lectures obligatòries per cada una de les  lliçons del programa i les tres entregues obligatòries per els /les estudiants d’avaluació continuada i única. Les/els estudiants podran portar els materials d’estudi i consultar-los en el moment de la prova.

Reevaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

El calendari de la reavaluació per al curs tindrà lloc durant els mesos de març per a les assignatures del primer semestre, i de juliol per a les assignatures anuals i de segon semestre. Les dates concretes de reavaluació seran les que marquin el calendari marc de la Facultat. 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Addabbo, T., Arrizabalaga, M.P., Borderias, C., & Owens, A. (2010).  Gender inequalities. Househoilds and the production of well-being in Modern Europe.  Burlington, VT : Ashgate Pub. Company.

Addis, E., Villota, P.de, Degarve, F., Eriksen, J. (2011).  Gender and Well-being. The Role of Institutions. Burlington, VT : Ashgate Pub. Company.

Aguado, A., Ortega, T.M., eds. (2011). Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX. Valencia: Guada Impresores.

Simonton, Deborah (Ed.) The Routledge History Handbook of Gender ad Urban Experience. New York: Routledge, 2017.

Article

Carbonell-Esteller, M. & Marfany, J. (2017) `Gender, life cycle, and family ‘strategies’ among the poor: the Barcelona workhouse, 1762–1805´. Economic History Review, 70, 3 (2017), pp. 810–836.