Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història del Treball i Gènere

Codi de l'assignatura: 568997

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: María Cristina Borderias Mondejar

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

67

 

 

Recomanacions

 

Les lectures recomanades podran estar en francès, anglès o italià, pel que es requereix capacitat per a llegir en aquests idiomes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

L’assignatura està pensada perquè els/ les estudiantes que ho segueixin, independentment de com sigui la seva carrera i la seva orientació professional, adquireixin a) una perspectiva històrica bàsica, però sòlida que permeti una millor comprensió del treball de les dones en les societats actuals b) els instruments teòrics i metodològics necessaris per a comprendre la complexitat dels processos de continuïtat i canvi de la divisió sexual del treball, així com les interaccions entre els diferents factors que incideixen en la mateixa c) instruments tècnics per a emprendre activitats d’investigació amb fonts i dades de caràcter quantitatiu i qualitatiu, i d) una perspectiva sobre el pes de la història en l’actual divisió sexual del treball i i) el coneixement dels factors històrics que cal tenir en compte per al desenvolupament de polítiques públiques a nivell nacional i local.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura es proposa oferir una introducció a la història del treball de les dones en l’època moderna i contemporània. Els coneixements a impartir tindran un caràcter teòric, metodològic i empíric, i són objectius més concrets: a) la comprensió del paper del gènere com clau de l’organització econòmica, social i política contemporània; b) l’anàlisi dels factors (oferta, demanda i institucions) que incideixen en les característiques de la divisió sexual del treball a nivell social global i en el mercat de treball en particular; c) la visibilització del paper del treball de les dones –pagat i no pagat- en la sostenibilitat i el benestar humà.
 
Per a això tres són els eixos o dimensions transversals als quals atendrà el programa:
 
1. Els discursos econòmics, polítics i socio-culturals sobre el treball de les dones en les diferents fases històriques i la seva relació amb el sistema de producció i reproducció.

2. Les institucions i el paper de les seves polítiques en la divisió sexual del treball - Església, Gremis, Associacions obreres i sindicats, associacions professionals, partits polítics, empreses, mercat, família, Estat i Institucions Internacionals.
 
3. Les experiències històriques de treball en diferents contextos temporals, econòmics i socials.

 

Referits a habilitats, destreses

Capacitat analítica i sintètica. Anàlisi de textos. Metodologies quantitatives i qualitatives. Metodologies macrosocials i microsocials. Conceptualització bàsica en les anàlisis dels mercats de treball històrics.

 

Referits a actituds, valors i normes

La participació activa dels/as estudiants és un requisit imprescindible per al bon funcionament de l’assignatura i és un element molt rellevant en l’avaluació. Per a això es requereix l’assistència habitual i puntual, la lectura de la bibliografia requerida per a cada sessió, la intervenció en els debats i la preparació de les activitats assenyalades per a cada tema, així com l’elaboració i presentació dels treballs en les dates previstes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. El treball de les dones en les societats preindustrials

2. Negocis i professions de les dones (Segles XIV-XX)

3. Discursos y políticas del trabajo en el mundo contemporáneo

4. Activitat i divisió sexual del treball en les economies industrials. Una perspectiva comparada

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Docència impartida pel professorat. Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 


El sistema d’avaluació serà el mateix per a tots els temes del programa. L’avaluació de cadascun dels temes inclourà a) la presentació oral de les lectures obligatòries en cadascuna de les sessions (40% sobre el total de la nota) b) el lliurament d’un treball basat en les lectures obligatòries, les lectures complementàries i voluntàries i el contingut de les classes impartides pel professorat (60% del total de la nota). Es facilitarà a l’alumnat un qüestionari per a donar suport l’anàlisi de contingut de les lectures obligatòries. El treball corresponent a cada tema consistirà en la resposta a una sèrie de preguntes que es lliuraran a l’alumnat en les sessions corresponents. Per tant el total d’activitats escrites serà de 4 . La qualificació final és la mitjana de les qualificacions obtingudes en cada tema.

 

Avaluació única

 

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.

 

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BELLAVITIS, Anna; ZUCCA MICHELETTO, Beatrice eds. (2018): Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?, Oxford, Routledge, Taylor&Francis.

 

BORDERÍAS, Cristina ed. (2007): Género y políticas del trabajo en la España contemporánea, 1836-1936, Barcelona, Icaria. 

 

CAMOU, María Magdalena; MAUBRIGADES, Silvana; THORP, Rosemary eds. (2016): Gender Inequalities and Development in Latin America During the Twentieth Century, Oxford, Routledge, Taylor&Francis Group.

CARRASCO, Cristina; BORDERÍAS, Cristina; TORNS Teresa, eds. (2011): El trabajo de cuidados: historia, teoría y políticas, Madrid, Libros de la Catarata.

 

FRADER, Laura; ROSE, Sonya eds. (1996): Gender and Class in Modern Europe, Cornell University Press. 

SARTI, Raffaella; BELLAVITIS, Anna; MARTINI, Manuela eds. (2018): WHAT IS WORK? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present, New York-Oxford, Berghan Edited.

WIKANDER, Ulla; KESSLER-HARRIS, Alice; LEWIS, Jane eds.(1995): Protecting Women. Labor legislation in Europe, the United States and Australia, 1880-1920, Urbana y Chicago, University of Illinois Press.

BORIS, Eileen; Hoehtker, Dorotea; Zimmerman, Susan eds.  (2018): Women’s ILO.Transnational Networks, Global Labour Standards, and Gender Equity, 1919 to Present, Studies in Global Social History, Volume: 32