Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Hist˛ria de les Relacions Laborals

Codi de l'assignatura: 568998

Curs acadŔmic: 2019-2020

Coordinaciˇ: MARIA JESUS ESPUNY TOMAS

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

2

Aprenentatge aut˛nom

73

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G1 - Interrelacionar las distintas disciplinas. Desarrollar y aplicar métodods interdisciplinares
G2 - Evaluar críticamente los propios pensamientos, decisiones y actos.
G3 - Trabajar en equipo y argumentar y defender las propias propuestas.
G4 - Realizar aprendizaje y desarrollar trabajo de manera autónoma.
G6 - Demostrar un compromiso ético contra las desigualdades.
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E1 - Identificar los aspectos esenciales de la historia de las mujeres
E2 - Argfumentar sobre las principales corrientes teóricos que han integrado e integran los estudios feministas y sobre el género.
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E5 - Saber describir los cambios de paradigma de los feminismos y sus causas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

        Contextualitzar els esdeveniments socials i les repercussions jurídiques relacionades amb la igualtat de gènere des d’un punt de vista històric.
        Realitzar anàlisi, diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d’igualtat de gènere que incorpori una reflexió sobre la normativa laboral aplicable a les empreses públiques i privades.
        Transmetre informació d’idees, problemes i solucions en els aspectes jurídics, identificant i relacionant l’origen històric i la regulació laboral vigent en les qüestions de gènere.

 

Referits a habilitats, destreses

        Identificar des de la perspectiva de gènere en l’ordenament històric l’origen i l’evolució dels preceptes actualment aplicables.
        Relacionar les diferents ideologies i corrents del pensament social amb la formació històrica de les institucions jurídiques.
        Interpretar les normes, la doctrina i la jurisprudència laborals amb perspectiva de gènere.
        Contrastar la igualtat entre homes i dones en els llocs de treball i solucionar les qüestions sorgides amb la Llei d’Igualtat.
        Analitzar els aspectes i recopilar les dades suficients per a poder determinar àrees de millora adaptades als problemes detectats en l’àmbit de la igualtat.

 

Referits a actituds, valors i normes

        Entendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions de treball de les dones des de la perspectiva històrica a la societat actual.
        Assimilar els valors ètics i les normes morals en la legislació històrica i en la normativa laboral actual amb perspectiva de gènere.
        Reconèixer a cada moment l’actitud política davant les disposicions relatives al treball femení. 
        Considerar a la dona com un subjecte independent des del punt de vista històric i veure com la seva contribució al procés d’industrialització és crucial, a pesar de l’absència de drets polítics.
        Analitzar les vies de participació a les quals resten relegades les dones, històricament considerades al marge del procés normatiu.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. PERSPECTIVA HISTĎRICA

2. TEXT CONSTITUCIONAL i PROBLEM└TICA ACTUAL EN EL MARC DE LES RELACIONS LABORALS.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

DocŔncia impartida pel professorat. ╔s obligat˛ria l’assistŔncia a un 80% de les classes te˛riques. Conjuntament amb l’explicaciˇ te˛rica es plantejaran problemÓtiques entorn la matŔria presentades per la professora que es debatran en les classes te˛riques.

Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat.

Tutories individuals i/o colĚlectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumne.

Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarÓ com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

El sistema d’avaluació és continuada. El/l’estudianta haurà de lliurar al llarg de curs un  portafoli que contingui el següent:

Del bloc I. Perspectiva històrica:

        Destacar, almenys, 15 conceptes fonamentals, amb la seva definició, que hagi après o li resultin difícils en el desenvolupament del tema.

        Respostes a les preguntes claus de cada tema del Bloc I propostes pel professor/a a partir d’una lectura de la bibliografia descrita.

        Resolució d’un cas pràctic adequat de cadascun dels temes del Bloc I.

Del bloc II. Text constitucional i problemàtica actual en el marc de les relacions laborals.

        Destacar, almenys, 15 conceptes fonamentals, amb la seva definició, que hagi après o li resultin difícils en el desenvolupament del tema.

        Respostes a les preguntes claus de cada tema del Bloc II propostes pel professor/a a partir d’una lectura de la bibliografia descrita.

        Resolució d’un cas pràctic adequat de cadascun dels temes del Bloc II.

En el cas que el/l’estudianta manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada, té dret a una avaluació única.

Ponderació i qualificació.

L’avaluació continuada es realitzarà a partir de la següent proporció en ambdós blocs:

                1 . ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ (20% de la nota final)

                2 . REALITZACIÓ DEL PORTAFOLI (80% de la nota final)

                a . 15 conceptes fonamentals: 20%

                Respostes a partir de la lectura de la bibliografia: 40% c . Resolució d’un cas pràctic: 40%


 

 


 

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única es realitzarà a partir de la realització d’un examen final (100% de la nota). L’examen final consistirà en la resposta a 4 preguntes i comentari/resolució d’un cas pràctic.

Reavaluació:

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat  l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació  continuada i d’avaluació única.
 

La data es la corresponent al calendari oficial de la Facultat d’Història.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Alfredo Montoya Melgar, Ideología y lenguaje en las Leyes laborales de España (1873­1978), Madrid, Civitas, 1992.

CapÝtol

Antonio Martín Valverde, “La formación del Derecho del Trabajo en España”, Estudio preliminar en la obra colectiva: La legislación social en la Historia de España, Madrid, Congreso de los Diputados, 1987.

Article

Manuel Carlos Palomeque López, “Orígenes de la regulación del trabajo femenino en España: la Ley de 13 de marzo de 1900” en Cuadernos de Derecho del Trabajo 1-2 (1975­1976), pp. 223-271.