Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teoria Feminista II

Codi de l'assignatura: 568995

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: Angela Lorena Fuster Peiro

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

28

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

32

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Coneixements
L’alumnat adquirirà els coneixements següents:

  • Estat de la qüestió de la teoria feminista contemporània (1990-2010) en qualsevol part del món, respecte a les seves representants més destacades i influents.
  • Estat de la qüestió de la teoria feminista contemporània (1990-2010) en qualsevol part del món, respecte als conceptes i temes de debat més destacats.


 

 Habilitats, destreses
  • Capacitat d’anàlisi contextual de textos i documents
  • Capacitat d’anàlisi teòric-crític de textos teòrics, filosòfics i polítics
  • Capacitat de relacionar teories i pràctiques polítiques
  • Capacitat d’aportar una visió crítica a una exposició teòrica
  • Capacitat d’exposar en un text escrit un raonament teòric personal


 

Actituds, valors i normes

La participació activa dels/les estudiants és un requisit imprescindible pel bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això, es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. FIGURES DEL PENSAMENT DE LA DIFER╚NCIA SEXUAL

*                        Carla Lonzi

                      Luce Irigaray

                      Adriana Cavarero

2. 2. LA COMPLEXITAT DEL SUBJECTE FEMEN═

*  

 

            2.1 Feminisme post-colonial

Gayatri Chakravorty Spivak

bel hooks

Chandra Tapalde Mohanty

           2.2. El sistema sexe- gènere

Monique Wittig

Judith Butler

Crítiques i reconsideracions: continuar amb el debat sobre la identitat?

                     
       

3. 3. PER UNA TEORIA DE LA INTERSECCIONALITAT

*  

3.1 Feminisme, Postmodernisme, Interseccionalitat

Feminisme i postmodern. Un debat

Rosi Braidotti

La interseccionalitat: una panacea?

     3.2 Per la praxi de la diferència

Françoise Collin

Discussió general

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. És obligatòria l’assistència a un 80% de les classes teòriques. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques.
Guies de lectura presentades per les professores i realitzades pels alumnes.
Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.
Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Segons la normativa vigent, com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada. Consisteix en proposar a l’alumnat una sèrie d’activitats que ha de realitzar i entregar durant el quadrimestre.

És obligatori que l’alumnat assisteixi a un mínim del 80% de les classes per a poder fer l’avaluació continuada de les assignatures. Les persones que no puguin garantir aquesta assistència han de sol·licitar l’avaluació única dins del termini previst.

L’avaluació consistirà en:

a) Assistència i participació a les classes i activitats (20%)

b) La realització de  les activitats proposades a les guies dels tres blocs (3 activitats consistents en comentaris de textos: 80% de la qualificació final)

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

D’acord amb les normes del màster, existeix una data límit –la mateixa per a totes les assignatures- per a la sol·licitud d’avaluació única. L’alumne/a ha de sol·licitar-la en els 20 dies següents a l’inici del quadrimestre. La informació i el formulari el podrà trobar l’alumnat a la web del màster.

L’avaluació única consistirà en el lliurament en la data fixada dels mateixos treballs que s’exigeixen per a l’avaluació continuada (50%) més un examen (25%) i un treball suplementari (25%) que es fixarà en cada cas.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.