Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Desigualtats, Globalització i Gènere

Codi de l'assignatura: 568996

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: M. Del Socorro Perez Rincon Fernandez

Departament: Departament de Geografia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

67

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


El significat dels conceptes de desenvolupament i de globalització i les seves implicacions des d’una perspectiva de gènere:
 

- Les dinàmiques del treball femení en la globalització i les desigualtats que generen

- Els indicadors sobre desenvolupament i desigualtat

- Les migracions femenines internacionals i el paper actiu de les dones en la transformació d’una organització econòmica i social mundial profundament desigual en el que concerneix al gènere

 

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar les capacitats de:
-       lectura crítica de textos acadèmics
-       comprensió de quadres i gràfics
-       registre acadèmic (oral i escrit) de les anàlisis realitzades a partir dels textos bàsics

 

Referits a actituds, valors i normes

Saber analitzar de forma crítica els significats de la globalització i dels estereotips imperants sobre el paper social de les dones en els processos de desenvolupament i en els processos migratoris, des de la perspectiva de gènere.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Globalització, gènere, desenvolupament

1.1.

-       La globalització com a resultat dels processos de reestructuració econòmica i geogràfica del capitalisme actual

1.2.

-       Globalització, construccions de gènere i diferències culturals: l’etnocentrisme occidental

1.3.

-       Teories explicatives del desenvolupament

1.4.

-       Desenvolupament i gènere. Diferències de classe, diferències de gènere; desigualtat i interseccionalitat

2. El treball i la situació social de les dones en un món globalitzat

2.1.

-       La globalització de la producció i la feminització de la força de treball. El treball femení en la globalització

2.2.

-       Informatització del mercat de treball i drets laborals internacionals

2.3.

-       Protecció social i gènere -La crisi de l’estat del benestar i la crisi econòmica.

2.4.

- Injustícies de l’economia global i moviments socials de dones

3. Processos migratoris actuals des d’una perspectiva de gènere

3.1.

-       Emigració internacional, l’economia de la cura i les famílies transnacionals

3.2.

-       Globalització, prostitució i tràfic de persones

3.3.

- Els circuits inversos de les migracions internacionals: turisme i economia corporal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


 Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els blocs i temes inclouen lectures obligatòries i lectures complementàries per tal d’ampliar coneixements.

A partir de les lectures cada estudiant haurà de lliurar 3 treballs per escrit relacionats amb els temes de cada un dels blocs. Cada treball suposarà un 27% de la nota final. Es recomana l’assistència a classe i la participació activa en els forums de cada bloc representarà un 19%.

 

 

Avaluació única

Consistirà en un assaig sobre un tema proposat per la professora en el qual es faci ús de les lectures obligatòries (modalitat presencial) o dels materials recollits en les guies d’aprenentatge (modalitat on-line).

Les i els estudiants poden sol·licitar l’avaluació única a la professora en qüestió fent servir un formulari que es troba a la pàgina del màster.

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. El calendari de la reavaluació tindrà lloc el mes de març per les assignatures del primer semestre i el mes de juliol per les assignatures del segon semestre.


 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALBET, A., & BENACH, N. (2012). Doreen Massey. Un sentido global del lugar. Barcelona: Icaria.

BENERIA, L. (2005). Género, desarrollo y globalización. Barcelona: Hacer.

BENERIA, L.  & KUDVA, N. (comps), Rethinking InformalizationPrecarious Jobs, Poverty and Social Protection, Cornell e-Publishing 2007, pp. 112- (online).

 
BLUNT, Alison and Gillian ROSE (eds.) (1994), Writing Women and Space: Colonial and Postcolonial Geographies.  LondonGuildford Press.

CARRASCO, C., BORDERIAS,C. & TORNS, T. (eds) El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, Madrid: Libros de la Catarata.

DOMOSH, M. and SEAGER, J. (2001) Putting Women in Place: Feminist Geographers make Sense of the World. London: The Guilford Press

GALVEZ, L. & TORRES, J. (2010)  Desiguales, Barcelona: Icaria.

HARVEY, D. (2005) Breve historia del neoliberalismo, Madrid: Akal.

