Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

El rector de la Universitat de Barcelona ha resolt, en data 3 d’abril de 2020, d’acord amb el president de la Generalitat, la consellera d’Empresa i Coneixement, i els rectors i rectores de les altres universitats catalanes, suspendre la docència presencial corresponent al segon quadrimestre fins a la finalització del curs. Aquest fet obliga a adaptar la planificació de la docència presencial a la modalitat de docència en línia i en conseqüència també pot implicar la modificació d’alguns dels apartats del pla docent de les assignatures. La descripció dels canvis es recull en una addenda al final del pla docent original.Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Violències Patriarcals

Codi de l'assignatura: 569001

Curs acadèmic: 2019-2020

Coordinació: Maria Neus Roca Cortés

Departament: Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Consideracions prèvies

 

La realització d’una prova o treball d’avaluació que suposi còpia o plagi de material escrit o electrònic es considerarà una irregularitat i com a tal serà qualificada amb un 0 (Normativa Reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges; Article 16.7 i Annex)

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

48

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

67

 

 

Competències que es desenvolupen

 


COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
G7 - Resolver cuestiones de interculturalidad
G8 - Ser capaz de diseñar un proyecto o plan de acción de manera autónoma, y ejecutarlo, afrontando los problemas que surgen durante el
proceso de ejecución.
G9 - Identificar y analizar las demandas y las necesidades de personas, grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su
carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención i/o promoción del bienestar).
G10 - Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e intervención en políticas públicas.
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E3 - Reonocer las aportaciones de diferentes disciplinas al estudio de la configuración sociocultural del género y la sexualidad.
E4 - Saber identificar las desigualdades de género y diferenciar entre igualdad legal e igualdad real
E12 - Saber detectar necesidades en diferentes contextos aplicando técnicas de recogida de información y análisis e integración de
resultados
E13 - Aplicar las nuevas propuestas de las representaciones de género en ámbitos como los discursos científicos, las prácticas educativas,
las prácticas ético-políticas, los medios de comunicación, así como sus fundamentos ideológicos- saber como afrontar y resolver de
manera creativa cuestiones actuales y complejas de estudio de la cultura y de la actualidad en el contexto multicultural contemporáneo.
(Especialidad "Teoría, crítica y cultura").
E14 - Saber desarrollar su propia aportación original en el contexto de la investigación avanzada y/o a la aplicación profesional.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

-          Identificar, detectar, analitzar i qüestionar els significats culturals en el cas de les relacions afectives que el patriarcat dóna.
-          Comprendre la construcció subjectiva de diferents feminitats i masculinitats.
-          Comprendre la dinàmica d’una relació afectiva amb violència masclista.
-          Comprendre les resistències de les supervivents a la violència, les seqüeles i els seus processos de recuperació.
-          Conèixer criteris d’ intervenció primària, secundaria i terciària per l’eradicació de la violència masclista.

 

Referits a habilitats, destreses

-          Observar, analitzar i relacionar les vessants internes i externes dels comportaments.
-          Utilitzar les teories per analitzar les relacions interpersonals.
-          Detectar el valor expressiu de diferents llenguatges en les relacions interpersonals.
-          Detectar les violències no visible, relacional i verbal.
-          Analitzar les repercussions de la violència i els seus significats
-          Identificar les potencialitats psicosocials de recuperació i alliberament
-          Identificar les normatives patriarcals interioritzades, els continguts abusius de les mateixes i els seus efectes en les relacions de parella.
-          Reconèixer les pròpies eines i estratègies per l’afrontament d’aquesta violència.

 

Referits a actituds, valors i normes

-          Actitud crítica vers els missatges patriarcals existents respecte les relacions afectives i interpersonals.
-          Potenciar el rebuig a la utilització de la violència com a mecanisme de poder sobre l’altre i com a resolutiva de conflictes.
-          Promoure la desnormalització del recurs a la violència.
-          Tenir actituds preventives enfront de la violència contra les dones.
-          Sentit crític envers les situacions quotidianes que poden conduir a violències.
-          Valorar les diferents actituds de rebuig de la violència.
-          Afavorir la mutualitat en la construcció de vincles afectius.
-          Incidir en els valors de la practica de la relació i el respecte a la diferència, així com els valors inherents a la cultura de la Pau.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Violències, patriarcat i construcció subjectiva

1.1. VIolències patriarcals: allò personal és polític

1.2. La construcció subjectiva: gènere i violència.

1.3. 1.3 Violències de gènere dins la violència: Interseccionalitats.