Kofman, Eleonore, Annie Phizucklea, Parvati Raghuran, and Rosemar Sales. (2001). Gender and International Migration in Europe: Employment, Welfare, and Politics.  Routledge.

MOHANTY, Chandra. 2003. Feminism Beyond Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity.  Durham: Duke University Press.

MOMSEN, J. (2003). Gender and Development. Londres: Routledge.

NASH, M., BENACH, N., & TELLO, R. (comps.) (2005) Inmigración, género y espacios urbanos Barcelona: Ediciones Bellaterra.

PEET, R., & HARTWICK, E. (1999). Theories of Development. New York: Guilford

POLANYI, K.  (2003)  La Gran Transformación: Los origenes politicos y económicos de nuestro tiempo, México: FCE.

SASSEN, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de Sueños 

SEAGER, J. (2009) The Penguin Atlas of Women in the World. Fourth Edition. New York: Penguin. 

SUAREZ NAVAZ, L. y HERNANDEZ, R.A. (eds,) (2008) Descolonizando el feminismo, Madrid: Cátedra.

BUTLER, J. (2016). Precarious Life, Vulnerability, and the Ethics of Cohabitation. , vol. 26, no. 2, pp. 134-151. DOI 10.1353/jsp.2012.0009.

FEDERICI, S. (2013). Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de sueños. ISBN 9788496453517.

PÉREZ OROZCO, A., (2014). Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de sueños. ISBN 9788578110796.

VALVERDE, C. (2015). De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. España: Icaria. ISBN 9788498886825.

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

 

FUNARI, V., DE LA TORRE, S (2006) Maquilapolis, 68 min. [http://www.youtube.com/watch?v=CDIEW09MQNQ]

VERICAT, I. (2007) Bajo el Tacaná. La otra frontera.México - Guatemala [http://www.laotrafrontera.com.mx/]

Capítol

KATZ, C. (2000). “Reestructuración global y conflictos en la reproducción social”, en   N. Smith and C. Katz: Globalización: transformaciones urbanas, precarización social y discriminación de género. La Laguna, Universidad de La Laguna. Departamento de Geografía: 31-41.

OKIN, S.M. (1996), “Desigualdad de género y diferencias culturales”, ​C. CASTELLS (ed.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós, cap. 6, pp. 185-206.

Article

KATZ, C. (2001). On the Grounds of Globalization: A Topography for Feminist Political Engagement. Signs26(4), 1213–1234

CASTELLS, A. & CASANUEVA, A. (2010) , "La crisis en femenino plural", Revista de Economia Critica, REC 2010, pp. 53-74.

BENACH, N. (2002) “Paradojas de la relación local-global. Elementos para una teoría crítica de la globalización,” GEOUSP - Espaço e tempo, No. 12: 219-230, Depto. de Geografia, Univ. de Sao Paulo

BENERIA, L.  & SEN, G. (1983) “Desigualdades de clase y de género y el rol de la mujer en el desarrollo económico: implicaciones teóricas y prácticas",  MientrasTanto, nº 15, p. 91-111.

FRASER, N. (2009) "Feminism, Capitalism and the Cunning of History," New Left Review, 56.

LOPEZ-ACOTTO, A. I. (1997). "Género y desarrollo: el círculo vicioso de la interdependencia desigual". Leviatán, 67.

M. E. DE LA O (2006). “El trabajo de las mujeres en la industria maquladora de México: Balance de cuatro décadas de estudio” AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana,Vol.1,Nº.3 [http://www.aibr.org/antropologia/01v03/articulos/010302.pdf]

RODRIGUEZ ALVAREZ, O.L. La ciudad que hace la maquila: El caso de Ciudad Juárez (México), Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias socialesISSN-e 1138-9788, Nº. Extra 6, 119, 2002 (Ejemplar dedicado a: IV Coloquio Internacional de Geocrítica (Actas del Coloquio))

Text electrònic

BANCO MUNDIAL: Informe Anual 2000-2012: Gender Equality and Development [http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821388105]

PNUD (2013) Informe del Desarrollo Humano [http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_es_complete.pdf]

Document sonor (disc, CD, etc.)

VERICAT, I, (2007) Bajo el Tacaná. La otra frontera.México - Guatemala [http://www.laotrafrontera.com.mx/]