2. Relacions amoroses i imaginàri sobre violència

2.1. L’amor, conflictes de relació i imaginari sobre violència

3. Violència masclista en les relacions afectives de parella

3.1. Dinàmica de la violència en les relacions afectives de parella

3.2. Processos d’alliberament i recuperació de relacions de violència masclista de parella.

3.3. Característiques específiques de la violència en parelles entre dones

4. Violències sexuals i agressions sexistes en diferents contextos

4.1. Identificació, tipus de violències i tipus de contextos

4.2. Prevalència dels fenomens i la seva dinàmica social i personal

 

4.3. Marc explicatiu feminista versus mites patriarcals i "cultura de la violació"

5. Intervenció integral en la lluita vers les violències patriarcals

5.1. Intervenció no victimitzadora en la violència masclista de parella

5.2. Intervenció no victimitzadora en les agressions sexuals en diferents contextos

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Conjuntament amb l’explicació teòrica es plantejaran problemàtiques entorn la matèria presentades per la professora que es debatran en les classes teòriques. Guies de lectura presentades per les professores i realitzades per l’alumnat. Tutories individuals i/o col·lectives, si s’escau, per tal d’orientar les guies de lectura i el treball de l’alumnat. Tots els materials necessaris per desenvolupar les diverses activitats la professora indicarà com aconseguir-los o estaran ubicats al campus virtual de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació contínua consistirà en una ampliació de les activitats presentades en el temari i portades a terme l’aula. Es portaran a terme dos treballs amb la següent ponderació:

Bloc I  i  II : 50%  --- Blocs III i IV: 50%

Es valorarà la participació i les aportacions individuals i de grup en les dinàmiques proposades.

Reavaluació: consistirà en repetir el treball o treballs que s’hagin suspès.
 

 

 

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en la realització d’un examen.

Reavaluació: consistirà en la realització d’un examen.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Roca Cortés, Neus  y Masip Serra, Júlia (2011): Intervención grupal en violencia sexista. Barcelona: Herder.  Enllaç

Roca Cortés, Neus; Porrúa García, Clara ; et al  (2015). Recovery of women in a situation of male chauvinist partner violence. Description and instrumentation. Ajuntament de Barcelona.Creative Commons.  http://barcelona.academia.edu/NEUSROCACORT%C3%89
  Enllaç

Brownsmiller, Susan (1981) Contra nuestra voluntad: hombres, mujeres y violación. Barcelona: Planeta.  Enllaç

Despentes, Virginie (2006) Teoria King Kong. Madrid: Melusina UHF  Enllaç

MacKinon, Catherine (1995, edi. original 1989) Hacia una teoria feminista del estado. Cátedra Ediciones.

Longares, Lara; Escartín, J.; Barrientos J.; Rodríguez-carballeira, A. (2017) Psychological abuse in Spanish same-sex couples: prevalence and relationship between victims and perpetrators, The European Journal of Social Science Research, https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1326304.

Marín Rojas, Angelina (2015) El amor y las furias: reflexiones en torno al amor, el maltrato y la violencia en el seno de las parejas lesbianas. Revista Punto Género, 5, noviembre.

Esteban, M. Luz (2011) Crítica al pensamiento amoroso. Bellaterra Ediciones.

Article

Sastre,Genoveva., Arantes,Valeria., González, Alba. (2007). Violencia contra las mujeres: significados cognitivos en las representaciones mentales de adolescentes. En Infancia y Aprendizaje,  Vol. 30, Nº 2, 2007 , pp 197-214.

 

 

ADAPTACIÓ DEL PLA DOCENT A LA MODALITAT DE DOCÈNCIA EN LÍNIA, DAVANT LA CRISI DE LA COVID-19, DURANT EL CURS 2019-2020

 

LES MODIFICACIONS del PLA DOCENT realitzades degut al confinament i altres restriccions degudes a la pandèmia han estat:

- El temari continua sent el mateix.

- Es realitzen les classes com estan previstes a través del BBcollaborate. També s’empra aquest sistema per les tutories per subrgrups. Les tres primeres setmanes es proporcionen algunes lectures i es realitzen tutories pels exercicis ja previstos.

- Les activitats interactives dins la classe es fan com estaven previstes i s’ha penjat el material necessari al campus virtual.

- L’avaluació prevista NO té canvis. S’allarguen algunes dates d’entrega en el cas de circumstàncies especials de salut, cures i desplaçaments imprevistos o peticions específiques de canvi a avaluació única. L’examen de l’avaluació única es farà en línia via BBCollaborate.

- Les fonts d’informació bàsiques no disponibles a internet es penjaran al campus virtual, menys quan es tracta de capítols o llibres sencers que han estat substituïts per altres documents similars en la mesura que s’han trobat a internet. Un dels llibres sencers ha estat adquirit en versió digital per la biblioteca que l’ha aconseguit en versió multiusuari.